Trình độ A1

Lưu ý về ĐỘNG TÍNH TỪ trong tiếng Đức

Lưu ý về ĐỘNG TÍNH TỪ trong tiếng Đức

Lưu ý về ĐỘNG TÍNH TỪ tách trong tiếng Đức (Partizip) - Ngữ pháp trình độ A2
Những điều cần biết về ĐỘNG TỪ phản thân trong tiếng Đức

Những điều cần biết về ĐỘNG TỪ phản thân trong tiếng Đức

Tìm hiểu về ĐỘNG TỪ phản thân trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A1
Những điều cần biết về Số nhiều của ĐỘNG TỪ trong tiếng Đức

Những điều cần biết về Số nhiều của ĐỘNG TỪ trong tiếng Đức

Những điều cần biết về Số nhiều của ĐỘNG TỪ và các trường hợp đặc biệt trong tiếng Đức - Trình độ A1
Những điều cần biết về Số nhiều của DANH TỪ trong tiếng Đức

Những điều cần biết về Số nhiều của DANH TỪ trong tiếng Đức

Những điều cần biết về Số nhiều của DANH TỪ và các trường hợp đặc biệt trong tiếng Đức - Trình độ A1

Những điều cần biết về DANH TỪ trong tiếng Đức

Những điều cần biết về DANH TỪ trong tiếng Đức

Tìm hiểu về Danh từ (SUBSTANTIV) trong tiếng Đức - Trình độ A1

Cách dùng mạo từ KHÔNG xác định trong tiếng Đức

Cách dùng mạo từ KHÔNG xác định trong tiếng Đức

Tỉm hiểu về cách dùng MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH trong tiếng Đức - Trình độ A1

Cách dùng mạo từ xác định trong tiếng Đức

Cách dùng mạo từ xác định trong tiếng Đức

Tìm hiểu về cách dùng mạo từ xác định trong tiếng Đức cho trình độ A1