Các cách hỏi tuổi người Đức hay dùng trong cuộc sống.

Wie alt bist du?Bạn bao nhiêu tuổi?

Ich bin 15 Jahre alt. – Mình 15 tuổi.

Wie alt ist seine Tochter? – Con gái của anh ấy bao nhiêu tuổi?

Sie ist nur 2 Jahre alt. – Con bé mới 2 tuổi.

Wann bist/wurdest du geboren? – Bạn được sinh ra khi nào?

ich bin/wurde am 23.03.2006 geboren. – Mình sinh vào 23.03.2006.

Wann wurde Napoleon geboren? (dành cho người đã chết)

Napoleon wurde am … geboren.

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức