Bài học

Tìm hiểu về Tính từ trong tiếng Đức Tính từ tiếng Đức thường được biến đổi cho phù hợp với danh từ đứng sau nó trong vai trò bổ nghĩa cho danh từ đó.