Trình độ A2

Các dạng tiền tố Präfixe trong Tiếng Đức

Tiền tố trong tiếng Đức là là gì? Cách tạo lập động từ với tiền tố thế nào? Ở đây bạn sẽ tìm được danh sách các tiền tố trong tiếng Đức 

Chủ động và bị động - Aktiv und Passiv trong tiếng Đức

Bài học về Chủ động và bị động (Aktiv und Passiv) trong tiếng Đức cho trinh độ A2

Những động từ đặc biệt trong tiếng Đức

Những động từ đặc biệt trong tiếng Đức - cho trình độ A2

Bài học về Liên từ trong tiếng Đức

Những điều cần biết về Liên từ trong tiếng Đức - cho trình độ A2

Qui tắc chia động từ trong tiếng Đức

Những Qui tắc cần biết khi chia động từ trong tiếng Đức - Bài học cho trình độ A2

Qui tắc hình thành ĐỘNG TÍNH TỪ II trong tiếng Đức

Bài học về Qui tắc hình thành động tính từ II (Bildung des Partizips II) - Cho trình độ A2

Ngữ pháp nên biết về ĐỘNG TỪ tình thái - ĐỘNG TỪ khiếm khuyết trong tiếng Đức

 Tìm hiểu về ĐỘNG TỪ tình thái - ĐỘNG TỪ khiếm khuyết trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A2