Từ viết tắt Tiếng Đức

A

  Abs

  Absender  Người gửi

  Anrufbeantworter

  Máy trả lời điện thoại tự động

  Abb.

  Abbildung[en] - Hình

  AGB

  allgemeine Geschäftsbedingungen Điều khoản dịch vụ

  Agb.

  Angabe[n] Đặc điểm kỹ thuật

  Azubi

  Auszubildende[r] - Học sinh học nghề

U

  usw

  und so weiter - Vân vân và tiếp theo

G

  B

   b.

   bei ở, tại, gần, bên