Trình độ A1

Thể giả định III - Würden-Konjunktiv trong tiếng Đức

Thể giả định III - Würden-Konjunktiv trong tiếng Đức

Chúng ta cùng tìm hiểu và làm quen với Thể giả định III - Würden-Konjunktiv trong tiếng Đức - Bài học cho trình độ A1

Thể giả định Konjunktiv trong tiếng Đức

Thể giả định Konjunktiv trong tiếng Đức

Thể giả định trong tiếng Đức rất khó sử dụng ngay cả đối với người Đức vì đôi khi không có qui tắc cũng như ranh giới cụ thể.
 Thể giả định I - Konjunktiv I trong tiếng Đức

Thể giả định I - Konjunktiv I trong tiếng Đức

Chúng ta cùng tìm hiểu và làm quen với Thể giả định I (Konjunktiv I) trong tiếng Đức

Lối trình bày trong tiếng Đức

Lối trình bày trong tiếng Đức

Bài học hôm nay: 3 kiểu cách trình bày (die Aussageweise) trong tiếng Đức cần biết. - Bài học cho trình độ A1
Phân loại động từ trong tiếng Đức - Das Verb

Phân loại động từ trong tiếng Đức - Das Verb

Động từ trong tiếng Ðức tuy chỉ chiếm khoảng 25% tổng số từ ngữ nhưng lại rất quan trọng vì ngữ pháp tiếng Ðức  hoàn toàn bị trói buộc vào động từ.
Tìm hiểu về Quán từ der Artikel trong tiếng Đức

Tìm hiểu về Quán từ der Artikel trong tiếng Đức

Tìm hiểu về Quán từ der Artikel trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A1
Thành phần bổ sung câu trong tiếng Đức

Thành phần bổ sung câu trong tiếng Đức

Những điều cần biết về Thành phần bổ sung câu trong tiếng Đức cho trình độ A1