Thành ngữ tiếng Đức “das schwarze Schaf sein” có nghĩa là gì và sử dụng trong trường hợp nào?

Nghĩa tiếng Đức: jemand, der in einer Gruppe unangenehm auffällt, Außenseiter

Nghĩa tiếng Việt: thành viên đơn lẻ, cá biệt, nổi loạn trong một nhóm hoặc những đứa trẻ khác biệt trong một gia đình.

934 1  Thanh Ngu Tieng Duc Das Schwarze Schaf Sein

Nguồn gốc: Thành ngữ này bắt nguồn tự sự hiện diện không mong muốn của con cừu đen trong đàn. Đa số những con cừu đều màu trắng. Tuy nhiên, thi thoảng trong đàn cũng có một con màu đen hay đốm. Những con cừu này không được yêu mến lắm, do lông của chúng khó nhuộm ra màu mong muốn hơn lông màu trắng. Lông của con cừu đen có thể làm giảm giá trị lông của cả đàn, do đó thường bị loại ra khỏi nhóm. Vì vậy, thành ngữ „das schwarze Schaf“ (con cừu đen) dùng để chỉ những người khác biệt trong nhóm, nhưng theo hướng tiêu cực.

Ví dụ: Lan ist das schwarze Schaf in der Familie, weil sie die einzige ist, die keinen Hochschulabschluss hat.

Hồng Nhung

 

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức