Khi chia động từ ở Perfekt, ta phải thêm haben/sein ở vị trí của động từ.

Động từ sẽ đứng ở cuối câu, thêm ge- ở đằng trước gốc động từ và sau phần đầu của trennbare Verben và biến đổi tùy theo từng gốc động từ.

Ví dụ:

 • holen: haben geholt
 • abholen: haben abgeholt
 • essen: haben gegessen

1 Thi Hien Tai Hoan Thanh Trong Tieng Duc

Perfekt mit sein

Perfekt mit sein được sử dụng với các động từ chỉ sự di chuyển hoặc trạng thái.

Ví dụ:

 • bleiben – ist geblieben: Ich bin gestern zu Hause geblieben.
 • fahren – ist gefahren: Mein Bruder ist nach Irland gefahren.
 • fallen – ist gefallen: Alle Äpfel sind vom Baum gefallen.
 • fliegen – ist geflogen: Mein Großvater ist nach Vietnam geflogen.
 • gehen – ist gegangen: Meine Freundin ist schon nach Hause gegangen.
 • kommen – ist gekommen: Meine Eltern sind gestern zu Besuch gekommen.
 • sein – ist gewesen: Ich bin in Berlin gewesen.
 • sterben – ist gestorben: Mein Nachbar ist gestorben.
 • werden – ist geworden: Mein Schulfreund ist später Schauspieler geworden.

​Perfekt mit haben

Perfekt mit haben được sử dụng với các động từ còn lại.

Ví dụ:

 • essen – haben gegessen: ich habe zu viel gegessen
 • zunehmen: haben zugenommen: er hat 2kg zugenommen.

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức