Bài học 8. Bắt đầu: Ví dụ

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Bài học 4. Bắt đầu: Ví dụ trong tiếng Đức

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Bài viết " Bài học 8. Bắt đầu: Ví dụ"Bài viết dmca_cd6af5c0e5 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_cd6af5c0e5 www_hoctiengduc_de

Von
Của
Für
Đối với,
Von den
Trong số
Wenn
Nếu
Seit
Kể từ khi
Obwohlkhu mtf nước emd0k1ar 5người hvương bd biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ïhcu 1 nhớ sgNội
Mặc dù
Zwischen
Giữa
Vielleicht2 tiền hWethấyf dhrï 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình uic trong
Có thể
Am
Trên
Zum Beispielmình mwâ trong emd0k1ar 5khu cs nước mình hpu trong
Ví dụ

 

vẫntvsHà 2f3 tvs vàng khônggz giờ ca3evâng53r8angười uaehWethanh 2f thườngga khôngakfl giờ ca3evâng

HOCTIENGDUC.DE - 20162 tiền hWethấyf vza 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như hsy g14tse 3dshhsy vẫnârhHà 2f3 ârh vàng

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức