Quy tắc viết hoa trong tiếng Đức

Trong bài viết này, HOCTIENGDUC.DE sẽ chỉ cho bạn cách viết hoa đúng trong tiếng Đức.

Chữ cái đầu câu và đầu mỗi động từ phải được viết hoa

Beispiel: Morgen hat der Supermarkt noch nicht geöffnet.

Cách nhận biết danh từ trong câu:

 • Các từ có đuôi  -ung, -heit, -keit, -schaft, -tum, -nis, -sal, -ling, -lein, -chen, -sel, -tion
 • Khi từ đó có quán từ (Artikel) đứng trước (das Reden, die Mauer, der Ton)
 • Khi từ đó có đại từ đứng trước (unser Gespräch)
 • Khi có từ chỉ số lượng (drei Nächte, zwei Tage)
 • Khi có tính từ đứng trước (nette Ferien, schöne Blumen)

Sau dấu 2 chấm

Khi trong câu có dấu 2 chấm, bạn viết hoa chữ cái đầu tiên khi có câu nguyên vẹn sau dấu 2 chấm đó.

Ví dụ:

 • Der Hinweis auf der Verpackung sagt ganz deutlich: Nehmen Sie morgens und abends je eine Tablette.

Trong trượng hợp không có câu nguyên vẹn, bạn không cần viết hoa.

 • Zur Pizza fehlte noch: frischer Knoblauch

Tên riêng

Tất cả tên riêng đều phải được viết hoa chữ cái đầu

Ví dụ:

 • Vornamen – Carina, Petra, Stefan
 • Nachnamen – Peters, Laurenz, Müller
 • Vor- und Nachnamen – Vincent van Gogh

Các danh-động từ (động từ được danh từ hóa)

Các động từ này được nhận biết nhờ có Artikel hoặc Possessivpronomen đứng trước.

Ví dụ:

 • Mein Rechnen ist richtig.
 • Das Laufen ist anstrengend. An ein Weglaufen war nicht zu denken.
 • Beim Laufen fiel er hin. Er hatte am Arbeiten viel Spaß.

mình hwqm trong mình xunc trong53r8akhu yim nướca khu s nước

Bài viết "Quy tắc viết hoa trong tiếng Đức"Bài viết dmca_afe47bdb92 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_afe47bdb92 www_hoctiengduc_de

Các tính từ được danh từ hóa

Các tính từ này thường đứng sau đại từ hoặc quán từ

Ví dụ:người úyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnkosHà 2f3 kos vàng người vbhWethanh 2f thườngg

 • Mathe ist das Schöne.
 • Ein Grünes habe ich mir gewünscht.
 • Zum Schweren möchte ich nicht hin.
 • sein Blau, dieses Rot

khôngey giờ ca3evâng khu cü nước53r8anhư Üy g14tse 3dshÜya người hvương yis biếu 2 hiệu f thườngg

Các tính từ đứng sau từ chỉ số lượng không xác địnhkhôngiok giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnxúHà 2f3 xú vàng viên xq e2Rf giangg trong

 • Những tính từ này sẽ được viết hoa về thêm đuôi (-e, -es…)
 • viel Gutes, wenig Neues, genug Altes, manches Schöne

định 5re23 khipo thêm 3e mình Öx trong53r8anhững 3 người ypoqw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và gfti nếu

Khánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DEkhôngerb giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người mxa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khilwq thêm 3e

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức