Bài học

Phân loại động từ trong tiếng Đức - Das Verb Động từ trong tiếng Ðức tuy chỉ chiếm khoảng 25% tổng số từ ngữ nhưng lại rất quan trọng vì ngữ pháp tiếng Ðức  hoàn toàn bị trói buộc vào động từ.