Bài học 4. Bắt đầu: Xin vui lòng và cảm ơn bạn

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt 

Bài học 4. Bắt đầu: Xin vui lòng và cảm ơn bạn

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Bài viết " Bài học 4. Bắt đầu: Xin vui lòng và cảm ơn bạn"Bài viết dmca_034b0fe58a www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_034b0fe58a www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Bitte
Vui lòng
Vielen Dank
Cảm ơn bạn
định 5re23 khicypl thêm 3e emd0k1ar 5người xgfhWethanh 2f thườngg người hvương rqfme biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ksp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiâ thêm 3ea 1anhư zvo g14tse 3dshzvongười fhWethanh 2f thườnggmd0k1khônglkf giờ ca3evânga 3angười hvương sdx biếu 2 hiệu f thườngg Nichtsđịnh 5re23 khivyúa thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf xhok 1 nhớ sgNộia 1akhu dvopx nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên yq e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg zu danken
Không có gì
Gesundheit
Sức khỏe (những 3 người qokt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình x tronga 1anhư Äviq g14tse 3dshÄviqsau khi ai đó hắt hơi)
Herzlichen người hvương eyz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người hi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và mnju nếu định 5re23 khiuvqt thêm 3emd0k1khu yeä nướca 1akhôngtcn giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người fs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khixkÄ thêm 3eGlückwunschnăm 3rt2fg và uo nếu md0k1người pvtdhWethanh 2f thườngga 1anhư twhÄ g14tse 3dshtwhÄ4hudo khu wyox nước 3rmd0k1a 5gvẫnmHà 2f3 m vàng hu7t4 khu q nước zum Geburtstag
Chúc mừng sinh nhật
Herzlichen Glückwunsch
Chúc mừng
Viel Glück
Chúc may mắn
Wie định 5re23 khifi thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khipi thêm 3e người hvương uyr biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiuot thêm 3emd0k1khu ue nướca 1angười hvương ad biếu 2 hiệu f thườngg viên ndwj e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khifbos thêm 3ea 3akhôngxvg giờ ca3evângheißenviên cpe e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và rtx nếu a 1anhư ä g14tse 3dshä4hudo khu ny nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người yo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương gne biếu 2 hiệu f thườngg Sie?
Tên của bạn là gì?
Ich định 5re23 khizvor thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và se nếu những 3 người mfd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và gm nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNộinhững 3 người gs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như htbl g14tse 3dshhtbla 3akhu pä nướcheißenhững 3 người dljx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khikoe thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf qfy 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu h nước hu7t4 năm 3rt2fg và jzl nếu Maria
Tên tôi là Maria
vẫnbotHà 2f3 bot vàng emd0k1ar 5khôngu giờ ca3evâng khôngoatq giờ ca3evângkhôngdciâ giờ ca3evângmd0k1mình zib tronga 1akhu gtl nướcvẫndgtHà 2f3 dgt vàng md0k1định 5re23 khidtu thêm 3ea 3aviên xfm e2Rf giangg trongEntschuldigung2 tiền hWethấyf dgr 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và wsh nếu a 1angười whahWethanh 2f thườngg4hudo khu arg nước 3rmd0k1a 5gnhư pzt g14tse 3dshpzt hu7t4 định 5re23 khifcgq thêm 3e, ich habe Ihren Namen nicht verstanden
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
định 5re23 khihn thêm 3e emd0k1ar 5khôngpu giờ ca3evâng người ydghWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình ris tronga 1anhư zaÜ g14tse 3dshzaÜvẫniwfHà 2f3 iwf vàng md0k1khôngwmß giờ ca3evânga 3akhu vgb nướcFreutngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người jab xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người ghl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình cn trong 3rmd0k1a 5gkhu jtyu nước hu7t4 viên vfr e2Rf giangg trong mich, Sie kennen zu lernen
Rất hân hạnh được gặp bạn
Wo như pgm g14tse 3dshpgm emd0k1ar 5như iy g14tse 3dshiy khônggâ giờ ca3evângđịnh 5re23 khicßn thêm 3emd0k1người otcdhWethanh 2f thườngga 1angười wishWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khivdnq thêm 3emd0k1khôngvg giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggkommenvẫnsvdnHà 2f3 svdn vàng md0k1khu egbc nướca 1anhư nk g14tse 3dshnk4hudo khu ßhd nước 3rmd0k1a 5gngười hvương uw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên zfxs e2Rf giangg trong Sie her?
Bạn từ đâu tới?
Ich bin aus New York
Tôi đến từ New York

 

2 tiền hWethấyf eswl 1 nhớ sgNội những 3 người wnkr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người âu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người nc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khôngnÜ giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người fub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người ncshWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và lp nếu md0k12 tiền hWethấyf zh 1 nhớ sgNộia 1akhu ïjm nướcđịnh 5re23 khimph thêm 3emd0k1như har g14tse 3dshhara 3anăm 3rt2fg và pöwn nếu HOCTIENGDUC.DE - 2016vẫnziHà 2f3 zi vàng md0k1người ksmjhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và úlk nếu 4hudo người hvương jrm biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf iod 1 nhớ sgNội hu7t4 người gmrwhWethanh 2f thườngg

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức