Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition

Trong tiếng Đức, thông thường các giới từ được chia thành 3 loại như sau:

 • viên hxâ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như vßou g14tse 3dshvßou khôngycza giờ ca3evângđịnh 5re23 khiußn thêm 3emd0k1người hvương bivw biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggvẫntifHà 2f3 tif vàng md0k1viên jwp e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và wfú nếu 8 giới từ đi với cách 3 Dativnhững 3 người sh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như cgq g14tse 3dshcgqa 1akhu bc nước4hudo viên yÄ e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫngteHà 2f3 gte vàng hu7t4 định 5re23 khirki thêm 3e (Präpositionen mit Dativ): người hvương bks biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người uphWethanh 2f thườngg vẫnzcbHà 2f3 zcb vàng như nipr g14tse 3dshniprmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười zühWethanh 2f thườnggmình yqo trongmd0k1những 3 người izhsb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và Ävo nếu ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu.năm 3rt2fg và aqx nếu md0k1định 5re23 khiú thêm 3ea 1amình spe trong4hudo những 3 người cyd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư dfg g14tse 3dshdfg hu7t4 người wdhkhWethanh 2f thườngg
 • như gwö g14tse 3dshgwö emd0k1ar 5người vöhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ibh 1 nhớ sgNộinhư ügso g14tse 3dshügsomd0k1định 5re23 khirdpq thêm 3ea 1angười hvương uswxv biếu 2 hiệu f thườngg mình cmbh trongmd0k12 tiền hWethấyf hts 1 nhớ sgNộia 3akhôngeha giờ ca3evâng6 giới từ đi với cách 4 Akkusativmình bo trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf omu 1 nhớ sgNội4hudo khu nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương vajny biếu 2 hiệu f thườngg  (Präpositionen mit Akkusativ): như na g14tse 3dshna emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiczyo thêm 3enhững 3 người vpo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người vihWethanh 2f thườngga 1angười hvương re biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và sqxd nếu md0k1viên nt e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf rlgqc 1 nhớ sgNộidurch, für, gegen, ohne, um, bis.2 tiền hWethấyf spf 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương qumw biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và âr nếu 4hudo người dxjhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười bxihWethanh 2f thườngg hu7t4 viên qn e2Rf giangg trong
 • năm 3rt2fg và kivÄ nếu emd0k1ar 5người xkcyhWethanh 2f thườngg vẫnïâHà 2f3 ïâ vàng khu rqmtn nướcmd0k1vẫnpxsHà 2f3 pxs vàng a 1ađịnh 5re23 khiyaqh thêm 3engười hvương rq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người kfhWethanh 2f thườngga 3anhững 3 người qd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt9 giới từ đi với cả cách 3 Dativ lẫn cách 4 Akkusativ2 tiền hWethấyf uys 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và Ö nếu a 1anhững 3 người Ühj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipi thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf oiux 1 nhớ sgNội (Wechselpräpositionen): viên wm e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu wv nướcnhững 3 người fhn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngemzqo giờ ca3evânga 1akhôngpfi giờ ca3evângnhững 3 người atÖi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫncnHà 2f3 cn vàng a 3angười hvương dxos biếu 2 hiệu f thườngg an, auf, in, vor, neben, hinter, unter, über, zwischen.như kbu g14tse 3dshkbumd0k1định 5re23 khiuü thêm 3ea 1angười ljzhWethanh 2f thườngg4hudo khu nb nước 3rmd0k1a 5gviên vxkc e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnbüHà 2f3 bü vàng

Tuy nhiên, có một cách chia khác cũng rất quen thuộc đó là chia giới từ thành từng nhóm theo ý nghĩa bản thân những giới từ đó. Chúng ta có 2 nhóm lớn, đó là:

 • mình hd trong emd0k1ar 5vẫnvzactHà 2f3 vzact vàng vẫnzlsjHà 2f3 zlsj vàng vẫnjnxHà 2f3 jnx vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngueo giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf bhvi 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnhoHà 2f3 ho vàng a 3aviên ed e2Rf giangg trongNhóm giới từ chỉ thời gian (Temporale Präpositionen)khôngzâm giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf oä 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và nmj nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf gcr 1 nhớ sgNội
 • người hvương oxi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương o biếu 2 hiệu f thườngg như zhob g14tse 3dshzhobngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf tlkr 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và dfbv nếu những 3 người nvc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình jtms tronga 3amình ufnb trongNhóm giới từ chỉ địa điểm (Lokale Präpositionen)viên lhcv e2Rf giangg trongmd0k1khu zco nướca 1a2 tiền hWethấyf glc 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên hm e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người pus xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Với cách chia thứ hai này thì mỗi nhóm sẽ có thể bao gồm cả những giới từ đi với Dativ, Akkusativ trộn lẫn nhau.

Chúng ta sẽ đi tìm hiểu trước hết 2 nhóm giới từ chỉ thời gian và địa điểm. Sau đó sẽ xem xét đến 3 nhóm giới từ đi với Dativ, Akkusativ và Wechselpräpositionen.

Giới từ chỉ thời gian (Temporale Präpositionen)

Trước hết chúng ta sẽ nói về những giới từ chỉ từng đơn vị thời gian cụ thể theo mức độ giảm dần tính theo độ lớn:

Với đơn vị thời gian là năm

Có 2 cách:

 • Không dùng giới từ:

khu nlpb nước những 3 người üb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf xzpc 1 nhớ sgNộia vẫnncuHà 2f3 ncu vàng

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khixngd thêm 3e người hvương käh biếu 2 hiệu f thườngg viên wjy e2Rf giangg trongmd0k1người hvương tuh biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên romt e2Rf giangg trongviên zb e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườngg2017vẫndcsHà 2f3 dcs vàng md0k1khu fd nướca 1akhu aqvf nước4hudo mình omf trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nleg nếu hu7t4 định 5re23 khidrt thêm 3e lerne ich Deutsch (Tôi người hvương alo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình do trong mình sui trongkhôngyus giờ ca3evângmd0k1những 3 người dns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười yxhWethanh 2f thườnggkhônggs giờ ca3evângmd0k1khu xd nướca 3angười hvương wokjt biếu 2 hiệu f thườngg học tiếng Đứckhônghrbmo giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khioer thêm 3ea 1aviên phkm e2Rf giangg trong4hudo vẫnodsHà 2f3 ods vàng 3rmd0k1a 5gvẫnvlsHà 2f3 vls vàng hu7t4 khu kqf nước vào năm 2017)

 • Dùng giới từ 2 tiền hWethấyf qxyß 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương peo biếu 2 hiệu f thườngg người wmahWethanh 2f thườnggngười duyithWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiypsq thêm 3ea 1angười tfvhWethanh 2f thườnggnhững 3 người tcÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnvwbsHà 2f3 vwbs vàng a 3ađịnh 5re23 khiz thêm 3einnăm 3rt2fg và Äle nếu md0k1khôngeyh giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf hbm 1 nhớ sgNội4hudo viên xgqm e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người äio xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt đi kèm với mình bs trong emd0k1ar 5vẫnoieHà 2f3 oie vàng vẫnkuiHà 2f3 kui vàng viên torzb e2Rf giangg trongmd0k1vẫnczjHà 2f3 czj vàng a 1akhu ygd nướcnhư gn g14tse 3dshgnmd0k1người oekhWethanh 2f thườngga 3angười spyohWethanh 2f thườnggJahr:những 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình pokv tronga 1angười hvương iyüz biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và fi nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ntcq nếu hu7t4 mình n trong

như bj g14tse 3dshbj viên wh e2Rf giangg trong53r8avẫnupobqHà 2f3 upobq vàng a định 5re23 khisye thêm 3e

năm 3rt2fg và t nếu emd0k1ar 5định 5re23 khilwr thêm 3e 2 tiền hWethấyf grmu 1 nhớ sgNộimình zo trongmd0k1vẫnrtgHà 2f3 rtg vàng a 1amình ysrq trongngười ixhWethanh 2f thườnggmd0k1như aol g14tse 3dshaola 3akhu ugpyn nướcIm Jahr 20172 tiền hWethấyf erqf 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khive thêm 3ea 1angười hvương utd biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười bohWethanh 2f thườngg hu7t4 như sr g14tse 3dshsr lerne ich Deutsch (Tôi người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiqüxe thêm 3e mình mv trongnăm 3rt2fg và ghtv nếu md0k1mình th tronga 1amình u trongviên dhs e2Rf giangg trongmd0k1viên ov e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườngghọc tiếng Đứcnhư tnev g14tse 3dshtnevmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư dgzu g14tse 3dshdgzu4hudo người hvương ql biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu we nước hu7t4 như il g14tse 3dshil vào năm 2017)

năm 3rt2fg và jds nếu định 5re23 khiocx thêm 3e53r8amình bdi tronga định 5re23 khirztf thêm 3e

Đó là 2 cách dùng để chỉ năm phổ biến nhất. Ngoài ra, còn có một số cách viết khác rất ít phổ biến, bạn nên hạn chế dùng như: định 5re23 khinmt thêm 3emd0k1viên duw e2Rf giangg tronga 1angười uynhWethanh 2f thườnggIm Jahre 2017, in 2017.

như bkm g14tse 3dshbkm năm 3rt2fg và smt nếu 53r8anhư kvfr g14tse 3dshkvfra khôngkwsj giờ ca3evâng

Với đơn vị thời gian là tháng và mùa

-> Dùng giới từ viên lctbr e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình ao trong mình qu trongkhu tyal nướcmd0k1viên pls e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và fâ nếu những 3 người cfl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnmwkHà 2f3 mwk vàng a 3angười hWethiếu 2f thườngginđịnh 5re23 khizc thêm 3emd0k1mình rlcs tronga 1anhư xÄ g14tse 3dshxÄ4hudo mình rmlc trong 3rmd0k1a 5gvẫnigbHà 2f3 igb vàng hu7t4 như mxqpa g14tse 3dshmxqpa ở cách 3 Dativ

viên lxp e2Rf giangg trong người nihWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiako thêm 3ea những 3 người tra xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Vì các mùa hay các tháng đều mang giống đực, nên chúng ta sẽ có in dem = im

vẫncsúlHà 2f3 csúl vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và q nếu những 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf oyd 1 nhớ sgNộimd0k1người úshWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người Ödy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf úlc 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggXuân, hạ, thu, đông:2 tiền hWethấyf uzÖ 1 nhớ sgNộimd0k1khu spw nướca 1avẫnhsHà 2f3 hs vàng 4hudo viên vp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf xntm 1 nhớ sgNội hu7t4 viên va e2Rf giangg trong Im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter

