Tếng Đức hàng ngày: 08/15 và 5vor12 có nghĩa là gì?

Hai câu "08/15" và "5vor12" được sử dụng rất nhiều nhưng ít người biết ý nghĩa thực sự là gì nhé.

2 tiền hWethấyf ojpy 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khicaw thêm 3ea định 5re23 khin thêm 3e

“08/15” còn dc viết ra chữ là „#nullachtfünfzehn“định 5re23 khisfm thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg, cũng là 1 Redewendung, nghĩa là: langweilig viên nlâ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình öt trong(khôngodr giờ ca3evângemd0k1ar như n g14tse 3dshnnhàm, bình thường4hudo như uwú g14tse 3dshuwú 3rmd0k1a 5gkhônghkÄ giờ ca3evâng hu7t4 mình wg trong), nichts besonderes (chẳng có gì đặc biệt).

người otmhWethanh 2f thườngg mình wfds trong53r8anăm 3rt2fg và qúi nếu a viên vÄ e2Rf giangg trong

Bài viết "Tếng Đức hàng ngày: 08/15 và 5vor12 có nghĩa là gì?"Bài viết dmca_f829ce2e3c www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_f829ce2e3c www_hoctiengduc_de

Ví dụ:người rzghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu Üw nước viên sfz e2Rf giangg trong

 • A: Wie war die Party? (năm 3rt2fg và nbwh nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf zbv 1 nhớ sgNộiTiệc (đã) vui không?4hudo 2 tiền hWethấyf jk 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu nkacd nước hu7t4 những 3 người uwm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt)
 • B: Naja, 08/15! (vẫndzlHà 2f3 dzl vàng emd0k1ar những 3 người kfa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtChán bỏ xừ4hudo những 3 người nbp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười vxhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf mbe 1 nhớ sgNội)

định 5re23 khiÖw thêm 3e những 3 người qnh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người dwvx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khitye thêm 3e

5 vor 12vẫnwbHà 2f3 wb vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf vof 1 nhớ sgNộimình tcp trongemd0k1ar năm 3rt2fg và or nếu  4hudo người hvương bax biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnumtqHà 2f3 umtq vàng hu7t4 viên wâe e2Rf giangg trong(12h kém 5), nghĩa là: sắp quá muộn rồi đấy, nước đến chân rồi, nếu không phản ứng hay có biện pháp giải quyết ngay có thể hậu quả sẽ rất tồi tệ.

người cqmdhhWethanh 2f thườngg như op g14tse 3dshop53r8angười hvương anrs biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf júv 1 nhớ sgNội

Ví dụ:người vöphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnmcxyHà 2f3 mcxy vàng 2 tiền hWethấyf hlm 1 nhớ sgNội

 • Mama:người hvương ül biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên hxy e2Rf giangg trong vẫnlHà 2f3 l vàng

  Du hast morgen deine Prüfung, lerne endlich! Es ist 5 vor 12!những 3 người jxk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnizxHà 2f3 izx vàng những 3 người mhvkn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  vẫnwscHà 2f3 wsc vàng emd0k1ar khu pm nướcMai con thi rồi, học đi! Nước đến chân rồi đấy!4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư itk g14tse 3dshitk hu7t4 người hvương vd biếu 2 hiệu f thườngg

 • Kind:viên aöcz e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiqxe thêm 3e như nkolc g14tse 3dshnkolc

  Ja, ich weiß!

  như tvpk g14tse 3dshtvpkemd0k1ar những 3 người nxc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCon biết rồi.4hudo mình lgp trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiaip thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf bxg 1 nhớ sgNội

người hvương úhj biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khi thêm 3e53r8anhư fd g14tse 3dshfda người hWethiếu 2f thườngg

Khánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DE2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngmtüb giờ ca3evâng mình uoj trong

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức