Trình độ A2

Câu hỏi gián tiếp trong tiếng Đức được dùng như thế nào?

Trong tiếng Đức, câu hỏi gián tiếp được sử dụng khi chúng ta muốn hỏi một cách lịch sự (với người mới quen hoặc trong tình huống giao tiếp trang trọng…) hoặc khi muốn nhắc lại điều chúng ta muốn hỏi mà người đối thoại với bạn chưa nghe rõ.

Tổng hợp các bài viết mẫu A2 tiếng Đức Đối với trình độ A2, bạn phải biết sử dụng những câu cơ bản thường dùng trong tiếng Đức để biểu đạt ý mà đề bài yêu cầu. Sau đây là các bài viết mẫu A2 tiếng Đức cho bạn.

Page 1 of 10