Trình độ B1

Nebensätze: Các loại câu phụ trong tiếng Đức Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng tất cả các loại câu phụ như wenn, weil, ob, bis, indem, nachdem … và các loại câu mang ý nghĩa tương đương nhưng lại không phải câu phụ như deshalb, trotzdem, um zu …

Relativpronomen & Relativsätze: Đại từ quan hệ và câu quan hệ Câu quan hệ trong tiếng Đức là một phần ngữ pháp rất quan trọng đối với trình độ từ B1 trở lên. Thay vì phải viết 2 câu riêng rẽ, giờ đây bạn có thể gộp chúng lại trong một câu và hơn thế còn làm tăng tính mềm mại trong câu văn.

Page 1 of 2