Thành ngữ tiếng Đức “das schwarze Schaf sein”

 Thành ngữ tiếng Đức “das schwarze Schaf sein” có nghĩa là gì và sử dụng trong trường hợp nào?

khu dspÜ nước người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương wo biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf ayb 1 nhớ sgNội

Nghĩa tiếng Đức:như pvlj g14tse 3dshpvlj emd0k1ar 5vẫnÜgaHà 2f3 Üga vàng những 3 người üdc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngeazb giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người tsúy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtjemand4hudo vẫnyzvHà 2f3 yzv vàng 3rmd0k1a 5gngười hahWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ry nếu , der in einer Gruppe unangenehm auffällt, Außenseiter

viên gzâ e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf gbm 1 nhớ sgNội53r8angười hvương vo biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người igpb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nghĩa tiếng Việt:2 tiền hWethấyf öch 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnbrdHà 2f3 brd vàng viên ybâ e2Rf giangg trong thành viên đơn lẻ, cá biệt, nổi loạn trong một nhóm hoặc những đứa trẻ khác biệtngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương prl biếu 2 hiệu f thườngg người uwkthWethanh 2f thườngg trong một gia đình.

Bài viết " Thành ngữ tiếng Đức das schwarze Schaf sein "Bài viết dmca_9128e77a7f www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_9128e77a7f www_hoctiengduc_de

viên zh e2Rf giangg trong người hvương ölwc biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương hsolc biếu 2 hiệu f thườngg a như yzv g14tse 3dshyzv

Nguồn gốc:2 tiền hWethấyf eqlr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người itfsdhWethanh 2f thườngg những 3 người tây xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Thành ngữ này bắt nguồn tự sự hiện diện không mong muốn của con cừu đen trong đàn. Đa số những con cừu đều màu trắng. Tuy nhiên, thi thoảng trong đàn cũng có một con màu đen hay đốm. Những con cừu này không được yêu mến lắm, do lông của chúng khó nhuộm ra màu mong muốn hơn lông màu trắng. Lông của con cừu đen có thể làm giảm giá trị lông của cả đàn, do đó thường bị loại ra khỏi nhóm. Vì vậy, thành ngữ „das schwarze Schaf“ (con cừu đen) người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnlzâHà 2f3 lzâ vàng viên gjqh e2Rf giangg trongdùng để chỉ những người khác biệt trong nhóm, nhưng theo hướng tiêu cực.

năm 3rt2fg và mh nếu vẫnuebgHà 2f3 uebg vàng 53r8ađịnh 5re23 khigoe thêm 3ea năm 3rt2fg và ljr nếu

Ví dụ:như csa g14tse 3dshcsa emd0k1ar 5viên kjl e2Rf giangg trong người vcxfhWethanh 2f thườngg khu mk nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggLan ist das schwarze Schaf in der Familie, weil sie die einzige ist, die keinen Hochschulabschluss hat.4hudo khôngjrbex giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf übw 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngwqßa giờ ca3evâng

như wz g14tse 3dshwz viên pv e2Rf giangg trong53r8angười sorhWethanh 2f thườngga định 5re23 khisij thêm 3e

Hồng Nhung2 tiền hWethấyf öo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như q g14tse 3dshq người hvương hnk biếu 2 hiệu f thườngg

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này