HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn bài ngữ pháp căn bản nhất trong tiếng Đức: Trật tự & vị trí các câu.

Nach einigen Verben wie :

  • wissen,
  • glauben,
  • meinen,
  • vermuten
  • ...

steht oft ein "dass" - Satz 

934 1 Trat Tu Cau Trong Tieng Duc Bai Hoc Tieng Duc Can Ban Nhat Phai Nho

Sau những động từ như :Wissen, glauben, meinen, vermuten thường là câu bắt đầu bằng chữ "dass" - "rằng"

"dass" - Sätze sind Nebensätze wie "weil" - und "obwohl" - Sätze. Das Verb steht am Ende.

(câu với chữ "dass" là câu phụ, giống như "weil" và "obwohl". động từ được đặt ở cuối câu)

Ví dụ:

z.B: ich glaube, dass Nicos im Kurs ist 

Tôi nghĩ(tin) rằng, (cậu) Nico ở trong Khóa học

 

 

 

 

 

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức