Bài tập Trình độ A2

Die Studenten - Sinh viên

Lesen Sie den Text unterschreiben Sie die Personalpronomen.Đọc và gạch chân dưới những đại từ nhân xưng