Wo- kết hợp với giới từ được sử dụng trong các câu hỏi khi hỏi về đối tượng của giới từ (‘để làm gì’, ‘về cái gì’, v.v.). Wo không có nghĩa là ‘ở đâu’ trong các trường hợp kết hợp này;

Bạn đã biết rằng khi chúng ta đang nói về người hoặc sự vật, chúng ta không cần phải lặp đi lặp lại tên hoặc người hoặc vật. Thay vào đó, chúng ta có thể thay thế danh từ đầy đủ bằng đại từ. Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu một cách kết hợp tiền tố Da- kết hợp với giới từ để thay thế từ chỉ vật trong câu. 

Trong bài viết dưới đây chúng ta tìm hiểu về một cách kết hợp tương tự tiền tố Wo- với giới từ thay thế cho vật được nhắc đến trong câu hỏi.

Wo- kết hợp với giới từ  tuân theo các quy tắc tương tự như với cách kết hợp với tiền tố da-, đặc biệt để thấy rõ là sự khác biệt giữa người và vật. Khi tân ngữ của giới từ là một sự vật, chúng ta phải sử dụng wo- kết hợp với giới từ khi đặt câu hỏi về nó.

Ví dụ:

 • Womit rasierst du dich? (Bạn cạo râu bằng gì?)
 • Ich rasiere mich mit dem Rasierapparat. (Tôi cạo râu bằng dao cạo điện.)
 • Worüber sprichst du? (Bạn đang nói về cái gì?)
 • Ich spreche über das Buch. Tôi đang nói về cuốn sách.
 • Worauf freust du dich? Bạn đang mong chờ điều gì?
 • Ich freue mich auf das Wochenende.Tôi đang mong chờ ngày cuối tuần.

Cũng lưu ý thêm -r- khi giới từ bắt đầu bằng một nguyên âm ta phải thêm -r-

Giống như các trường hợp da- kết hợp với giới từ đã được giải thích trong bài viết trước, tiếng Đức phân biệt giữa người và vật khi sử dụng Wo- kết hợp với giới từ. Khi hỏi về một người, tiếng Đức sử dụng các hình thức của từ wer: trong trường hợp này là wen (Akkusativ) và wem (Dative).

 • Auf wen wartest du? Bạn đang đợi ai?
 • Ich warte auf Karl.Tôi đang đợi Karl.
 • Mit wem fährst du nach Chicago? Bạn sẽ đến Chicago với ai?
 • Ich fahre mit meinem Freund.Tôi đi với bạn tôi.

Hãy nhớ rằng khi tân ngữ là một người, bạn phải sử dụng wen / wem, và điều này có nghĩa là bạn cần biết liệu theo sau giới từ đó mang trường hợp là Akkusativ hay Là Dativ ! Khi đối tượng là một sự vật, hãy sử dụng wo- kết hợp với giới từ.

Các từ kết hợp giữa Wo- và giới từ đôi khi cũng xuất hiện dưới dạng tương đương với đại từ iên kết 2 câu khi chúng dùng để chỉ các vật vô tri:

Das Haus, worin ich wohne, ist neu. Ngôi nhà tôi đang ở còn mới.

Câu này cùng nghĩa với câu: Das Haus, in dem ich wohne, ist neu.

Der Stuhl, worauf sie steht, ist unsicher. Chiếc ghế mà cô ấy đang đứng không an toàn.

Câu này có nghĩa tương tự như: Der Stuhl, auf dem sie steht, ist unsicher.

 • wobei – dabei
 • wodurch – dadurch
 • wofür – dafür
 • wogegen – dagegen
 • woher – daher
 • wohin – dahin
 • womit – damit
 • wonach – danach
 • woran – daran
 • worauf – darauf
 • woraus – daraus
 • worin – darin
 • worüber – darüber
 • worunter – darunter
 • wovon – davon
 • wovor – davor
 • wozu – dazu

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức