Bài học

Konjugation der Verben – Chia động từ trong tiếng Đức

Konjugation der Verben chính là chia động từ trong tiếng Đức. Đây là phần cơ bản nhất của ngữ pháp tiếng Đức.

Hauptsätze-Konjunktionen: Các liên từ liên kết mệnh đề chính

Đây là một mảng ngữ pháp khá nhẹ nhàng trong cấp độ A1. Chúng ta sẽ nói về những liên từ (Konjunktionen) dùng để kết nối 2 mệnh đề chính (Hauptsätze) lại với nhau.

Cách dùng giới từ AUF trong tiếng Đức

Giới từ “auf” có thể được sử dụng với cả Akkusative hoặc với Dativ. Liên quan đến vấn đề thời gian hay nơi chốn, giới từ “auf” có thể hỗ trợ cho câu hỏi „wohin?“, „wo?“ và „wann?“.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Đức cho bằng A1

Nếu học xong bằng A1, Bạn cần nhớ tất cả những phần ngữ pháp chính quan trọng dưới đây nhé!

Possessivartikel: Quán từ sở hữu trong tiếng Đức

Quán từ sở hữu trong tiếng Đức trước hết cũng là một loại quán từ, do đó nó phải đứng trước danh từ (không được đứng một mình) và chỉ ra danh từ đó thuộc về ai đó hoặc thuộc về cái gì đó, tức là chỉ ra sự sở hữu trên danh từ đó.

Các cặp tính từ đối lập thông dụng nhất trong tiếng Đức

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng bạn các cặp tính từ thông dụng thường dùng trong cuộc sống.

W-Fragen và Ja/Nein-Fragen: Các dạng câu hỏi trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức chỉ có 2 dạng câu hỏi chính: Câu hỏi với từ để hỏi (W-Fragen) & Câu hỏi có/không (Ja-/Nein-Fragen)