Trình độ B2

40 cụm danh động từ quan trọng trong tiếng Đức Để tìm hiểu về cụm danh – động từ trong tiếng Đức (được gọi là Nomen-Verb-Verbindungen hoặc Funktionsverbgefüge), trước hết chúng ta sẽ cần trả lời câu hỏi: Cụm danh – động từ thực chất là gì?

Từ ghép trong tiếng Đức- Kompositum Một từ trong tiếng Đức có thể được ghép từ rất nhiều loại từ khác nhau (tính từ + danh từ, tính từ + động từ, giới từ + danh từ …) 

Cách sử dụng lassen, brauchen, werden trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có những động từ rất đặc biệt vì chúng vừa có thể đứng độc lập một mình để đóng vai trò động từ chính trong câu (Vollverb – động từ đầy đủ), lại vừa có thể đóng vai trò là trợ động từ (Hilfsverb) khi đi kèm một động từ chính khác.