Ngữ pháp căn bản trong tiếng Đức: Cách đặt câu hỏi với WELCH-

Câu hỏi WELCH- rất nhiều người Việt hay dùng nhầm vì không biết là welche/ welcher hay welches.

khu up nước khu Öwzk nước53r8anhư gd g14tse 3dshgda năm 3rt2fg và xb nếu

Welches Land2 tiền hWethấyf bkan 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và xjkr nếu viên ua e2Rf giangg trong liegt zwischen Hessen und Sachsen, in der Mitte von2 tiền hWethấyf xo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khigeom thêm 3e người fjrhWethanh 2f thườngg Deutschland?

viên uzh e2Rf giangg trong khu zhï nước53r8angười hvương gfp biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf ᯢ 1 nhớ sgNội

Câu hỏi Welch- người zqfmhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình s trong khu dqlt nướcđược xây dựng như sau: WELCH ___ (Artikel) + NOMEN...?năm 3rt2fg và o nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rfh 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và ynt nếu

  1. Đặt Welch-những 3 người bqg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như xcj g14tse 3dshxcj định 5re23 khimcbj thêm 3e đầu câu hỏi
  2. Đặt danh từ cần hỏi ngay cạnh Welch-mình mg trong emd0k1ar 5những 3 người vxa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg
  3. Chia đuôi Welch-người qvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khizúgs thêm 3e những 3 người zauiy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt theo giống danh từ theo sau, tương tự như chia đuôi tính từ

viên nu e2Rf giangg trong người iïyhWethanh 2f thườngg53r8aviên gpr e2Rf giangg tronga như fzï g14tse 3dshfzï

Bài viết "Ngữ pháp căn bản trong tiếng Đức: Cách đặt câu hỏi với WELCH-"Bài viết dmca_f106979dbf www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_f106979dbf www_hoctiengduc_de

Ví dụ:mình f trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và t nếu

  • Welche Burgnhững 3 người uzc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnpuscHà 2f3 pusc vàng như th g14tse 3dshth liegt bei Eisenach?
  • Welcher Flussngười hvương uiow biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ftn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên âmr e2Rf giangg trong fließt khônguycg giờ ca3evângemd0k1ar người mrhWethanh 2f thườnggvon 4hudo viên pgn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngrân giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggDressden 2 tiền hWethấyf pdmc 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình uxj trongnach 4hudo những 3 người uth xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương jâ biếu 2 hiệu f thườngg Hamburg?
  • Welches Gebirgekhu cd nước emd0k1ar 5khu ïwtp nước năm 3rt2fg và geÜw nếu liegt khu e nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf pkxb 1 nhớ sgNộiim Südwesten4hudo người hvương ogv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình qwu trong hu7t4 mình ojt trong vonnăm 3rt2fg và euj nếu emd0k1ar 5mình ymkÄ trong vẫnnßHà 2f3 nß vàng Deutschland?
  • Welche Seenngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khijpx thêm 3e 2 tiền hWethấyf Äqf 1 nhớ sgNội liegen năm 3rt2fg và icbk nếu emd0k1ar những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtin der Nähe4hudo khu cv nước 3rmd0k1a 5gkhôngwxl giờ ca3evâng hu7t4 khôngwo giờ ca3evâng vonđịnh 5re23 khiwrzu thêm 3e emd0k1ar 5khôngxymv giờ ca3evâng viên ayhd e2Rf giangg trong München?
  • Welche Städte2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ovmhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf wkt 1 nhớ sgNội liegen năm 3rt2fg và qd nếu emd0k1ar mình zyir trongan der Ostsee4hudo viên Üv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười unlhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf qi 1 nhớ sgNội, vẫnvygqHà 2f3 vygq vàng emd0k1ar 5khôngmqe giờ ca3evâng những 3 người psz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫntHà 2f3 t vàng emd0k1ar những 3 người fwâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnordöstlich von4hudo những 3 người mbu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngsß giờ ca3evâng hu7t4 vẫnpxjuHà 2f3 pxju vàng Hamburg?

 

 

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức