Ngữ pháp

Giới từ chỉ THỜI GIAN trong tiếng Đức

Có 2 loại giới từ chỉ thời gian trong tiếng Đức là: chỉ mốc thời gian (Zeitpunkt) và chỉ khoảng thời gian (Zeitdauer)

Phó từ, trạng từ và vị trí trong câu – Abverbien und ihre Stellen im Satz

Làm quen các câu mẫu và cách sử dụng Phó từ, trạng từ và vị trí trong câu tiếng Đức.

Phân biệt NUR và ERST?

Cách dùng NUR và ERST trong tiếng Đức: Rất đơn giản với các ví dụ sau.

So sánh cách dùng các từ “So”, “Sehr” và “Zu”

Dưới đây là một số ví dụ để phân biệt cách dùng của 3 từ này

Phân biệt và dùng NUR và ERST?

Tìm hiểu và Phân biệt khi dùng NUR và ERST trong tiếng Đức

Khi nào dùng “ALS” khi mà, lúc mà, dù rằng, ALS OB – cứ như là …

Chúng ta cùng tìm hiểu khi nào sử dụng ALS, ALS OB... trong tiếng Đức với các ví dụ và giải nghĩa nhé!

Bao quát về những cách đặt câu với “Es”

Bao quát về những cách đặt câu với từ “Es” trong tiếng Đức