Bài học

Những điều cần biết về ĐỘNG TỪ phản thân trong tiếng Đức

Tìm hiểu về ĐỘNG TỪ phản thân trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A1

Những điều cần biết về Số nhiều của ĐỘNG TỪ trong tiếng Đức

Những điều cần biết về Số nhiều của ĐỘNG TỪ và các trường hợp đặc biệt trong tiếng Đức - Trình độ A1

Những điều cần biết về Số nhiều của DANH TỪ trong tiếng Đức

Những điều cần biết về Số nhiều của DANH TỪ và các trường hợp đặc biệt trong tiếng Đức - Trình độ A1

Những điều cần biết về DANH TỪ trong tiếng Đức

Tìm hiểu về Danh từ (SUBSTANTIV) trong tiếng Đức - Trình độ A1

Cách dùng mạo từ KHÔNG xác định trong tiếng Đức

Tỉm hiểu về cách dùng MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH trong tiếng Đức - Trình độ A1

Cách dùng mạo từ xác định trong tiếng Đức

Tìm hiểu về cách dùng mạo từ xác định trong tiếng Đức cho trình độ A1

Danh sách các động từ bất quy tắc trong tiếng Đức

Có hơn 200 động từ bất quy tắc tiếng Đức. Động từ bất tắc trong tiếng Đức là một loại động từ có cách sử dụng không theo một quy tắc nào.