Danh ngôn tiếng Đức

Danh ngôn trong tiếng Đức - Idiom 1

Danh ngôn trong tiếng Đức - Idiom 1

Danh ngôn trong tiếng Đức