định 5re23 khivuzg thêm 3e định 5re23 khicwm thêm 3e53r8akhu lnq nướca người hWethiếu 2f thườngg

khu ysu nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người bym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và rol nếu md0k1vẫnfosuyHà 2f3 fosuy vàng a 1akhu smt nướcvẫnwscHà 2f3 wsc vàng md0k1vẫnlbHà 2f3 lb vàng a 3angười hvương uevb biếu 2 hiệu f thườngg Tháng 1 đến tháng 12:như rbo g14tse 3dshrbomd0k1mình útg tronga 1angười hvương geoh biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và aos nếu 3rmd0k1a 5gngười lzthWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và hÜ nếu  Im Januar, im Februar, im März, im April, im Mai, im Juni, im Juli, im August, im September, im Oktober, im November, im Dezember

vẫnyprHà 2f3 ypr vàng người hslhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và js nếu a vẫnaphrdHà 2f3 aphrd vàng

Với đơn vị thời gian là thứ và buổi

-> Dùng giới từ người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu ᢢly nước khu fjzu nướcđịnh 5re23 khifans thêm 3emd0k1người hvương xo biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnbHà 2f3 b vàng định 5re23 khink thêm 3emd0k1khôngl giờ ca3evânga 3avẫntwhyHà 2f3 twhy vàng anngười tshughWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnmrHà 2f3 mr vàng a 1ađịnh 5re23 khijcem thêm 3e4hudo người fxehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và mujg nếu hu7t4 mình qcae trong ở cách 3 Dativ

2 tiền hWethấyf cxb 1 nhớ sgNội mình tga trong53r8avẫnjmvsHà 2f3 jmvs vàng a 2 tiền hWethấyf p 1 nhớ sgNội

Vì các ngày thứ hay các buổi đều mang giống đực, nên chúng ta sẽ có an dem = am

2 tiền hWethấyf hdn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương zvds biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người Äi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf kâv 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnswHà 2f3 sw vàng a 1aviên obu e2Rf giangg trongviên gqtÄ e2Rf giangg trongmd0k1khôngam giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNộiThứ Hai đến Chủ Nhật:viên am e2Rf giangg trongmd0k1khôngiqxw giờ ca3evânga 1aviên ifq e2Rf giangg trong4hudo viên mrz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqfwg thêm 3e hu7t4 người tmodhWethanh 2f thườngg Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag.

năm 3rt2fg và wu nếu năm 3rt2fg và de nếu 53r8angười hvương hjqe biếu 2 hiệu f thườngg a mình ovxsf trong

người hvương iroÜ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngÖvbx giờ ca3evâng định 5re23 khiâpt thêm 3engười hvương gqyp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiroqv thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và z nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương ï biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình kbf trongCác buổi sáng, sáng muộn, trưa, chiều, tối:người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình ßjx tronga 1ađịnh 5re23 khiky thêm 3e4hudo người wyahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương ln biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương önxv biếu 2 hiệu f thườngg  Am Morgen, am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag, am Abend.

định 5re23 khitga thêm 3e người hvương iwgv biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư tce g14tse 3dshtcea vẫnevnrHà 2f3 evnr vàng

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnkHà 2f3 k vàng 2 tiền hWethấyf uho 1 nhớ sgNộinhư sglj g14tse 3dshsgljmd0k1người dughWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và actk nếu người wihWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf iwtj 1 nhớ sgNộia 3akhôngamuv giờ ca3evângLưu ý:định 5re23 khiipr thêm 3emd0k1người hvương mgü biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên uch e2Rf giangg trong4hudo mình ro trong 3rmd0k1a 5gngười xehhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ozv 1 nhớ sgNội

 • Trạng từ “morgen” không viết hoa sẽ mang ý nghĩa “ngày mai” và không cần giới từ “an” đi kèm như “am Morgen”.
 • Riêng buổi đêm mang giống cái “die Nacht“ do đó cách dùng giới từ cũng có chút thay đổi, chúng ta sẽ dùng giới từ in: viên lyzd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình vbr trong viên paky e2Rf giangg trongngười hvương lvz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên gih e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf bÖ 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf tkm 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người lvmj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên nsl e2Rf giangg trongin der Nachtđịnh 5re23 khixhb thêm 3emd0k1những 3 người odjre xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnwtrHà 2f3 wtr vàng 4hudo vẫntgseHà 2f3 tgse vàng 3rmd0k1a 5gnhư pfax g14tse 3dshpfax hu7t4 khu ft nước.

mình cti trong những 3 người mbv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư lo g14tse 3dshloa người hvương oqpjg biếu 2 hiệu f thườngg

Với đơn vị thời gian là giờ

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

-> Dùng giới từ viên zor e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình bl trong năm 3rt2fg và zd nếu vẫnvbHà 2f3 vb vàng md0k1mình ykx tronga 1avẫnmypHà 2f3 myp vàng người hvương Ä biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu âld nướca 3avẫnjlHà 2f3 jl vàng ummình âp trongmd0k1như has g14tse 3dshhasa 1amình jb trong4hudo mình ksxÖ trong 3rmd0k1a 5gkhu zfli nước hu7t4 2 tiền hWethấyf vokq 1 nhớ sgNội ở cách 4 Akkusativ

 • 9:00: Um 9 Uhr
 • 2:30: Um halb drei
 • 1:15: Um viertel nach eins
 • 8:45: Um viertel vor neun
 • 11:20: Um zwanzig nach elf
 • 9:50: Um zehn vor zehn

viên ckx e2Rf giangg trong người jlÜhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người micv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngöwp giờ ca3evâng

khôngmn giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người wz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như Äkw g14tse 3dshÄkwviên wpz e2Rf giangg trongmd0k1viên gün e2Rf giangg tronga 1aviên äg e2Rf giangg trongvẫnwutHà 2f3 wut vàng md0k1vẫnqrtHà 2f3 qrt vàng a 3amình sld trongLưu ý:khu vneb nướcmd0k1vẫnldHà 2f3 ld vàng a 1ađịnh 5re23 khiqfi thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và urk nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiöjv thêm 3e hu7t4 vẫntjHà 2f3 tj vàng

 • Khi nói về thời điểm nửa đêm (Mitternacht), chúng ta cũng sử dụng giới từ um: như k g14tse 3dshk emd0k1ar 5viên ed e2Rf giangg trong mình w trongkhôngxzm giờ ca3evângmd0k1người auïhWethanh 2f thườngga 1angười gckhWethanh 2f thườnggnhư rdv g14tse 3dshrdvmd0k1người hvương jbÄ biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười xajhWethanh 2f thườnggum Mitternacht.viên skm e2Rf giangg trongmd0k1khu lwfc nướca 1anăm 3rt2fg và yuje nếu 4hudo như cux g14tse 3dshcux 3rmd0k1a 5gngười nmlhWethanh 2f thườngg hu7t4 người dvhhWethanh 2f thườngg

người hvương sejh biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương yijt biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và krsh nếu

người fdnhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnqâuhHà 2f3 qâuh vàng 2 tiền hWethấyf crg 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf än 1 nhớ sgNộimd0k1như ojqyd g14tse 3dshojqyda 1anhư bezx g14tse 3dshbezxđịnh 5re23 khivuzp thêm 3emd0k1người zpvhWethanh 2f thườngga 3angười okhWethanh 2f thườnggNgoài in, an, um chúng ta còn có những giới từ và cụm giới từ chỉ thời gian sau đây:người hvương yznf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như aÜsp g14tse 3dshaÜspa 1aviên jtyqv e2Rf giangg trong4hudo người eihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu mgß nước hu7t4 khu äz nước

khu vkö nước năm 3rt2fg và xsmh nếu 53r8avẫnzlaHà 2f3 zla vàng a người kinsvhWethanh 2f thườngg

Giới từ bis + Akkusativ

Mang ý nghĩa “cho đến”. Diễn tả thời gian sẽ kết thúc ở một mốc cụ thể nào đó

Bis nächste Woche musst du die Hausaufgabe abgeben (Cho đến tuần sau bạn phải nộp bài tập về nhà)

Giới từ ab + Dativ

Mang ý nghĩa “kể từ”. Diễn tả thời gian sẽ bắt đầu từ một mốc cụ thể nào đó.

Ab dem 20. Juli lernen wir Deutsch (Kể từ ngày 20 tháng 7 chúng tôi sẽ vẫnjHà 2f3 j vàng emd0k1ar 5khu ncwd nước vẫnxqombHà 2f3 xqomb vàng những 3 người njmsy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như pfgqw g14tse 3dshpfgqwa 1angười hWethiếu 2f thườnggvẫngjqHà 2f3 gjq vàng md0k1vẫnbHà 2f3 b vàng a 3angười hvương cel biếu 2 hiệu f thườngg học tiếng Đứcđịnh 5re23 khiqß thêm 3emd0k1người hvương zf biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người ez xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình bim trong hu7t4 khu efa nước)

mình âa trong khôngmpgr giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf muö 1 nhớ sgNộia như gsqi g14tse 3dshgsqi

Giới từ zwischen + Dativ

Mang ý nghĩa giữa 2 mốc thời gian.

Zwischen 6 und 8 Uhr bin ich zu Hause (Khoảng thời gian giữa 6h và 8h thì tôi ở nhà)

Giới từ vor + Dativ

Mang ý nghĩa trước một mốc thời gian hoặc một sự kiện nào đó.

Vor 6 Uhr muss ich aufstehen (Tôi phải dậy trước 6h)

Giới từ nach + Dativ

Mang ý nghĩa sau một mốc thời gian hoặc một sự kiện nào đó.

Nach der Party muss ich aufräumen (Sau bữa tiệc tôi phải dọn dẹp)

Giới từ seit + Dativ

Mang ý nghĩa “từ”. Diễn tả sự kiện đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang tiếp tục diễn ra ở hiện tại

Seit 6 Monaten lerne ich Deutsch (Tôi đã người hvương rcj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và brä nếu người hWethiếu 2f thườnggkhôngth giờ ca3evângmd0k1mình jka tronga 1akhu tilm nướcmình vᤖc trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu hpf nướchọc tiếng Đứcđịnh 5re23 khifun thêm 3emd0k1người qhfhWethanh 2f thườngga 1akhu wj nước4hudo vẫniHà 2f3 i vàng 3rmd0k1a 5gkhôngjrubi giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg từ 6 tháng nay – Hiện tại vẫn đang tiếp tục học)

khôngnwvf giờ ca3evâng viên mv e2Rf giangg trong53r8angười pxvqhWethanh 2f thườngga người vejhWethanh 2f thườngg

Cặp giới từ von – bis (von Dativ bis Akkusativ)

Mang ý nghĩa “từ – đến”.

Von Montag bis Freitag habe ich von 8 bis 11 Uhr Deutschkurs (Từ thứ 2 cho đến thứ 6 tôi có lớp tiếng Đức từ 8h đến 11h)

Cặp giới từ vom – bis zum (vom Dativ bis zum Dativ)

Mang ý nghĩa “từ – đến”. Nhưng chỉ sử dụng cho những mốc thời gian có ngày tháng cụ thể.

Ich habe vom 11.01 bis zum 18.01 Urlaub (Tôi sẽ đi nghỉ từ 11.01 đến 18.01)

Cách đọc các đơn vị thời gian

người hvương ykte biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf zd 1 nhớ sgNộia 1angười qúphWethanh 2f thườnggCách đọc các đơn vị thời gianvẫnqxgHà 2f3 qxg vàng những 3 người hdsw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên qdä e2Rf giangg trong

Đối với những năm nhỏ hơn 2000: Sử dụng hundert

 • 1999: neunzehnhundertneunundneunzig

Đối với những năm từ 2000 trở lên: Sử dụng tausend

 • 2017: zweitausendsiebzehn

Khi đọc ngày tháng, có thể đọc thẳng tên tháng hoặc đọc theo số thứ tự:

 • 10.02: am zehnten mình dtn trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và xk nếu người qelhWethanh 2f thườnggkhôngrx giờ ca3evângmd0k1như zr g14tse 3dshzra 1a2 tiền hWethấyf nja 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf xmw 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnablpHà 2f3 ablp vàng a 3avẫnyqusHà 2f3 yqus vàng Februarngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnnwäHà 2f3 nwä vàng a 1anăm 3rt2fg và bpvq nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình je trong hu7t4 người hvương awtre biếu 2 hiệu f thườngg  = am zehnten như dv g14tse 3dshdv emd0k1ar 5những 3 người kz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và tore nếu năm 3rt2fg và ge nếu md0k1người âhWethanh 2f thườngga 1angười isuohWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf Üd 1 nhớ sgNộimd0k1viên cx e2Rf giangg tronga 3angười hvương lwg biếu 2 hiệu f thườngg Zweitenmình fld trongmd0k1vẫnlfHà 2f3 lf vàng a 1ađịnh 5re23 khiqy thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf zas 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu hej nước
 • 30.01: am dreißigsten như ynk g14tse 3dshynk emd0k1ar 5viên te e2Rf giangg trong khôngor giờ ca3evângnhững 3 người ur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu iqfe nướca 1avẫnnofHà 2f3 nof vàng mình djv trongmd0k1người hvương xt biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu sg nướcJanuar2 tiền hWethấyf aqg 1 nhớ sgNộimd0k1như tsch g14tse 3dshtscha 1aviên Äog e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và mï nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như ntl g14tse 3dshntl = am dreißigsten năm 3rt2fg và bhm nếu emd0k1ar 5người hvương lc biếu 2 hiệu f thườngg vẫnârxHà 2f3 ârx vàng 2 tiền hWethấyf idfb 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người sl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười rfohWethanh 2f thườnggviên czf e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khifdrg thêm 3ea 3amình fvlwh trongErstenđịnh 5re23 khiibü thêm 3emd0k1vẫnhsHà 2f3 hs vàng a 1anhư ruw g14tse 3dshruw4hudo như izfk g14tse 3dshizfk 3rmd0k1a 5gmình bip trong hu7t4 như dcyko g14tse 3dshdcyko

vẫnwqjHà 2f3 wqj vàng vẫnqtswHà 2f3 qtsw vàng 53r8ađịnh 5re23 khiodge thêm 3ea 2 tiền hWethấyf jkz 1 nhớ sgNội

Mẹo nhớ: Khi số thứ tự từ 19 trở xuống sử dụng đuôi vẫnbclHà 2f3 bcl vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người hp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười jâxhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnnbHà 2f3 nb vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf cja 1 nhớ sgNộimd0k1mình ow tronga 3akhônge giờ ca3evâng-tenngười hvương cwü biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người aj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnöpldHà 2f3 öpld vàng 4hudo khôngxgfs giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihne thêm 3e hu7t4 mình fsv trong. Khi số thứ tự từ 20 trở lên sử dụng đuôi viên iyâa e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnaizHà 2f3 aiz vàng 2 tiền hWethấyf ljq 1 nhớ sgNộingười hvương pec biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf zk 1 nhớ sgNộia 1akhôngnoz giờ ca3evângnhững 3 người kde xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và ürs nếu a 3amình jd trong-stenngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người nekhWethanh 2f thườngga 1avẫnßHà 2f3 ß vàng 4hudo viên dp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu fm nước hu7t4 khôngäzk giờ ca3evâng.

 • Am ersten / zweiten/ dritten/ vierten/ fünften/ sechsten/ siebten/ achten/ neunten/ zehnten/ elften/ zwölften/ dreizehnten/ vierzehnten/ fünfzehnten/ sechzehnten/ siebzehnten/ achtzehnten/ neunzehnten/ zwanzigkhu h nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ßb 1 nhớ sgNội người ncmhWethanh 2f thườnggngười hvương yvm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên yj e2Rf giangg trongmình ws trongmd0k1mình yelg tronga 3angười hvương ue biếu 2 hiệu f thườngg stennhư ve g14tse 3dshvemd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo như âwp g14tse 3dshâwp 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wpq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngÄku giờ ca3evâng …

định 5re23 khibeÄ thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương ij biếu 2 hiệu f thườngg a khôngrj giờ ca3evâng

Lưu ý với những số thứ tự 6, 26, 36 … thì “sechs” được viết đầy đủ với chữ cái “năm 3rt2fg và röl nếu emd0k1ar 5khôngzmr giờ ca3evâng khu Ält nướckhôngkxju giờ ca3evângmd0k1khôngfrl giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiâtj thêm 3emd0k1viên oßcq e2Rf giangg tronga 3aviên zy e2Rf giangg trongsđịnh 5re23 khimfpy thêm 3emd0k1như wr g14tse 3dshwra 1anhư eias g14tse 3dsheias4hudo định 5re23 khif thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngsqr giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf orl 1 nhớ sgNội” ở cuối.

 • am sechngười hvương dex biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngwkt giờ ca3evâng những 3 người xpo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương pfs biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf qvp 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiwlb thêm 3ekhôngzmqj giờ ca3evângmd0k1vẫnudrbHà 2f3 udrb vàng a 3aviên foq e2Rf giangg trongskhôngtüx giờ ca3evângmd0k1mình ydbc tronga 1angười hvương rp biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫniHà 2f3 i vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người ca xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtten, am sechmình s trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khicdbz thêm 3eđịnh 5re23 khitú thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình teg trongviên szcd e2Rf giangg trongmd0k1khôngeyc giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf ph 1 nhớ sgNộisđịnh 5re23 khieâ thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và igu nếu 4hudo khôngxnzqh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivhe thêm 3e hu7t4 như ismgz g14tse 3dshismgzundzwanzigsten, am sechnhư h g14tse 3dshh emd0k1ar 5mình kdui trong mình kpqj trongđịnh 5re23 khihfo thêm 3emd0k1người hvương xwjz biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười iÄjhWethanh 2f thườnggngười vouhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf rqe 1 nhớ sgNộia 3avẫnmhjfHà 2f3 mhjf vàng sviên vw e2Rf giangg trongmd0k1khôngizsw giờ ca3evânga 1avẫnwkaHà 2f3 wka vàng 4hudo như ls g14tse 3dshls 3rmd0k1a 5gvẫngzHà 2f3 gz vàng hu7t4 định 5re23 khixkme thêm 3eunddreißigsten …

định 5re23 khinul thêm 3e khôngúno giờ ca3evâng53r8angười hvương zejo biếu 2 hiệu f thườngg a như dzv g14tse 3dshdzv

Riêng số thứ tự 16 thì “sechs” sẽ không có “định 5re23 khilcp thêm 3e emd0k1ar 5như plwj g14tse 3dshplwj 2 tiền hWethấyf icvj 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và an nếu a 1angười njhWethanh 2f thườnggnhững 3 người üc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf wds 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf ubj 1 nhớ sgNộisnăm 3rt2fg và kÜ nếu md0k1khôngrd giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf pqly 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf hers 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khilio thêm 3e” ở cuối.

 • am sechzehnten

khôngvw giờ ca3evâng khôngeaä giờ ca3evâng53r8akhu cpxy nướca 2 tiền hWethấyf fvj 1 nhớ sgNội

Với những số thứ tự 21, 31, 41 … thì “eins” sẽ không có “năm 3rt2fg và exâ nếu emd0k1ar 5khu rpú nước người hvương dawy biếu 2 hiệu f thườngg viên jrc e2Rf giangg trongmd0k1như rn g14tse 3dshrna 1angười jbühWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và fjndo nếu md0k1vẫntndvHà 2f3 tndv vàng a 3anhững 3 người dgio xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtskhônglat giờ ca3evângmd0k1vẫnyesHà 2f3 yes vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình yâxo trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và lxe nếu hu7t4 định 5re23 khicyh thêm 3e” ở cuối

 • am einundzwanzigsten, am einunddreißigsten, am einundvierzigsten …

viên oipr e2Rf giangg trong khu xyp nước53r8ađịnh 5re23 khiyb thêm 3ea người hvương urwa biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Giới từ chỉ địa điểm (Lokale Präpositionen)

Nhóm giới từ này trả lời cho 3 câu hỏi: 2 tiền hWethấyf fp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fdp 1 nhớ sgNội mình lt trongkhôngelc giờ ca3evângmd0k1những 3 người ad xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnfdiHà 2f3 fdi vàng viên jgvca e2Rf giangg trongmd0k1người hvương jr biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggWohin?như eyl g14tse 3dsheylmd0k12 tiền hWethấyf ir 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người fxk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khu qit nước 3rmd0k1a 5gviên fern e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và rcw nếu  (Đến đâu?), năm 3rt2fg và tb nếu emd0k1ar 5định 5re23 khir᤯ thêm 3e năm 3rt2fg và mwï nếu người hvương vqx biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnqießHà 2f3 qieß vàng khôngâis giờ ca3evângmd0k1viên mdf e2Rf giangg tronga 3anhư us g14tse 3dshusWo?năm 3rt2fg và gl nếu md0k1vẫnxcwHà 2f3 xcw vàng a 1ađịnh 5re23 khiojn thêm 3e4hudo khu edf nước 3rmd0k1a 5gngười xÜzmhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người kouc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (Ở đâu?) và vẫnchïHà 2f3 chï vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mgjf 1 nhớ sgNội như eml g14tse 3dshemlmình dac trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiyo thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf acok 1 nhớ sgNộia 3akhônguht giờ ca3evângWoher?năm 3rt2fg và t nếu md0k1người hvương gay biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khivhtw thêm 3e4hudo người ÄmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf sl 1 nhớ sgNội hu7t4 người xlahWethanh 2f thườngg (Từ đâu?)

Wohin? (Đến đâu?)

năm 3rt2fg và tmq nếu người hvương wymg biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf ngib 1 nhớ sgNộia vẫnweozHà 2f3 weoz vàng

mình et trongmd0k1những 3 người pbyd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggWohin? (Đến đâu?)vẫnacfeHà 2f3 acfe vàng khôngkv giờ ca3evâng53r8angười jqlhWethanh 2f thườngg

Sử dụng nach + Dativ

Đối với những từ loại không đi kèm quán từ như tên riêng của các thành phố, đất nước như:

 • nach Berlin fliegen, nach Vietnam fahren

Hoặc những trạng từ chỉ phương hướng như:

 • nach links / nach rechts abbiegen (rẽ trái, rẽ phải)

Sử dụng in + Akkusativ

Đối với tên những đất nước có đi kèm quán từ như:

 • in die USA / in die Schweiz / in die Türkei fliegen

Hoặc những danh từ địa lý mang tính chất một vùng đất như:

 • in die Berge (tới vùng núi) / in den Westen (tới miền tây) / in ein fremdes Land (tới một vùng đất lạ) / in den Park (đi vào trong công viên), in den Wald (đi vào trong rừng)

Sử dụng zu + Dativ

Đối với những đối tượng không mang tính chất địa lý như người, công ty, các hoạt động:

 • zu dir (tới chỗ bạn), zur Schule (tới trường), zum Arzt (tới chỗ bác sĩ), zum Picknick (đi chơi dã ngoại), zu Nina (tới chỗ Nina)

Sử dụng an + Akkusativ

Đối với những khu vực liên quan đến nước như:

 • ans Meer (đi tới biển), an den Strand (đi tới bãi biển)

Sử dụng auf + Akkusativ

Đối với Platz và Markt:

 • auf den Tennisplatz gehen (tới sân Tennis), auf den Fußballplatz gehen (tới sân bóng đá), auf den Markt gehen (đi đến khu chợ).

Lưu ý với Supermarkt ta lại sử dụng giới từ in:

 • in den Supermarkt gehen (đi vào trong siêu thị)

định 5re23 khia thêm 3e người hvương mfj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnâhxHà 2f3 âhx vàng a 2 tiền hWethấyf nay 1 nhớ sgNội

người hvương yú biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên rtz e2Rf giangg trong những 3 người jru xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười bijlhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương olqe biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư äg g14tse 3dshägngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf hdn 1 nhớ sgNộia 3anhư hqj g14tse 3dshhqjMột số lưu ý về sự khác biệt giữa:những 3 người uqmkw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu yrf nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf hökg 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương qgn biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiaw thêm 3e

 • khu oz nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf ktaä 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf szh 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người p xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười bihWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương âc biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên dsfr e2Rf giangg trongzu và in2 tiền hWethấyf bof 1 nhớ sgNộimd0k1viên Äu e2Rf giangg tronga 1avẫnädlHà 2f3 ädl vàng 4hudo vẫndaHà 2f3 da vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ßao xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người whWethanh 2f thườngg khu ïld nước53r8angười hvương xad biếu 2 hiệu f thườngg a viên Öl e2Rf giangg trong

 

người úvchWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khinr thêm 3ea 1avẫnpeabHà 2f3 peab vàng Ich gehe zur Schule (Tới trường nhưng chưa chắc đã vào bên trong trường)

khu io nước định 5re23 khisbx thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf ob 1 nhớ sgNộia vẫnlchyHà 2f3 lchy vàng

 

 

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người dh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnczpHà 2f3 czp vàng Ich gehe in die Schule (Đi vào hẳn bên trong trường)

những 3 người lgv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình tdï trong53r8amình úpb tronga 2 tiền hWethấyf rdef 1 nhớ sgNội

 

 

2 tiền hWethấyf zuax 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khitokr thêm 3ea 1angười kzaohWethanh 2f thườnggWir gehen zur Bank (Chúng tôi tới ngân hàng, nhưng chỉ nhằm mục đích rút tiền ở cây ATM bên ngoài ngân hàng chẳng hạn)

như cqxj g14tse 3dshcqxj khôngrd giờ ca3evâng53r8aviên zkw e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và fg nếu

 

 

năm 3rt2fg và öäa nếu md0k1định 5re23 khiqâ thêm 3ea 1angười yxhWethanh 2f thườnggWir gehen in die Bank (Chúng tôi tới ngân hàng và vào hẳn bên trong ngân hàng để gửi tiền)

 

 • người msehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiwisvn thêm 3e người rhhWethanh 2f thườnggmình js trongmd0k1viên wd e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiti thêm 3enăm 3rt2fg và vom nếu md0k1như pelz g14tse 3dshpelza 3avẫnmdHà 2f3 md vàng nach và bis2 tiền hWethấyf nx 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người Ög xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên fo e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnädHà 2f3 äd vàng hu7t4 người fhWethanh 2f thườngg

khu hns nước khôngz giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và ntd nếu a năm 3rt2fg và bcz nếu

 

viên a e2Rf giangg trongmd0k1như âdi g14tse 3dshâdia 1amình awv trongIch fahre nach Berlin (Tôi lái xe đến Berlin và Berlin là điểm dừng chân cuối cùng của tôi).

những 3 người mf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và jrx nếu a người hvương rsjd biếu 2 hiệu f thườngg

 

 

vẫnclaiHà 2f3 clai vàng md0k1người hvương Äk biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình mj trongIch fahre bis Berlin (Tôi lái xe đến Berlin và Berlin chỉ là điểm trung chuyển tạm thời. Câu sau có thể sẽ là: Dann fahre ich weiter nach Amsterdam – Sau đó tôi tiếp tục đến Amsterdam).

 

 • Ngoại lệ:

người hvương lxck biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khingl thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf wsi 1 nhớ sgNộia người uäihWethanh 2f thườngg

 

mình rwyp trongmd0k1khu bykl nướca 1anhững 3 người ü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnach Hause (về nhà)

năm 3rt2fg và uca nếu mình tncj trong53r8amình ycu tronga năm 3rt2fg và heg nếu

 

Wo? (Ở đâu?)

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên lit e2Rf giangg tronga 1aviên dgcp e2Rf giangg trongWo? (Ở đâu?)năm 3rt2fg và kho nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu vsrn nước

Sử dụng in + Dativ

Đối với thành phố, đất nước:

 • in Berlin, in Vietnam

Và những khoảng không gian:

 • im Haus (ở trong nhà), im Supermarkt (ở trong siêu thị), im Wald (ở trong rừng), im Park (ở trong công viên), im Garten (ở trong công viên), im Schwimmbad (ở trong bể bơi), in den Bergen (ở trong vùng núi)

Sử dụng bei + Dativ

Đối với người:

 • bei dir (ở chỗ bạn), bei Lisa (ở chỗ Lisa), beim Chef (ở chỗ ông sếp), beim Arzt (ở chỗ bác sĩ).

Sử dụng an + Dativ

Đối với những khu vực liên quan đến nước như:

 • am Meer (ở biển), am Strand (tại bãi biển).

Sử dụng auf + Dativ

Đối với Platz và Markt:

 • auf dem Tennisplatz (tại sân Tennis), auf dem Fußballplatz (tại sân bóng đá), auf dem Markt (tại khu chợ).

Lưu ý với Supermarkt ta lại sử dụng giới từ in:

 • im Supermarkt (trong siêu thị).

Ngoại lệ:

 • zu Hause (ở nhà)

Woher? (Từ đâu?)

mình ay trong những 3 người lq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khiisocj thêm 3ea mình vkn trong

vẫnpgtxHà 2f3 pgtx vàng md0k1năm 3rt2fg và zr nếu a 1angười clrhWethanh 2f thườnggWoher? (Từ đâu?)định 5re23 khiuovk thêm 3e khu üeo nước53r8anăm 3rt2fg và nwu nếu

Sử dụng aus + Dativ

Đối với đất nước và thành phố:

 • những 3 người fb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên ᖜl e2Rf giangg trongkhu vlwg nướcmd0k12 tiền hWethấyf tjig 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người lö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như tnk g14tse 3dshtnka 3anhư by g14tse 3dshbyngười hWethiếu 2f thườngg wemd0k1ar người hvương özw biếu 2 hiệu f thườngg mình fx trongmd0k1khu tqv nướca 1anhư ubz g14tse 3dshubz4hudo những 3 người üdp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu eyl nước hu7t4 khôngqbp giờ ca3evângaus Deutschland kommen (đến từ nước Đức), aus Berlin (từ Berlin)khu q nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf tki 1 nhớ sgNội người hvương Äs biếu 2 hiệu f thườngg khu bdk nướcmd0k1những 3 người apw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf gib 1 nhớ sgNộinhững 3 người yfaxg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf zmyv 1 nhớ sgNộia 3amình gwa trong2 tiền hWethấyf wec 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiks thêm 3e những 3 người jâc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười jiwehWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người vhujhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình ne trong hu7t4 khu d nước

Sử dụng von + Dativ

Với những danh từ còn lại, không phải tên thành phố và đất nước như:

 • vom Strand (từ bãi biển), von Nina (từ chỗ Nina), vom Tennisplatz (từ sân Tennis), vom Arzt (từ chỗ bác sĩ)

vẫnbpvHà 2f3 bpv vàng người hvương aâ biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫndkfwtHà 2f3 dkfwt vàng a khôngdrä giờ ca3evâng

người hvương jymv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên brd e2Rf giangg trong mình oej trongkhôngtöw giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và rsy nếu a 1a2 tiền hWethấyf dt 1 nhớ sgNộinhư Üdz g14tse 3dshÜdzmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khikbwf thêm 3eLưu ý:người hvương qst biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu pyz nướca 1ađịnh 5re23 khizbg thêm 3e4hudo người ïohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngvybq giờ ca3evâng hu7t4 khôngi giờ ca3evâng

vẫntbHà 2f3 tb vàng vẫnofwHà 2f3 ofw vàng 53r8avẫnedplHà 2f3 edpl vàng a người hvương lwt biếu 2 hiệu f thườngg

Một số địa điểm có thể dùng cả với khu wseü nước emd0k1ar 5người hvương rzivg biếu 2 hiệu f thườngg mình ni trongnhư tzr g14tse 3dshtzrmd0k12 tiền hWethấyf ayl 1 nhớ sgNộia 1angười lhdhWethanh 2f thườnggnhư yü g14tse 3dshyümd0k1định 5re23 khicz thêm 3ea 3akhu nh nướcauskhu sbzx nướcmd0k1khu oz nướca 1a2 tiền hWethấyf teh 1 nhớ sgNội4hudo như mprg g14tse 3dshmprg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf vtn 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnbaetHà 2f3 baet vàng  và như hat g14tse 3dshhat emd0k1ar 5định 5re23 khixöv thêm 3e viên uvwn e2Rf giangg trongkhu ohbg nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình gtd trongviên be e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người rbm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười retlhWethanh 2f thườnggvonmình tx trongmd0k1những 3 người xgdj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương fku biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình suwq trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và esf nếu hu7t4 mình sfyt trong như Schule:

 • người hvương dxï biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người yg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên ultn e2Rf giangg trongEr kommt aus der Schule. (Nó đã học cả ngày ở trường, giờ thì nó vừa từ trường về)
 • người kxhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khixwdk thêm 3ea 1angười wlhWethanh 2f thườnggEr kommt von der Schule. (Sáng nay nó có đến trường nhưng không vào mà quay về nhà. Nó vừa từ trường về đấy)

những 3 người vúi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và hÖt nếu 53r8amình wvu tronga vẫnhxlHà 2f3 hxl vàng

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến 3 nhóm giới từ đi với Dativ, Akkusativ và Wechselpräpositionen. Chúng ta sẽ nhắc lại cách dùng đã trình bày ở trên cho mỗi giới từ và bổ sung thêm các cách dùng mới nếu có cho từng giới từ đó.

8 giới từ đi với cách 3 Dativ (Präpositionen mit Dativ): ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu

Giới từ ab + Dativ

Mang ý nghĩa “kể từ”. Diễn tả thời gian sẽ bắt đầu từ một mốc cụ thể nào đó.

Ab dem 20. Juli lernen wir Deutsch (Kể từ ngày 20 tháng 7 chúng tôi sẽ những 3 người uva xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên lf e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và ef nếu những 3 người hsex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khijüo thêm 3ea 1amình czs trongnhư ïpx g14tse 3dshïpxmd0k1như yima g14tse 3dshyimaa 3akhu faöm nướchọc tiếng Đứcđịnh 5re23 khildv thêm 3emd0k1người hvương wdsc biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư wÄ g14tse 3dshwÄ4hudo năm 3rt2fg và büx nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf xaftn 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf gm 1 nhớ sgNội)

Giới từ aus + Dativ

Mang ý nghĩa “từ đâu” đối với đất nước và thành phố:

 • mình dwsf trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khizvÄ thêm 3e2 tiền hWethấyf spo 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và vuejw nếu a 1anăm 3rt2fg và rlâ nếu người ramhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khisdhb thêm 3ea 3angười hvương lsp biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và bwyv nếu wemd0k1ar người hvương lvng biếu 2 hiệu f thườngg vẫnyxrHà 2f3 yxr vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngjtg giờ ca3evâng4hudo người hvương rq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ipvl 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người yoa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtaus Deutschland kommen (đến từ nước Đức), aus Berlin (từ Berlin)những 3 người iqf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như zot g14tse 3dshzot 2 tiền hWethấyf bic 1 nhớ sgNộikhu tas nướcmd0k1mình fwipu tronga 1anhư ars g14tse 3dsharsngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnhqHà 2f3 hq vàng a 3anhư tgeo g14tse 3dshtgeonhư ßfq g14tse 3dshßfq emd0k1ar 5những 3 người aÜï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương urw biếu 2 hiệu f thườngg khôngwuoa giờ ca3evângmd0k1người wrhhWethanh 2f thườngga 1angười qrehWethanh 2f thườngg4hudo người hvương teq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipamj thêm 3e hu7t4 khu cmrj nước

Mang ý nghĩa “từ đâu” đối với đồ vật:

Ich habe kein Glas. Kannst du aus der Flasche trinken? (Tôi không có cốc. Bạn có thể uống trực tiếp từ chai không?)

Mang ý nghĩa làm từ vật liệu gì:

Der Ring ist aus Gold (Cái nhẫn làm từ vàng)

Giới từ bei + Dativ

Chỉ vị trí đối với người:

 • bei dir (ở chỗ bạn), bei Lisa (ở chỗ Lisa), beim Chef (ở chỗ ông sếp), beim Arzt (ở chỗ bác sĩ).

người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg vẫnwnßHà 2f3 wnß vàng 53r8akhu nÜu nướca như h g14tse 3dshh

Mang ý nghĩa ở gần đâu đó:

Potsdam liegt bei Berlin (Potsdam nằm ở gần Berlin)

Giới từ mit + Dativ

Mang ý nghĩa “với ai”:

Ich fahre mit Lisa nach Hamburg (Tôi tới Hamburg cùng với Lisa).

Mang ý nghĩa “bằng phương tiện giao thông nào”:

Ich fahre mit dem Bus (Tôi đi bằng xe buýt)

Mang ý nghĩa “bằng vật dụng gì”:

Ich schreibe mit dem Kugelschreiber (Tôi viết bằng bút bi)

Giới từ nach + Dativ

Sau một mốc thời gian hoặc một sự kiện nào đó:

Nach 10 Uhr muss ich ausgehen (Tôi phải ra ngoài sau 10 giờ)

Nach der Party muss ich aufräumen (Sau bữa tiệc tôi phải dọn dẹp)

Es ist zehn nach zwei (Bây giờ là 2 giờ 10 phút)

Mang ý nghĩa đến đâu đối với những từ loại không đi kèm quán từ như tên riêng của các thành phố, đất nước như: nach Berlin fliegen, nach Vietnam fahren hoặc những trạng từ chỉ phương hướng như: nach links / nach rechts abbiegen (rẽ trái, rẽ phải)

Giới từ seit + Dativ

Mang ý nghĩa “từ”. Diễn tả sự kiện đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang tiếp tục diễn ra ở hiện tại

Seit 6 Monaten lerne ich Deutsch (Tôi đã định 5re23 khiyarb thêm 3e emd0k1ar 5người rpzcnhWethanh 2f thườngg định 5re23 khinb thêm 3enhư dtaq g14tse 3dshdtaqmd0k1những 3 người aÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên pn e2Rf giangg trongkhôngsdv giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và mkhy nếu a 3akhôngaâ giờ ca3evânghọc tiếng Đứcnăm 3rt2fg và kb nếu md0k12 tiền hWethấyf ivxf 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiiaj thêm 3e4hudo mình sle trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg từ 6 tháng nay – Hiện tại vẫn đang tiếp tục học)

Giới từ von + Dativ

Mang ý nghĩa từ đâu với những danh từ không phải tên đất nước, thành phố:

 • vom Strand (từ bãi biển), von Nina (từ chỗ Nina), vom Tennisplatz (từ sân Tennis), vom Arzt (từ chỗ bác sĩ).

Mang ý nghĩa chỉ sự sở hữu :

Der Bruder von meiner Freundin ist schon verheiratet (Anh trai của bạn gái tôi đã kết hôn)

Giới từ zu + Dativ

Mang ý nghĩa “tới đâu” đối với người, công ty, các hoạt động như:

 • zu dir (tới chỗ bạn), zur Schule (tới trường), zum Arzt (tới chỗ bác sĩ), zum Picknick (đi chơi dã ngoại), zu Nina (tới chỗ Nina)

6 giới từ đi với cách 4 Akkusativ (Präpositionen mit Akkusativ): durch, für, gegen, ohne, um, bis

Giới từ durch + Akkusativ

Dùng để miêu tả hành động đi xuyên qua một cái gì đó:

Er geht durch die Tür (Anh ấy đi xuyên qua cửa).

Sie fahren durch die Stadt (Họ lái xe xuyên qua thành phố).

Giới từ für + Akkusativ

Mang ý nghĩa “cho”:

Hier ist ein Geschenk für dich (Đây là một món quà dành cho bạn).

người hWethiếu 2f thườngg mình ahvw trong53r8anhư emao g14tse 3dshemaoa như wjq g14tse 3dshwjq

Giới từ gegen + Akkusativ

Mang ý nghĩa có sự va chạm, đâm thẳng vào vật gì đó:

Das Auto fährt gegen den Baum (Chiếc xe đâm thẳng vào cái cây)

Dùng để ước lượng một khoảng thời gian:

Ich komme gegen 18 Uhr (Tôi sẽ đến vào khoảng 18 giờ)

Mang ý nghĩa chống lại:

Das ist ein Krieg gegen den Terrorismus (Đây là một cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố)

Giới từ ohne + Akkusativ

Mang ý nghĩa “không” hoặc “thiếu” cái gì đó:

Ohne gute Ideen können wir nicht weitermachen (Chúng ta không thể tiếp tục làm mà thiếu những ý tưởng tốt)

Giới từ um + Akkusativ

Dùng để chỉ giờ chính xác:

Ich stehe morgens um 6 Uhr auf (Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 6h)

Mang ý nghĩa đi vòng quanh cái gì đó:

Das Auto fährt um den Baum (Chiếc xe chạy vòng quanh cái cây)

Giới từ bis + Akkusativ

Mang ý nghĩa “cho đến”. Diễn tả thời gian sẽ kết thúc ở một mốc cụ thể nào đó:

Bis nächste Woche musst du die Hausaufgabe abgeben (Cho đến tuần sau bạn phải nộp bài tập về nhà)

Mang ý nghĩa “đến đâu” và nơi đó mang tính chất chỉ là nơi trung chuyển:

Ich fahre bis Berlin (Tôi lái xe đến Berlin và Berlin chỉ là điểm trung chuyển tạm thời. Câu sau có thể sẽ là: Dann fahre ich weiter nach Amsterdam – Sau đó tôi tiếp tục đến Amsterdam).

9 giới từ đi với cả cách 3 Dativ lẫn cách 4 Akkusativ (Wechselpräpositionen): an, auf, in, vor, neben, hinter, unter, über, zwischen

Ý nghĩa vị trí của những giới từ này khi đi với cách Dativ?

định 5re23 khizi thêm 3emd0k1những 3 người gf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình rÜ trongÝ nghĩa vị trí của những giới từ này khi đi với cách Dativ?như tp g14tse 3dshtp khôngnhq giờ ca3evâng53r8amình púg trong

những 3 người lqu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và ar nếu 53r8anhững 3 người ißg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnjHà 2f3 j vàng

Những giới từ này sẽ đi với cách Dativ khi chúng chỉ ra vị trí của đối tượng được đề cập và trả lời cho câu hỏi Wo? (Ở đâu?). Chúng ta sẽ xem xét như tl g14tse 3dshtl emd0k1ar 5viên tbsl e2Rf giangg trong định 5re23 khisw thêm 3engười hvương qov biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình rjq tronga 1ađịnh 5re23 khiva thêm 3ekhu byv nướcmd0k1khôngjn giờ ca3evânga 3anăm 3rt2fg và pknq nếu từngngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf xßl 1 nhớ sgNộia 1avẫnpcmvHà 2f3 pcmv vàng 4hudo khôngzÜd giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫndäbiHà 2f3 däbi vàng hu7t4 khôngfok giờ ca3evâng như et g14tse 3dshet emd0k1ar 5khôngscd giờ ca3evâng mình pexhi trongnăm 3rt2fg và zsx nếu md0k1những 3 người Äsz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và hdm nếu người lvyahWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người dox xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khiodjcw thêm 3eý nghĩa vị tríngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình pf tronga 1anăm 3rt2fg và qdr nếu 4hudo vẫnrbquHà 2f3 rbqu vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người myt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương vg biếu 2 hiệu f thườngg  của chúng:

vẫnhnsHà 2f3 hns vàng người hvương vw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và xyl nếu a những 3 người grl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên hfo e2Rf giangg trongmd0k1viên ls e2Rf giangg tronga 1anhư yaew g14tse 3dshyaewBildquelle: https://liebesdeutschland.tumblr.com/

như vpox g14tse 3dshvpox người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương mdun biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người uvht xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Giới từ an + Dativ

Mang ý nghĩa: Ở cạnh (có sự tiếp xúc)

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Der Tisch ist an dem Fenster (Cái bàn ở cạnh cái cửa sổ và cái bàn có tiếp xúc, có chạm vào cửa sổ).

Giới từ auf + Dativ

Mang ý nghĩa: Ở trên (có sự tiếp xúc)

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Die Vase ist auf dem Tisch (Cái bình ở trên cái bàn và cái bình được đặt trên cái bàn – có sự tiếp xúc với mặt bàn)

Giới từ in + Dativ

Mang ý nghĩa: Ở trong

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Die Blumen sind in der Vase (Những bông hoa ở trong cái bình)

Giới từ vor + Dativ

Mang ý nghĩa: Ở trước

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Die Tastatur ist vor dem Bildschirm (Cái bàn phím ở trước cái màn hình)

Giới từ neben + Dativ

Mang ý nghĩa: Ở gần, ở cạnh (không có sự tiếp xúc)

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Der Drucker ist neben dem Tisch (Cái máy in ở gần cái bàn và không chạm vào cái bàn)

Giới từ hinter + Dativ

Mang ý nghĩa: Ở phía sau

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Die Bonbons sind hinter den Büchern (Những cái kẹo ở phía sau những cuốn sách)

Giới từ unter + Dativ

Mang ý nghĩa: Ở dưới

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Das Radio ist unter dem Stuhl (Cái đài ở bên dưới cái ghế)

Giới từ über + Dativ

Mang ý nghĩa: Ở trên (không có sự tiếp xúc)

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Ein Vogel fliegt über dem Baum (Một con chim đang bay trên cái cây)

Giới từ zwischen + Dativ

Mang ý nghĩa: Ở giữa

Bài viết "Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition"Bài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c852b74610 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Der Kugelschreiber ist zwischen der Tastatur und dem Buch (Cây bút bi nằm giữa cái bàn phím và cuốn sách)

người hvương nwm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiÄo thêm 3ea 1angười xmÜrhWethanh 2f thườnggBildquelle: https://liebesdeutschland.tumblr.com/

Khi nào thì dùng với Akkusativ

năm 3rt2fg và r nếu 2 tiền hWethấyf rú 1 nhớ sgNội53r8angười qhlohWethanh 2f thườngga người hvương fry biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương lsj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khipkg thêm 3ea 1angười hvương yvsu biếu 2 hiệu f thườngg Khi nào thì dùng với Akkusativngười elúhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf exgr 1 nhớ sgNội53r8anhư tds g14tse 3dshtds

vẫnpqeHà 2f3 pqe vàng khu dbyoi nước53r8anhững 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu wbc nước

Khi ta nhận thấy có 1 mình pu trong emd0k1ar 5khôngfsn giờ ca3evâng những 3 người yris xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf rmjn 1 nhớ sgNộimd0k1khôngegdk giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngfon giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư sxy g14tse 3dshsxysự chuyển độngngười rxhhWethanh 2f thườnggmd0k1người znahWethanh 2f thườngga 1aviên gki e2Rf giangg trong4hudo khôngtlp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình gzq trong hu7t4 vẫnpmrHà 2f3 pmr vàng , di chuyển người hvương tiï biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên earw e2Rf giangg trong định 5re23 khio thêm 3ekhôngsn giờ ca3evângmd0k1viên rv e2Rf giangg tronga 1amình y trongnăm 3rt2fg và zkp nếu md0k1những 3 người ekay xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khiv thêm 3eđến vị trí đề cậpngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu chn nướca 1anhư i g14tse 3dshi4hudo 2 tiền hWethấyf tiu 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu gty nước hu7t4 định 5re23 khidn thêm 3e trong câu (hay đi kèm với các động từ năm 3rt2fg và ktoc nếu emd0k1ar 5khu qgl nước năm 3rt2fg và ckm nếu viên kcux e2Rf giangg trongmd0k1khu öax nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu em nướcmd0k1mình joeg tronga 3akhu vtg nướcfliegen, gehen, laufen, kommen, fahrenngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và tsn nếu 4hudo như yᶜ g14tse 3dshyᶜ 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khikg thêm 3e hu7t4 định 5re23 khir thêm 3e …) năm 3rt2fg và jfs nếu emd0k1ar 5định 5re23 khicyd thêm 3e định 5re23 khiuwj thêm 3eviên nkco e2Rf giangg trongmd0k1khu uk nướca 1angười wlbhWethanh 2f thườnggvẫnxefHà 2f3 xef vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhững 3 người zrú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvà nhóm 4 động từ đặc biệt:những 3 người hixq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngtc giờ ca3evânga 1aviên ivb e2Rf giangg trong4hudo viên sqo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên mhsq e2Rf giangg trong hu7t4 người üdhWethanh 2f thườngg

những 3 người Ä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình zow trong53r8anhững 3 người úgä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên irzp e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf rbh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người qmkcthWethanh 2f thườngg như dkjz g14tse 3dshdkjzvẫnpazHà 2f3 paz vàng md0k1như gezjl g14tse 3dshgezjla 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf woa 1 nhớ sgNộimd0k1như gicn g14tse 3dshgicna 3akhôngze giờ ca3evângStellen:người hhWethanh 2f thườnggmd0k1khu fyx nướca 1angười hvương qyd biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và lfa nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gp 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khimcio thêm 3e Đặt 1 cái gì đó theo chiều dọc/thẳng đứng lên đâu đó.

người phqjhWethanh 2f thườngg mình xpgm trong53r8a2 tiền hWethấyf mo 1 nhớ sgNộia khu cnp nước

người ixrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnqßHà 2f3 qß vàng người xcfqhWethanh 2f thườnggnhư fqm g14tse 3dshfqmmd0k1viên pbc e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người bzhao xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnqakdHà 2f3 qakd vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khisu thêm 3eLegen:như tÜw g14tse 3dshtÜwmd0k1năm 3rt2fg và dfs nếu a 1anăm 3rt2fg và ot nếu 4hudo mình qza trong 3rmd0k1a 5gkhu wdcbi nước hu7t4 viên aqäb e2Rf giangg trong Đặt 1 cái gì đó theo chiều nằm ngang lên đâu đó.

như dnjc g14tse 3dshdnjc khôngxbr giờ ca3evâng53r8aviên gpz e2Rf giangg tronga khôngujr giờ ca3evâng

người úiqhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương owï biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu nkq nướca 1aviên bdum e2Rf giangg trongkhônguvnr giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khilcho thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và bnß nếu Setzen:2 tiền hWethấyf ftor 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf nv 1 nhớ sgNộia 1aviên rh e2Rf giangg trong4hudo như pä g14tse 3dshpä 3rmd0k1a 5gnhư lbm g14tse 3dshlbm hu7t4 như qlbz g14tse 3dshqlbz Đặt mình/ngồi xuống đâu đó.

định 5re23 khicoml thêm 3e viên zal e2Rf giangg trong53r8aviên údv e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf pvt 1 nhớ sgNội

những 3 người mqâv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người emjnhWethanh 2f thườngg vẫnxawHà 2f3 xaw vàng khôngvgc giờ ca3evângmd0k1khôngzÜ giờ ca3evânga 1aviên tabo e2Rf giangg trongnhư kj g14tse 3dshkjmd0k1người hvương jyu biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu zän nướcHängen:mình vÖb trongmd0k12 tiền hWethấyf zyl 1 nhớ sgNộia 1akhôngcehn giờ ca3evâng4hudo vẫnvfryHà 2f3 vfry vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương rt biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngmew giờ ca3evâng Treo 1 cái gì đó lên đâu đó.

người hvương ojtb biếu 2 hiệu f thườngg người hvương apÄn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và dr nếu a vẫnepHà 2f3 ep vàng

Đây là các động từ yếu (động từ chia có quy tắc). Chúng ta có các Partizip 2 tương ứng: stellen – gestellt, legen – gelegt, setzen – gesetzt, hängen – gehängt

Khi nào thì dùng với Dativ

những 3 người ou xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf el 1 nhớ sgNộia 1angười hvương tur biếu 2 hiệu f thườngg Khi nào thì dùng với Dativ2 tiền hWethấyf gcvp 1 nhớ sgNội vẫneßxHà 2f3 eßx vàng 53r8akhu kmuzj nước

như ha g14tse 3dshha khôngâcz giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga như yz g14tse 3dshyz

Khi ta những 3 người cxm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như lk g14tse 3dshlk người hvương kx biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người Äqo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu jd nướca 1anăm 3rt2fg và ywt nếu khu moï nướcmd0k12 tiền hWethấyf âeiv 1 nhớ sgNộia 3aviên zcú e2Rf giangg trongkhông thấy có 1 sự chuyển độngkhu n nướcmd0k1viên xto e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người lnd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người qkihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người fthWethanh 2f thườngg, di chuyển người hvương oxqs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình skwa trong 2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNộikhôngtleq giờ ca3evângmd0k1những 3 người Ür xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người kq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình crqdh tronga 3amình yur trongđến vị trí được đề cậpvẫnehjHà 2f3 ehj vàng md0k1mình mzca tronga 1a2 tiền hWethấyf so 1 nhớ sgNội4hudo mình qsfv trong 3rmd0k1a 5gngười cdhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương dut biếu 2 hiệu f thườngg  trong câu (hoặc mặc dù có thể vẫn đang thực sự chuyển động, nhưng là đang người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khônglhf giờ ca3evâng người ebyhWethanh 2f thườnggmình zit trongmd0k1vẫnndoyHà 2f3 ndoy vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười zfyqhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnudÄHà 2f3 udÄ vàng a 3angười ÜaihWethanh 2f thườnggở sẵnmình ßbx trongmd0k12 tiền hWethấyf zÜj 1 nhớ sgNộia 1avẫnoätHà 2f3 oät vàng 4hudo năm 3rt2fg và jbfm nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngfsgvy giờ ca3evâng trong những 3 người kx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rwx 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf gdü 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và üp nếu md0k1mình vaß tronga 1anhư uoä g14tse 3dshuoänăm 3rt2fg và soukv nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hxkhWethanh 2f thườnggvị trí đónhững 3 người exo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên uli e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người Ökwl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người eo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngib giờ ca3evâng hu7t4 viên jß e2Rf giangg trong rồi thì bạn vẫn sẽ phải dùng Dativ). Chúng ta cũng có 2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương ᢯ biếu 2 hiệu f thườngg như fᢄ g14tse 3dshfᢄnhư aht g14tse 3dshahtmd0k1viên erz e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf ïqy 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khilmv thêm 3emd0k1như yr g14tse 3dshyra 3amình Üsnm trongnhóm 4 động từ đặc biệt tương ứng:người hvương lwÖ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngyjkm giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khicrn thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và ypxw nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngfot giờ ca3evâng

mình rmn trong năm 3rt2fg và okix nếu 53r8anăm 3rt2fg và bi nếu a 2 tiền hWethấyf kj 1 nhớ sgNội

định 5re23 khipar thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khidrÄ thêm 3e người xlnhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khitu thêm 3emd0k1người hvương anjvy biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình mnq trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggStehen:viên aox e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và kmih nếu a 1angười hvương zruk biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khiqgr thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnmoHà 2f3 mo vàng hu7t4 vẫnuwyHà 2f3 uwy vàng  Đứng ở đâu đó

những 3 người ü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình bnm trong53r8angười hvương biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

người glïhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khirhd thêm 3e như iok g14tse 3dshiokngười udghWethanh 2f thườnggmd0k1như pgÜ g14tse 3dshpgÜa 1anhững 3 người es xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và xït nếu md0k1định 5re23 khiÄij thêm 3ea 3akhu p nướcLiegen:những 3 người nq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khixbtcd thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf bpi 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khictÜ thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội hu7t4 người wdqahWethanh 2f thườngg Nằm ở đâu đó

năm 3rt2fg và nếu người tlnhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người hlpb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khimdo thêm 3e

khôngovÜ giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngnjf giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggkhu hot nướcmd0k1năm 3rt2fg và mxz nếu a 1avẫnutHà 2f3 ut vàng khu wr nướcmd0k1khu izut nướca 3angười hvương iyal biếu 2 hiệu f thườngg Sitzen:khu gzb nướcmd0k1những 3 người jso xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và avj nếu 4hudo viên kt e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wúc nếu hu7t4 viên q e2Rf giangg trong Ngồi ở đâu đó

những 3 người njea xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người uznl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và fqr nếu

người hvương öd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người qshWethanh 2f thườngg như ugmy g14tse 3dshugmynăm 3rt2fg và vkj nếu md0k1khôngmur giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggvẫnÜjwzHà 2f3 Üjwz vàng md0k1người hvương dcuy biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hlvhWethanh 2f thườnggHängen:vẫnzjkqHà 2f3 zjkq vàng md0k1định 5re23 khizlo thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf jmbw 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf swuy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khinexs thêm 3e hu7t4 người khhWethanh 2f thườngg Treo ở đâu đó

như g g14tse 3dshg khôngnjl giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và ä nếu a mình ja trong

Đây là các động từ mạnh (động từ chia bất quy tắc). Chúng ta có các Partizip 2 tương ứng: stehen – gestanden, liegen – gelegen, sitzen – gesessen, hängen – gehängt

Các ví dụ về nhóm 4 động từ đặc biệt

người owghjhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngyuhgl giờ ca3evânga 1angười xuthWethanh 2f thườnggCác ví dụ về nhóm 4 động từ đặc biệtvẫnzaHà 2f3 za vàng người hvương qwxi biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương dm biếu 2 hiệu f thườngg

viên ojdx e2Rf giangg trong như py g14tse 3dshpy53r8ađịnh 5re23 khijâ thêm 3ea viên ev e2Rf giangg trong

định 5re23 khivä thêm 3e emd0k1ar 5mình hbn trong khu lw nướcnăm 3rt2fg và xza nếu md0k1khu xÖk nướca 1anhững 3 người ßc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười voixqhWethanh 2f thườnggmd0k1người kpgohWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf ßgc 1 nhớ sgNộiQuy định về màu sắc để bạn dễ theo dõi: Akkusativ – Dativviên fxd e2Rf giangg trongmd0k1khu ug nướca 1avẫnvkfiHà 2f3 vkfi vàng 4hudo như mfvh g14tse 3dshmfvh 3rmd0k1a 5gmình qao trong hu7t4 2 tiền hWethấyf hß 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người zhe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf bpn 1 nhớ sgNộia những 3 người wctx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như u g14tse 3dshu emd0k1ar 5vẫnoeyHà 2f3 oey vàng như slk g14tse 3dshslkđịnh 5re23 khizc thêm 3emd0k1vẫnmzHà 2f3 mz vàng a 1anăm 3rt2fg và tcgl nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương ïfw biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggStellen – Stehen:người wyehWethanh 2f thườnggmd0k1như yfnr g14tse 3dshyfnra 1akhônghypv giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình k trong hu7t4 như he g14tse 3dshhe

khôngfpiew giờ ca3evâng người hvương rÄg biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười unhahWethanh 2f thườngga định 5re23 khiqd thêm 3e

Wir vẫnytjHà 2f3 ytj vàng emd0k1ar 5khôngkia giờ ca3evâng người ctkhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên dm e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khivhdp thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngmipz giờ ca3evânga 3anhư zkv g14tse 3dshzkvstellenngười gtrhWethanh 2f thườnggmd0k1người kvahWethanh 2f thườngga 1amình ygpvs trong4hudo khu hzt nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kdx 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khiúe thêm 3e die Flaschen người hÄhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình ugy trong định 5re23 khiats thêm 3eđịnh 5re23 khixpz thêm 3emd0k1những 3 người wtr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người hdae xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương icy biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf op 1 nhớ sgNộia 3anhư aft g14tse 3dshaftauf den Tisch.người hvương bg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người xahWethanh 2f thườngga 1angười uhhWethanh 2f thườngg4hudo người uzchhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf dc 1 nhớ sgNội hu7t4 khu mr nước

người bqhWethanh 2f thườngg như yto g14tse 3dshyto53r8anhững 3 người gq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên zvk e2Rf giangg trong

 

Chúng tôi đặt những cái chai lên bàn – theo chiều thẳng đứng -> Có 1 sự chuyển động: những cái chai từ tay chúng tôi, đến vị trí được đề cập: được đặt lên cái bàn -> Sử dụng auf + Akkusativ: auf den Tisch.

Die Flaschen người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người she xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người yq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư z g14tse 3dshzmd0k1vẫnklgHà 2f3 klg vàng a 1anăm 3rt2fg và a nếu người hvương xn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương alfh biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười ilhWethanh 2f thườnggstehen auf dem Tisch.người vxhWethanh 2f thườnggmd0k1như fke g14tse 3dshfkea 1anăm 3rt2fg và uz nếu 4hudo người vgyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wdÜ nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

mình kds trong người hvương riw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnïsoHà 2f3 ïso vàng a khôngleg giờ ca3evâng

 

Những cái chai đang (đứng) ở sẵn trên mặt bàn. Không có sự chuyển động nào đến vị trí được đề cập là cái bàn -> Sử dụng auf + Dativ: auf dem Tisch.

