Bài tập Trình độ C1

Synonyme 2

Synonyme 2

Thay từ được gạch dưới bằng 1 từ đồng nghĩa. Chỉ có 1 đáp án là đúng.

Synonyme 1

Synonyme 1

Thay từ gạch chân bằng một trong 4 đáp án cho sẵn dưới đây. Mỗi câu sẽ chỉ có 1 đáp án duy nhất

Konjunktionen / Pronomen 1

Konjunktionen / Pronomen 1

Wählen Sie die richtige Antwort: a, b, c oder d. Eine Antwort ist richtig.

Praposition/Abverbien 1

Praposition/Abverbien 1

Wählen Sie die richtige Antwort: a, b, c oder d. Eine Antwort ist richtig.

Đọc hiểu Leseverstehen 1

Đọc hiểu Leseverstehen 1

Stimmen die Aussagen mit dem Text überein?

Đọc hiểu Leseverstehen 2

Đọc hiểu Leseverstehen 2

Stimmen die Aussagen mit dem Text überein? 

Sprachbausteine - Übung 1

Sprachbausteine - Übung 1

Sprachbausteine - Übung 1

Wählen Sie das passende Wort (Verb). Eine Antwort ist richtig.

...