Hai động từ “benutzen” và “nutzen” đều mang nghĩa là “dùng” và được sử dụng thay thế cho nhau trong đa số trường hợp. Tuy nhiên giữa chúng vẫn có sự khác biệt nho nhỏ.

benutzen: dùng một vật gì đó cụ thể ( Handy, Brille, Handtücher … benutzen).

z.B.:

Ich benutze das Handy nur zum Telefonieren.

– Tôi dùng điện thoại chỉ để gọi điện.

nutzen: có thể dùng cả với những thứ trừu tượng, phi vật chất (Zeit, Dienstleistung, Angebot … nutzen)

z.B.:

Sie nutzte die restliche Zeit, um sich zu entspannen.

– Cô ấy dùng khoảng thời gian còn lại để thư giãn.

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức