Bài tập Trình độ B2

Học tiếng Đức qua Bài phát biểu của Thủ tướng Đức

Học tiếng Đức qua Bài phát biểu của Thủ tướng Đức

Bài phát biểu Chào mừng năm mới của Thủ tướng Đức là một bài phát biểu hay và vô cùng ý nghĩa.

Machen mit Adjektiv

Machen mit Adjektiv

Bilden Sie Ausdrücke und formulieren Sie passende Sätze.

Deklination

Deklination

Ergänzen Sie die richtige Form der Artikel und Adjektive bzw. Partizipien, wenn nötig. 

Artikelwörter und Adjektivendungen

Artikelwörter und Adjektivendungen

Chia mạo từ và đuôi tính từ trong các câu sau. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. 

Vergangenheitsformen der Verben

Vergangenheitsformen der Verben

Ergänzen Sie die richtigen Modalverben im Präteritum.  

Modalverben im Präsens

Modalverben im Präsens

Ergänzen Sie die richtigen Modalverben im Präsens.