Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt 

Bài học 4. Bắt đầu: Tôi là

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

pretty 351884 640

Ich bin
Tôi
Ist
Und
Weil
Bởi vì
Aber
Nhưng
Oder
Hoặc
In
Trong
Ohne
Không có
Am
Tại

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức