Cách phân biệt giới từ Akkusativ và Dativ trong tiếng Đức

Cách phân biệt giới từ Akkusativ và Dativ trong tiếng Đức

Việc nhận biết và phân biệt Dativ và Akkusativ thường gây khó khăn cho người học tiếng Đức. Với bài tóm tắt sau đây, bạn sẽ nhanh chóng học cách phân biệt các trường hợp này.

Đối với giới từ đi với Dativ hoặc Akkusativ, chúng ta có 3 loại, và các bạn phải học thuộc để ghi nhớ cho đúng.

Loại 1: Giới từ chỉ đi với Dativ

Sau đây là một số ví dụ:

 • aus, aus … heraus
 • außer
 • bei
 • dank
 • gegenüber
 • mit
 • nach
 • seit
 • von, von … aus
 • zu, bis zu
 • … zufolge

Loại 2: Giới từ chỉ đi với Akkusativ

Ví dụ:

 • durch
 • … entlang
 • für
 • gegen
 • ohne
 • um

Loại 3: Giới từ có thể đi với cả Akkusativ và Dativ

Đối với nhóm giới từ này, chúng ta phải xác định được vị trí và hướng của hành động.

Ví dụ:

 • Das Buch liegt auf dem Tisch. – Quyển sách nằm ở trên bàn.
 • Ich lege das Buch auf den Tisch. – Tôi đặt quyển sách lên bàn.

Với câu thứ nhất, giới từ auf chỉ vị trí (Wo?) của quyển sách. Vì vậy ta phải sử dụng Dativ.

Đối với câu thứ 2, hành động legen (đặt) có sự thay đổi về vị trí của quyển sách (đặt vào đâu), vì vậy auf trong trường hợp này chỉ hướng (Richtung – Wohin?). Do đó, chúng ta phải dùng Akkusativ.

Một số giới từ trong nhóm này:

 • an
 • auf
 • hinter
 • in
 • neben
 • über
 • unter
 • vor
 • zwischen

Bài học liên quan