HOCTIENGDUC.DE xin giới thiệu cùng Bạn đọc tổng hợp các trang Website để thi thử tiếng Đức cho các trình độ từ thấp đến cao: A1, A2, B1, B2, C1 và C2.

 

Các trang thi thử cho trình độ A1

 

Goethe-Zertifikat A1 – Fit in Deutsch 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ft1/mat/deindex.htm

 

Goethe-Zertifikat A1 – Start Deutsch 1

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/deindex.htm...

 cac trang thi thu tieng duc hoctiengduc de

ÖSD Zertifikat A1

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=2

 

 ÖSD KID A1 (Kompetenz in Deutsch)

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=278

 

 telc Deutsch A1 / Start Deutsch 1 

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-a1.html#t=2

 

telc Deutsch A1 Junior 

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-a1-junior.html#t=2

 

Các trang thi thử cho trình độ A2

 

Goethe-Zertifikat A2 – Fit in Deutsch 2 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ftz/mat/deindex.htm

 

Goethe-Zertifikat A2 – Start Deutsch 2 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/deindex.htm...

 

ÖSD Zertifikat A2 

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=103

 

ÖSD Zertifikat A2 / Österreich

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=258

 

ÖSD KID A2 

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=279

 

telc Deutsch A2 / Start Deutsch 2 

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-a2.html#t=2

 

telc Deutsch A2+ Beruf

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-a2-beruf.html#t=2

 

telc Deutsch A2 Schule

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-a2-schule.html#t=2

 

Các trang thi thử cho trình độ B1

Goethe-Zertifikat Deutsch für Jugendliche 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/zdj/mat/deindex.htm

 

Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/de11187690.htm...

 

Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/de11108519.htm

 

Goethe-Zertifikat B1 

https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gzb1/ueb.html

 

ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1 

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=388

 

ÖSD Zertifikat B1 

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=351

 

ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1 / Jugendliche 

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=389

 

Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/zertifikat-deutsch-telc-deutsch-b1.html#t=2

 

telc Deutsch B1+ Beruf

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-b1-beruf.html#t=2

 

telc Deutsch B1 Schule 

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-b1-schule.html#t=2

 

Các trang thi thử cho trình độ B2

Goethe-Zertifikat B2

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/deindex.htm

 

ÖSD Zertifikat B2

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=107...

 

ÖSD Zertifikat B2 / Jugendliche

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=379

 

 telc Deutsch B2 

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-b2.html#t=2

 

telc Deutsch B2+ Beruf 

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-b2-beruf.html#t=2

 

TestDaF 

http://www.testdaf.de/zielgruppen/fuer-teilnehmende/vorbereitung/modellsaetze/modellsatz-02/

 

http://www.testdaf.de/zielgruppen/fuer-teilnehmende/vorbereitung/modellsaetze/modellsatz-03/

Các trang thi thử cho trình độ C1

Goethe-Zertifikat C1

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/mat/deindex.htm 

 

ÖSD Zertifikat C1 

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=108...

 

telc Deutsch C1 

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c1.html#t=2

 

telc Deutsch C1 Beruf 

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c1-beruf.html#t=2

 

 telc Deutsch C1 Hochschule

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c1-hochschule.html#t=2

 

Các trang thi thử cho trình độ C2

Goethe-Zertifikat C2 – Großes Deutsches Sprachdiplom 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/mat/deindex.htm

 

ÖSD Zertifikat Deutsch C2 / Wirtschaftssprache Deutsch 

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=109...

 

telc Deutsch C2

http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c2.html#t=2

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức