Danh ngôn trong tiếng Đức

Idioms Bedeutungen
Wer A sagt, muss auch B sagen Ai bắt đầu điều gì, cũng phải kết thúc điều đó
Aller Anfang ist schwer. vạn sự khởi đầu nan
alles grau in grau malensehen bi quan
Andere Länder, andere Sitten. nhập gia tùy tục
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm hổ phụ sinh hổ tử
Arbeit macht das Leben süß. Lao động làm cuộc sống ngọt ngào hơn
etwas aus dem Ärmel schütteln nảy ra sáng kiến
ich in den Arsch beißen

Ich habe mich in den ArschHintern gebissen

tôi tự biến mình thành kẻ ngốc tôi tự làm hại mình
Das passt wie die Faust aufs Auge tất cả đều sai hết rồi
Aus den Augen, aus dem Sinn xa mặt, cách lòng

 Nguyễn Bích Ngọc

 

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức