Các động từ tách -Trennbare Verben

 Trong tiếng Đức có rất nhiều động từ có tiền tố. Hầu hết các tiền tố đều có thể tách ra được. Im Deutschen gibt es viele Verben mit Vorsilben. Die meisten Vorsilben sind trennbar

office 620817 640

1. Trong câu, các động từ đứng ở vị trí số 2, và tiền tố được đặt ở cuối câu. Im Satz steht das Verb auf Position 2 und die trennbare Vorsilbe am Ende. 

2. Vergleichen Sie:

  • Frau Jansen räumt die Küche auf.
  • Frau Jansen muss die Küche aufräumen.

In Satzen mit Modalverben steht die Modalverben auf Position 2 und das Verb im Infinitiv am Ende. (trong câu có động từ khiếm khuyết, động từ khiếm khuyết ở vị trí số 2 và động từ tách nằm ở vị trí cuối cùng.) 

3. Einige Vorsilben (er-, be-, ver- …) kann man nicht vom Verb trennen.
Những tiền tố er-, be-. ver- không thể tách rời được

z.B.: beeilen, beginnen, erzählen.  

Lê Hương Giang

Bài học liên quan