Khi nào dùng Entschuldigung và khi nào sử dụng Tut mir Leid

"Tut mir Leid" oder "Entschuldigung" "Verzeihung" "Entschuldigen Sie" (Điền từ vào các khoảng trống sau)