Bài tập Trình độ A2

Die Studenten - Sinh viên

Die Studenten - Sinh viên

Lesen Sie den Text unterschreiben Sie die Personalpronomen.Đọc và gạch chân dưới những đại từ nhân xưng

Die Familie - Gia đình

Die Familie - Gia đình

Schreiben Sie einen kurzen Text über Ihre Familie.

Geburtstag - Sinh nhật

Geburtstag - Sinh nhật

Ergänzen Sie die Lückel! Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống