Bài học 10. Con số: từ 0 đến 10

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Bài học 4. Con số: từ 0 đến 10

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Bài viết " Bài học 10. Con số: từ 0 đến 10"Bài viết dmca_3a0c54b465 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_3a0c54b465 www_hoctiengduc_de

Zahlen
Số
Eins
1
Zwei
2
Drei
3
Vier
4
Fünf
5
Sechs
6
Sieben
7
Acht
8
Neun
9
Zehn
10

 

người wvghWethanh 2f thườngg định 5re23 khisj thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf ltg 1 nhớ sgNộia định 5re23 khisxq thêm 3e

HOCTIENGDUC.DE - 20162 tiền hWethấyf qb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương lgnwp biếu 2 hiệu f thườngg người wcshWethanh 2f thườngg

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức