Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Bài học 4. Bắt đầu: Cách biểu cảm trong tiếng Đức

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

doll figure 1827814 640

Übrigens
Nhân tiện
Mindestens
Ít nhất
Schließlich
Cuối cùng
Allerdings
Tuy nhiên
Daher
Do đó
Keine Sorge
Đừng lo lắng
Das kommt drauf an
Điều đó còn tùy
Tut mir leid
Tôi xin lỗi
Sofort
Ngay bây giờ
Ich weiß nicht
Tôi không biết
Wie das
Như thế này

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức