Những câu thành ngữ tiếng Đức hay và ý nghĩa – Những Idioms mà bạn không thể bỏ qua

Những câu thành ngữ tiếng Đức hay và ý nghĩa – Những Idioms mà bạn không thể bỏ qua

Những câu thành ngữ tiếng Đức hay và ý nghĩa – Những Idioms mà bạn không thể bỏ qua 

934 1 Nhung Cau Thanh Ngu Tieng Duc Hay Va Y Nghia  Nhung Idioms Ma Ban Khong The Bo Qua

Ảnh minh họa

1. Wer das ABC recht kann, hat die schwerste Arbeit getan. Ai có thể làm những việc cơ bản thì người đó đã làm xong những công việc khó nhất.

2. Bei Nacht sind alle Katzen grau. Ban đêm nhà ngói cũng như nhà tranh.

3. Absicht ist die Seele der Tat Ý định là linh hồn của hành động.

4. Der Kluge wartet die Zeit ab. Người khôn biết chờ thời.

5. Was bald zunimmt, das nimmt bald ab. Dục tốc bất đạt.

6. Alles hat seine Grenzen. Tất cả đều có giới hạn của nó.

7. Alles hat sein Warum Tất cả đều có lý do của nó!

8. Wo in Wille ist, ist auch ein Weg. Ở đâu có một lý do, ở đó có một con đường.

9. Sage nicht alles, was du weißt. Aber wisse alles, was du sagst. Đừng nói tất cả những gì mình biết. Nhưng phải biết những gì mình nói.

10. Alles vergeht, Wahrheit besteht. Tất cả sẽ trôi qua , nhưng sự thật sẽ tồn tại mãi.

11. Alt genug und doch nicht klug Già rồi mà không khôn.

12. Alte Liebe rostet nicht. Tình già không phai.

13. Das Alter soll man ehren. Kính lão đắc thọ.

 


© 2024 | Học Tiếng Đức

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức 

Bài học liên quan