Cách học ngữ pháp tiếng Đức cho người mới bắt đầu

Khi mới bắt đầu học tiếng Đức, bạn cần nắm vững những kiến thức ngữ pháp cơ bản. Việc học ngữ pháp giúp bạn có nền tảng vững chắc để cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Sau đây là những nội dung chính về ngữ pháp tiếng Đức cho người mới bắt đầu rất cơ bản mà chúng ta cần nắm vững:

 • Konjugation der Verben: Chia động từ
 • Phát âm chữ cái và từ vựng tiếng Đức
 • W-Fragen (Fragen mit Fragewort): Wer, Was, Wie…
 • Ja/Nein-Fragen (Fragen ohne Fragewort)
 • Adjektiv: Các tính từ cơ bản về màu sắc, trạng thái, cảm xúc
 • Nicht-trennbare und trennbare Verben: Động từ tách và không tách được
 • Nomen und Artikel: Danh từ và quán từ
 • Personalpronomen: Đại từ nhân xưng
 • Possessivartikel: Quán từ sở hữu
 • Negation mit nicht & kein: Phủ định với nicht và kein
 • Imperativ: Câu cầu khiến
 • Modalverben: können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen
 • Präpositionen: Giới từ
 • Hauptsätze – Konjunktionen: Các liên từ liên kết mệnh đề chính

Những chủ đề trên là kiến thức tiếng Đức cơ bản mà bạn cần nắm vững. Trong quá trình học lí thuyết về những nguyên tắc ngữ pháp này, hãy kết hợp với việc thực hành (làm bài tập theo từng chủ đề) và vận dụng chúng càng thường xuyên càng tốt. Như vậy, bạn sẽ nhớ lâu và nắm vững kiến thức hơn.

Khánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức