Bài học

Cách chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều trong tiếng Đức Khi chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều trong tiếng Đức, bên cạnh việc đổi mạo từ thành “die”, bạn thường phải thêm đuôi số nhiều (đuôi số nhiều của danh từ gọi là die Pluralendung). Có rất nhiều hình thức chuyển từ số ít sang số nhiều của một danh từ.

Cách dùng giới từ AUF trong tiếng Đức Giới từ “auf” có thể được sử dụng với cả Akkusative hoặc với Dativ. Liên quan đến vấn đề thời gian hay nơi chốn, giới từ “auf” có thể hỗ trợ cho câu hỏi „wohin?“, „wo?“ và „wann?“.

Page 1 of 23