Bài học

Cách dùng giới từ AUF trong tiếng Đức Giới từ “auf” có thể được sử dụng với cả Akkusative hoặc với Dativ. Liên quan đến vấn đề thời gian hay nơi chốn, giới từ “auf” có thể hỗ trợ cho câu hỏi „wohin?“, „wo?“ và „wann?“.

Possessivartikel: Quán từ sở hữu trong tiếng Đức Quán từ sở hữu trong tiếng Đức trước hết cũng là một loại quán từ, do đó nó phải đứng trước danh từ (không được đứng một mình) và chỉ ra danh từ đó thuộc về ai đó hoặc thuộc về cái gì đó, tức là chỉ ra sự sở hữu trên danh từ đó.

Negation mit nicht & kein: Phủ định với nicht và kein Khi nào dùng nicht, khi nào dùng kein, khi nào lại có thể dùng cả 2 tráo đổi cho nhau? Đó là câu hỏi hẳn nhiều bạn thắc mắc trong quá trình học tiếng Đức. Bài viết này mình sẽ giải quyết vấn đề đó một cách dễ hiểu nhất có thể.

Page 1 of 21