Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Bài học 4. Bắt đầu: Ví dụ trong tiếng Đức

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

group 239251 640

Von
Của
Für
Đối với,
Von den
Trong số
Wenn
Nếu
Seit
Kể từ khi
Obwohl
Mặc dù
Zwischen
Giữa
Vielleicht
Có thể
Am
Trên
Zum Beispiel
Ví dụ

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức