Bài học 8. Bắt đầu: Ví dụ

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Bài học 4. Bắt đầu: Ví dụ trong tiếng Đức

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Bài viết " Bài học 8. Bắt đầu: Ví dụ"Bài viết dmca_8315f17929 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_8315f17929 www_hoctiengduc_de

Von
Của
Für
Đối với,
Von den
Trong số
Wenn
Nếu
Seit
Kể từ khi
Obwohlnăm 3rt2fg và ïgf nếu emd0k1ar 5định 5re23 khivhöz thêm 3e năm 3rt2fg và incm nếu
Mặc dù
Zwischen
Giữa
VielleichtvẫnukdHà 2f3 ukd vàng emd0k1ar 5những 3 người ckh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiúz thêm 3e
Có thể
Am
Trên
Zum Beispielngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên ikx e2Rf giangg trong vẫngnzlHà 2f3 gnzl vàng
Ví dụ

 

mình ig trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu ino nướca vẫnßuxqHà 2f3 ßuxq vàng

HOCTIENGDUC.DE - 2016người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người zöqhWethanh 2f thườngg khôngyc giờ ca3evâng

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức