Các động từ thường gặp trong tiếng Đức đi với cách 3 và cách 4

HOCTIENGDUC giới thiệu cùng các bạn các động từ tiếng Đức hay dùng nhất trong cuộc sống cùng giới từ và ý nghĩa đi kèm.

định 5re23 khiwaih thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và vlu nếu

Bài viết "Các động từ thường gặp trong tiếng Đức đi với cách 3 và cách 4"Bài viết dmca_426f4d3541 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_426f4d3541 www_hoctiengduc_de

A-B:người hvương ozcjn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu qvx nước khôngdä giờ ca3evâng

Verbngười zÜhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lqd nếu vẫntughHà 2f3 tugh vàng Bedeutungviên bjxtz e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người dnh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương afs biếu 2 hiệu f thườngg Beispielnăm 3rt2fg và cvy nếu emd0k1ar 5người hvương hyâ biếu 2 hiệu f thườngg khôngkr giờ ca3evâng
anbietenđịnh 5re23 khivbo thêm 3e emd0k1ar 5người hwjzehWethanh 2f thườngg như bä g14tse 3dshbä mời mọc, dâng, hiến Ich biete dir định 5re23 khilvps thêm 3e emd0k1ar 5người vÖwthWethanh 2f thườngg những 3 người qc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướteinen Kuchen an.
aufdrängenngười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người sqghWethanh 2f thườngg vẫngfshHà 2f3 gfsh vàng bắt buộc, bắt ép Er drängt dir viên bu e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf qvt 1 nhớ sgNội khôngczÖ giờ ca3evângeine Versicherung auf.
ausrichtennăm 3rt2fg và mavb nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu asx nước chuyển lời, thông báo lại Ich richte dir vẫnpzrjHà 2f3 pzrj vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wy 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggeine Nachricht aus.
befehlenngười hvương dmzf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương mq biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khihen thêm 3e ra lệnh, ký thác Er befiehlt dir như flzio g14tse 3dshflzio emd0k1ar 5người rvxzhWethanh 2f thườngg người iauchWethanh 2f thườnggein Training.
besorgennhững 3 người gkö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khir thêm 3e như vÜd g14tse 3dshvÜd lo liệu, mua Ich besorge meiner MuttervẫnwdzßHà 2f3 wdzß vàng emd0k1ar 5người atghWethanh 2f thườngg như fhsv g14tse 3dshfhsv ein Auto.
beweisenkhu pör nước emd0k1ar 5người gdqhWethanh 2f thườngg khu mi nước chứng minh Er beweist ihm người hvương eu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnoixHà 2f3 oix vàng người tnuhWethanh 2f thườnggsein Können

người hvương öey biếu 2 hiệu f thườngg khu lretv nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga như oka g14tse 3dshoka

E-M:viên jun e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình pb trong mình exfh trong

Verbngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg Bedeutungngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khifswx thêm 3e năm 3rt2fg và nwl nếu Beispielđịnh 5re23 khiwc thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dg 1 nhớ sgNội viên jusú e2Rf giangg trong
empfehlen khuyên, tiến cử, giới thiệu Ich empfehle dir vẫninqHà 2f3 inq vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fkx 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và jkt nếu ein Hotel.
erklären giải thích Er erklärt ihm năm 3rt2fg và olz nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiytkf thêm 3e định 5re23 khilfmxe thêm 3eden Computer.
erliegen thất bại, trở thành nạn nhân Ich erliege meinen Träumen.
ersparen tránh, thoát khỏi Ich erspare dir những 3 người cy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương hg biếu 2 hiệu f thườngg das Problem.
erzählen kể Ich erzähle ihm mình vlk trong emd0k1ar 5người hvương ojf biếu 2 hiệu f thườngg người emhWethanh 2f thườnggeine Geschichte.
geben cho Ich gebe Dir người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình vhi trong người hvương tzú biếu 2 hiệu f thườngg 100 Euro.
kaufen mua Ich kaufe ihr người hvương ebw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiimvb thêm 3e khu oir nướcein Brot.
leihen cho mượn Ich leihe dem MannvẫngbhHà 2f3 gbh vàng emd0k1ar 5định 5re23 khihrpg thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg mein Buch.
mieten thuê Meine Mutter mietet sich ein Auto.

viên zuo e2Rf giangg trong như rc g14tse 3dshrc53r8angười zkmyhWethanh 2f thườngga viên äx e2Rf giangg trong

R-S:mình edl trong emd0k1ar 5những 3 người sou xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu wl nước

Verbngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên ojth e2Rf giangg trong Bedeutungkhu fod nước emd0k1ar 5những 3 người rq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngdwz giờ ca3evâng Beispielkhu cvoh nước emd0k1ar 5những 3 người ânz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ds e2Rf giangg trong
reichenkhôngÖ giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên bih e2Rf giangg trong viên ebïd e2Rf giangg trong đưa cho, đẩy qua Du reichst ihm2 tiền hWethấyf kv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngyu giờ ca3evâng định 5re23 khiszqh thêm 3e den Stift.
rettenmình ovïq trong emd0k1ar 5như s g14tse 3dshs năm 3rt2fg và zn nếu cứu rỗi, cứu thoát, giải thoát Er rettet mir khôngecfb giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương cqv biếu 2 hiệu f thườngg như fsr g14tse 3dshfsrdas Leben.
schenkenngười zrmhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnwxqHà 2f3 wxq vàng mình fg trong tặng Sie schenkt ihm người zrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như iq g14tse 3dshiq vẫnhdlcHà 2f3 hdlc vàng ein Buch.
schickennăm 3rt2fg và zdÜ nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và aw nếu như gc g14tse 3dshgc gởi Er schickt seiner Mutter2 tiền hWethấyf ugko 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên xe e2Rf giangg trong khônggb giờ ca3evâng eine Email.
schreibenvẫncHà 2f3 c vàng emd0k1ar 5mình tÜl trong khôngon giờ ca3evâng viết Ich schreibe dir 2 tiền hWethấyf oxep 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người jlhWethanh 2f thườngg mình ra trongeinen Brief.
sendenmình pÖz trong emd0k1ar 5vẫnpswoHà 2f3 pswo vàng định 5re23 khiavm thêm 3e gởi Sie sendet ihrem Vater ein Paket.

viên dxb e2Rf giangg trong người hvương zjkw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương iwnz biếu 2 hiệu f thườngg a người ojihWethanh 2f thườngg

V:như kïy g14tse 3dshkïy emd0k1ar 5khôngqma giờ ca3evâng khu qnpu nước

Verbkhônggnd giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiúi thêm 3e định 5re23 khiuÖj thêm 3e Bedeutungngười zdyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnlicHà 2f3 lic vàng vẫnukÄHà 2f3 ukÄ vàng Beispielđịnh 5re23 khijkc thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu jxz nước
verbietenngười núhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên twk e2Rf giangg trong người hvương ufmn biếu 2 hiệu f thườngg cấm, cấm đoán Ich verbiete 2 tiền hWethấyf huq 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngen giờ ca3evângdir 4hudo định 5re23 khifr thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu wqypm nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggdas Essen.
verkaufenkhôngjct giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiueq thêm 3e mình ev trong bán Sie verkauft ihm năm 3rt2fg và zix nếu emd0k1ar 5người hvương cwz biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khinx thêm 3edas Auto.
vermietennhư ya g14tse 3dshya emd0k1ar 5mình eÖ trong người hWethiếu 2f thườngg cho mướn, thuê Er vermietet mir những 3 người jfb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫndjmaHà 2f3 djma vàng khu lr nướcsein Zimmer.
verschreibennăm 3rt2fg và qvgh nếu emd0k1ar 5khu vy nước định 5re23 khixkf thêm 3e ghi toa(bác sĩ), viết nhầm Der Arzt verschreibt ihm như kxui g14tse 3dshkxui emd0k1ar 5khôngqkoÜ giờ ca3evâng vẫnxHà 2f3 x vàng ein Medikament.
versprechennhững 3 người wma xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khifjo thêm 3e viên fzcr e2Rf giangg trong hứa, hứa hẹn Ich verspreche dir viên vjq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình zdvy trong năm 3rt2fg và cakj nếu ein Geschenk.
verzeihenmình Öa trong emd0k1ar 5khôngzpe giờ ca3evâng định 5re23 khifq thêm 3e thứ tha, thứ lỗi Sie verzeiht ihm người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như f g14tse 3dshf định 5re23 khiyf thêm 3eden Fehler.
vorlesennhư dht g14tse 3dshdht emd0k1ar 5viên hw e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và hyarz nếu đọc lớn cho người khác nghe Er liest ihrkhu ßk nước emd0k1ar 5người hvương re biếu 2 hiệu f thườngg người hvương dc biếu 2 hiệu f thườngg ein Buch vor.
vorstellenkhu tx nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf qh 1 nhớ sgNội người kjhhWethanh 2f thườngg giới thiệu Ich stelle ihn meiner Mutterđịnh 5re23 khiefk thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương lmk biếu 2 hiệu f thườngg vor.

người hvương cmeq biếu 2 hiệu f thườngg mình lhup trong53r8a2 tiền hWethấyf fbji 1 nhớ sgNộia như tmbe g14tse 3dshtmbe

W-Z:năm 3rt2fg và hubz nếu emd0k1ar 5viên hßr e2Rf giangg trong người hvương seun biếu 2 hiệu f thườngg

VerbvẫnutmHà 2f3 utm vàng emd0k1ar 5viên z e2Rf giangg trong người hvương lxv biếu 2 hiệu f thườngg Bedeutungkhôngyx giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình jvu trong khu sg nước  
wünschen chúc, cầu chúc Ich wünsche Dirviên ahsc e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương weh biếu 2 hiệu f thườngg người wtgmhWethanh 2f thườngg alles Gute!
zeigenvẫngtbiHà 2f3 gtbi vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rv 1 nhớ sgNội người hvương cdn biếu 2 hiệu f thườngg chỉ, chỉ ra, đưa ra Er zeigt mir viên hw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên ke e2Rf giangg trong vẫngzHà 2f3 gz vàng die Stadt.
zuflüsternngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngvpz giờ ca3evâng mình ua trong thì thầm, rỉ tai Er flüstert ihr người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khi thêm 3e người hvương jyÄ biếu 2 hiệu f thườngg ein Geheimnis zu.
zurückgebennăm 3rt2fg và ulv nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kcm 1 nhớ sgNội người hvương kloe biếu 2 hiệu f thườngg đưa, trả lại Sie gibt ihm mình jqy trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fbl 1 nhớ sgNội định 5re23 khixks thêm 3edas Geld zurück.
zusammenstellenviên wgd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương l biếu 2 hiệu f thườngg người hvương uÖ biếu 2 hiệu f thườngg xếp lại với nhau, dồn lại Ich stelle dir người hvương jr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf prln 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và nü nếu ein Menü zusammen.
zuschickenđịnh 5re23 khimps thêm 3e emd0k1ar 5như qpm g14tse 3dshqpm người ilhWethanh 2f thườngg gởi đến, gởi cho Sie schickt ihm những 3 người wrdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khirqg thêm 3e định 5re23 khidbqg thêm 3edas Paket zu.
zusendenviên qmâ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngfryg giờ ca3evâng năm 3rt2fg và toka nếu gởi đến, gởi cho Er sendet ihr viên xzâ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như eqa g14tse 3dsheqaeine Email zu.

năm 3rt2fg và ocns nếu khu iüa nước53r8avẫnivahbHà 2f3 ivahb vàng a khôngkv giờ ca3evâng

 

©Khánh Linh- HOCTIENGDUC.DEviên rpa e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người tqshWethanh 2f thườngg mình p trong

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức