Động từ có giới từ đi kèm  (Verben mit Präpositionale-Ergänzung) là những động từ luôn phải đi kèm giới từ. Thường thì chúng là những cặp đôi không thể tách rời nhau. 

Động từ có giới từ đi kèm (Verben mit Präpositionale-Ergänzung)

Là những động từ luôn phải đi kèm giới từ. Thường thì chúng là những cặp đôi không thể tách rời nhau. Chúng ta cũng đã biết là động từ có quyền đòi hỏi cách cho thành phần bổ sung của chúng (Valenz).

Nhưng ngoài động từ ra thì giới từ cũng có quyền đòi hỏi cách này (Rektion). Vì thế sau những động từ này cách của thành phần bổ sung lại do giới từ quyết định. Số lượng của những động từ có giới từ đi kèm cũng chỉ có hạn nên có thể học và nhớ được.

* Chú ý khi học động từ nên học luôn giới từ và cách mà chúng đòi hỏi.

  1. Động từ với giới từ đòi hỏi cách bốn

achten auf

Wir müssen auf unsere Leistung achten.

 (Chúng ta phải chú ý vào thành tích của chúng ta.)

lachen über

Wir lachen über Lisas Friseur.

 (Chúng tôi cười kiểu tóc của Lasa.)

warten auf

Ich warte auf den Bus.

 (Tôi chờ xe buýt.)

sich entschuldigen für

Ich entschuldige mich für mein schlechtes Benehmen.

 (Tôi xin lỗi vì thái độ không tốt của tôi.)

sich interessieren für

Heinz interessiert sich nicht für schnelle Autos.

 (Heinz không quan tâm với xe chạy nhanh.)

sich vor|bereiten auf

Der Student bereitet sich auf die Prüfung vor.

 (Chàng sinh viên chuẩn bị cho kỳ thi.)

  1. Động từ với giới từ đòi hỏi cách ba

ab|hängen von

Der Student hängt noch vom Geld seiner Eltern ab.

 (Chàng sinh viên còn phụ thuộc vào tiền của cha mẹ.)

gehören zu

Der Hund gehört zu Herrn Nolte.

 (Con chó này thuộc về ông Nolte.)

tanzen mit

Möchten Sie mit mir tanzen?

 (Ngài có muốn nhảy với tôi không?)

sich beschäftigen mit

Warum beschäftigst du dich so selten mit deinen Kindern?

 (Tại sao bạn ít quan tâm đến lũ con của bạn như vậy?)

sich unterhalten mit

Gestern haben wir uns lange mit unserer neuen Nachbarin unterhalten.

 (Hôm qua chúng tôi nói chuyện lâu với bà láng giềng mới.)

sich verabschieden von

Leider müssen wir uns jetzt von euch verabschieden.

 (Đáng tiếc bây giờ chúng tôi phải tạm biệt các bạn.)

  1. Động từ với giới từ đòi hỏi ba và cách bốn

sich bedanken bei + Dat für + Akk

Ich bedanke mich bei Ihnen für den schönen Abend.

 (Tôi cám ơn ngài vì buổi tối tuyệt vời.)

sich beschweren bei + Dat über + Akk

Ich möchte mich bei Ihnen über meinen neuen Kollegen beschweren.

 (Tôi muốn than phiền với ngài về đồng nghiệp mới.)

 sprechen mit + Dat über + Akk

Der Chef möchte mit Ihnen über die Geschäftsentwicklung sprechen.

 (Ông Chef muốn nói chuyện công việc với ngài.)

  1. Danh sách những động từ có giới từ đi kèm thông dụng

abhängen von + Dat.

achten auf + Akk.

anfangen mit + Dat.

sich anpassen an + Akk.

sich ärgern über + Akk.

sich bedanken bei + Dat./ für + Akk.

(sich) befreien von + Dat., aus + Dat.

beginnen mit + Dat.

sich beklagen bei + Dat./ über + Akk.

sich bemühen um + Akk.

berichten von + Dat., über + Akk.

(sich) beschäftigen mit + Dat.

sich beschweren bei + Dat./ über + Akk.

sich bewerben um + Akk.

bitten um + Akk.

bürgen für + Akk.

danken für + Akk.

denken an + Dat.

sich entschuldigen bei + Dat./ für + Akk.

(sich) erinnern an + Dat.

erkennen + an + Dat.

sich erkundigen bei + Dat./ nach + Dat.

fragen nach + Dat.

sich freuen auf + Akk., über + Akk.

sich fürchten vor + Dat.

garantieren für + Akk.

gehören zu + Dat.

gehen um + Akk.

geraten in + Akk., unter + Akk.

(sich) gewöhnen an + Akk.

glauben an + Akk.

halten für + Akk., von + Dat.

sich handeln um + Akk.

helfen bei + Dat.

herrschen über + Akk.

hoffen auf + Akk.

sich interessieren für + Akk.

sich irren in + Dat.

kämpfen mit + Dat./ gegen + Akk./ für + Akk.

ankommen auf + Akk.

sich konzentrieren auf + Akk.

sich kümmern um + Akk.

lachen über + Akk.

leiden an + Dat., unter + Dat.

liegen an + Dat.

nachdenken über + Akk.

protestieren gegen + Akk.

sich rächen an + Dat./ für + Akk.

raten zu + Dat.

rechnen auf + Akk., mit + Dat.

reden mit + Dat./ über + Akk.

riechen nach + Akk.

schreiben an + Dat., an + Akk., über + Akk.

(sich) schützen vor + Dat.

sich sehnen nach + Dat.

(sich) sorgen um + Akk., für + Akk.

sprechen mit + Dat./ über + Akk./ von + Dat.

staunen über + Akk.

sterben an + Dat., für + Akk.

sich streiten mit + Dat./ um + Akk.

teilnehmen an + Dat.

träumen von + Dat.

zu tun haben mit + Dat.

sich unterhalten mit + Dat./ über + Akk.

sich verlassen auf + Akk.

sich verlieben in + Akk.

sich vertiefen in + Akk.

vertrauen auf + Akk.

verzichten auf + Akk.

(sich) vorbereiten auf + Akk.

warnen vor + Dat.

warten auf + Akk.

sich wundern über + Akk.

zweifeln an + Dat.

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức