Từ viết tắt Tiếng Đức

A

    Abs

    Absender  Người gửi

U

    usw

    und so weiter - Vân vân và tiếp theo

G