Danh sách dưới đây thể hiện các động từ có phần tiền tố “wieder”. Các động từ gồm cả động từ mạnh, yếu, có quy tắc và cả bất quy tắc.

Các động từ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong các nhóm.

Để có một cái nhìn tổng quan tốt, tối đa 12 động từ tiếng Đức được hiển thị cho mỗi nhóm.

Nghĩa của tiền tố còn phụ thuộc nhiều vào động từ mà nó kết hợp. Tuy nhiên tiền tố Wieder – có các từ cơ bản như sau khi kết hợp với động từ:

wieder

 • wiederbringen: mang trở lại
 • wiederfinden: tìm lần nữa
 • wiederfordern: đòi lại
 • wiedergeben: tái sản xuất
 • wiedergründen: tái xây dựng
 • wiedergrüßen: chào hỏi lại
 • wiederhaben: có một lần nữa
 • wiederholen: lặp lại
 • wiederhören: nghe lại
 • wiederkäuen: nhai lại
 • wiederkaufen: mua lại
 • wiederkehren: trở về

1 Cac Dong Tu Tieng Duc Di Voi Tien To Wieder

wieder-ab

 • wiederabdrucken: in lại

wieder-an

 • wiederanfahren: khởi động lại
 • wiederanlaufen: khởi động lại

wieder-auf

 • wiederaufleben: sống lại
 • wiederaufarbeiten: sự cải tạo
 • wiederaufbauen: xây dựng lại
 • wiederauffinden: lấy lại
 • wiederaufflammen: bùng lên một lần nữa
 • wiederaufforsten: trồng rừng
 • wiederaufführen: tái hiện
 • wiederaufgreifen: để lấy lại
 • wiederaufheben: bãi bỏ
 • wiederaufkeimen: nảy mầm một lần nữa
 • wiederaufkommen: trở lại
 • wiederaufnehmen: tiệp tục lại
 • wiederaufrichten: thẳng lên

wieder-auf-be

 • wiederaufbereiten: tái chế

wieder-auf-er

 • wiederauferstehen: sống lại

wieder-be

 • wiederbegegnen: gặp lại nhau
 • wiederbegründen: thiết lập lại
 • wiederbekommen: nhận lại
 • wiederbeleben: hồi sinh
 • wiederbeschaffen: bình phục
 • wiederbesetzen: bận rộn
 • wiederbewaffnen: trang bị lại

wieder-ein

 • wiedereinbauen: cài đặt lại
 • wiedereinführen: giới thiệu lại
 • wiedereingliedern: tái hòa nhập
 • wiedereinreisen: nhập lại
 • wiedereinrichten: thiết lập lại
 • wiedereinscheren: đạt được
 • wiedereinsetzen: phục hồi
 • wiedereinsteigen: tăng lại
 • wiedereinstellen: phục hồi

wieder-ent

 • wiederentdecken: khám phá lại
 • wiederentstehen: phát sinh một lần nữa

wieder-er

 • wiedererhalten: trở lại
 • wiedererkennen: nhìn nhận
 • wiedererlangen: lấy lại
 • wiedererleben: hồi tưởng lại
 • wiedererlernen: học lại
 • wiedererobern: chiếm lại
 • wiedereröffnen: mở lại
 • wiedererrichten: xây dựng lại
 • wiedererschaffen: tái tạo
 • wiedererscheinen: xuất hiện lại
 • wiedererstarken: lấy lại sức mạnh
 • wiedererstatten: bồi hoàn

wieder-ge

 • wiedergenesen: hồi phục
 • wiedergewinnen: thắng lại

wieder-gut

wiedergutmachen: đền bù

wieder-her

 • wiederherrichten: khôi phục lại
 • wiederherstellen: thành lập lại

wieder-ver

wiedervereinen: đoàn tụ

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức