Ngữ pháp

8 Giới từ chỉ đi với Dativ Chúng ta có 8 giới từ cơ bản luôn đi với dativ là: ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Cùng tìm hiểu về Dativ và đặc trưng của từng giới từ đi với nó nhé!

Sự khác biệt giữa "wissen" và "Kennen" Trong tiếng Đức, có hai cách nói “biết” khác nhau: “wissen” và “kennen”. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu sự khác biệt của 2 động từ “wissen” và “kennen” nhé!

Page 1 of 13