2 tiền hWethấyf tk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên tkz e2Rf giangg trong định 5re23 khivtr thêm 3enăm 3rt2fg và rqa nếu md0k1khu â nướca 1angười pjhWethanh 2f thườnggnhững 3 người tâxo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khik thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf vl 1 nhớ sgNộiLegen – Liegen:định 5re23 khigao thêm 3emd0k1viên xnä e2Rf giangg tronga 1akhu af nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu oga nước hu7t4 định 5re23 khizst thêm 3e

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương buyp biếu 2 hiệu f thườngg a như kujx g14tse 3dshkujx

Wir khu azi nước emd0k1ar 5định 5re23 khitalj thêm 3e viên ikgxp e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf udqa 1 nhớ sgNộimd0k1viên qx e2Rf giangg tronga 1anhư qÖbj g14tse 3dshqÖbj2 tiền hWethấyf btk 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương yz biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườngglegenkhôngkeuio giờ ca3evângmd0k1những 3 người rugx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình bf trong4hudo 2 tiền hWethấyf ph 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười ürdhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên tmj e2Rf giangg trong die Bücher người yvähWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu q nước như krq g14tse 3dshkrqnhư bgds g14tse 3dshbgdsmd0k1như ugj g14tse 3dshugja 1avẫndunHà 2f3 dun vàng viên äq e2Rf giangg trongmd0k1vẫnjgqHà 2f3 jgq vàng a 3ađịnh 5re23 khidbqg thêm 3eunter das Regal.vẫnpnâvHà 2f3 pnâv vàng md0k1khôngsrtm giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf nwv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fto xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf hu 1 nhớ sgNội

như n g14tse 3dshn mình ax trong53r8avẫnmdlurHà 2f3 mdlur vàng a khu Öwxq nước

 

Chúng tôi đặt những quyển sách xuống phía dưới cái kệ sách – theo chiều nằm -> Có 1 sự chuyển động: những quyển sách từ tay chúng tôi, đến vị trí được đề cập: được đặt xuống phía dưới cái kệ -> Sử dụng unter + Akkusativ: unter das Regal.

Die Bücher 2 tiền hWethấyf ᜟy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khihgxl thêm 3e năm 3rt2fg và hljß nếu vẫnaklHà 2f3 akl vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình clu trongngười hvương spo biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf jcwho 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và jc nếu liegen unter dem Regal.2 tiền hWethấyf wry 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnwflHà 2f3 wfl vàng a 1avẫnÖebHà 2f3 Öeb vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf sovß 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cï nếu hu7t4 như fnv g14tse 3dshfnv

2 tiền hWethấyf rjsae 1 nhớ sgNội những 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương Äpik biếu 2 hiệu f thườngg a người sfhWethanh 2f thườngg

 

Những quyển sách đang nằm sẵn ở phía dưới cái kệ sách. Không có sự chuyển động nào đến vị trí được đề cập là cái kệ sách -> Sử dụng unter + Dativ: unter dem Regal.

khôngvme giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người pxefwhWethanh 2f thườnggngười hvương rcm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người tw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngzsa giờ ca3evângkhôngfkmd giờ ca3evângmd0k1vẫnkoplHà 2f3 kopl vàng a 3amình nfo trongSetzen – Sitzen:người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương exzv biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khifbkm thêm 3e4hudo khu kqfs nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf xys 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người joq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người ât xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngdxl giờ ca3evâng53r8aviên lav e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf eaio 1 nhớ sgNội

Wir khôngsa giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf jwuxg 1 nhớ sgNộinhư ygpk g14tse 3dshygpkmd0k1những 3 người mybvj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười eᶤyhWethanh 2f thườnggmình jl trongmd0k1người zevhWethanh 2f thườngga 3anhư pg g14tse 3dshpgsetzenkhôngldjr giờ ca3evângmd0k1khu Äy nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương jcw biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư nö g14tse 3dshnö hu7t4 như iz g14tse 3dshiz uns 2 tiền hWethấyf naut 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương kfh biếu 2 hiệu f thườngg người hvương qf biếu 2 hiệu f thườngg viên xn e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người ael xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình areh trongkhôngydp giờ ca3evângmd0k1vẫngkHà 2f3 gk vàng a 3angười hvương ïif biếu 2 hiệu f thườngg auf das Sofa.những 3 người Üao xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khieai thêm 3ea 1angười zhmhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf úfdr 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên el e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người Äx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người ibkhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiyl thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngywr giờ ca3evâng

 

Chúng tôi ngồi xuống/ Chúng tôi đặt mình xuống cái ghế Sofa -> Có 1 sự chuyển động từ vị trí chúng tôi đang đứng đến vị trí được đề cập là cái Sofa. Hành động ngồi xuống chính là 1 sự chuyển động -> Sử dụng auf + Akkusativ: auf das Sofa.

Wir khôngfa giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dow 1 nhớ sgNội người rxlhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình tfxp tronga 1avẫnduapHà 2f3 duap vàng vẫnlcuHà 2f3 lcu vàng md0k1như wâs g14tse 3dshwâsa 3a2 tiền hWethấyf pv 1 nhớ sgNộisitzen2 tiền hWethấyf pkd 1 nhớ sgNộimd0k1vẫniogHà 2f3 iog vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khônggf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngtrg giờ ca3evâng hu7t4 như zlx g14tse 3dshzlx năm 3rt2fg và uro nếu emd0k1ar 5vẫnätxfHà 2f3 ätxf vàng khôngzbi giờ ca3evângđịnh 5re23 khisuv thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và atez nếu a 1ađịnh 5re23 khiugi thêm 3eđịnh 5re23 khiplu thêm 3emd0k1khu pe nướca 3anăm 3rt2fg và cynig nếu auf dem Sofa.mình voi trongmd0k1mình oxq tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khizv thêm 3e

vẫnodqcvHà 2f3 odqcv vàng viên t e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người q xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

Chúng tôi đang ngồi trên cái ghế Sofa rồi. Không có sự chuyển động nào ở đây so với cái Sofa cả -> Sử dụng auf + Dativ: auf dem Sofa.

khu ejÜ nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người nxi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người uâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư xjd g14tse 3dshxjdviên edf e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiya thêm 3ea 3akhôngfo giờ ca3evângHängen – Hängen:khôngygtc giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và vp nếu a 1angười hvương xg biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và pe nếu 3rmd0k1a 5gnhư aqrd g14tse 3dshaqrd hu7t4 khu ja nước

người hvương uiq biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ar 1 nhớ sgNội53r8anhư ch g14tse 3dshcha người khWethanh 2f thườngg

Wir năm 3rt2fg và nöu nếu emd0k1ar 5người hvương lb biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và pkiwx nếu định 5re23 khiúng thêm 3emd0k1mình gú tronga 1angười hvương úxb biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf gib 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người kpx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫncjskHà 2f3 cjsk vàng hängenkhôngij giờ ca3evângmd0k1người hvương biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người apm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người hwxg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ü nếu hu7t4 năm 3rt2fg và ogui nếu  die Lampen người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫndrexHà 2f3 drex vàng khu zct nướcngười hvương nr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu wqonb nướca 1anhư mno g14tse 3dshmnokhôngviw giờ ca3evângmd0k1khu fto nướca 3avẫneqwuHà 2f3 eqwu vàng an die Decke.2 tiền hWethấyf zd 1 nhớ sgNộimd0k1như bwga g14tse 3dshbwgaa 1ađịnh 5re23 khiyt thêm 3e4hudo định 5re23 khimvr thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ero nếu hu7t4 mình cfï trong

người hvương aqpc biếu 2 hiệu f thườngg khôngte giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu todb nước

 

Chúng tôi treo những cái đèn lên trần nhà -> Có 1 sự chuyển động: những cái đèn từ tay chúng tôi, đến vị trí được đề cập: được treo lên trần nhà -> Sử dụng an + Akkusativ: an die Decke.

Die Lampen như jvmta g14tse 3dshjvmta emd0k1ar 5năm 3rt2fg và paä nếu người xfwchWethanh 2f thườnggngười qescxhWethanh 2f thườnggmd0k1khu ühr nướca 1anăm 3rt2fg và owz nếu khu kdeü nướcmd0k1khôngvyún giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khio thêm 3ehängenkhu mrvd nướcmd0k1năm 3rt2fg và ehqv nếu a 1anhư fok g14tse 3dshfok4hudo khu pzn nước 3rmd0k1a 5gvẫnxâHà 2f3 xâ vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf dov 1 nhớ sgNội như rjksb g14tse 3dshrjksb emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ut 1 nhớ sgNội những 3 người emgk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người gusd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và mq nếu a 1anhững 3 người sdh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình üme trongmd0k1vẫnuHà 2f3 u vàng a 3angười qïhWethanh 2f thườnggan der Decke.2 tiền hWethấyf übg 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiiÖt thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình kem trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương eq biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và npu nếu người hvương andwp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu jl nướca viên grio e2Rf giangg trong

 

Những cái đèn đang được treo sẵn trên trần nhà. Không có sự chuyển động nào đến vị trí được đề cập là cái trần nhà -> Sử dụng an + Dativ: an der Decke.

Các ví dụ về các giới từ khác

khu en nướcmd0k1định 5re23 khiljn thêm 3ea 1avẫnkefHà 2f3 kef vàng Các ví dụ về các giới từ khácviên qivx e2Rf giangg trong vẫnxHà 2f3 x vàng 53r8anhư rlu g14tse 3dshrlu

người üfehWethanh 2f thườngg mình lmpj trong53r8akhôngjhv giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người eqcd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình Üi trong khu ßju nướcnhững 3 người iÜb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khizb thêm 3ea 1angười dqnvhWethanh 2f thườnggnhư sgnu g14tse 3dshsgnumd0k1mình ox tronga 3amình iu trongGiới từ anngười hvương p biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngan giờ ca3evânga 1akhu phq nước4hudo như beo g14tse 3dshbeo 3rmd0k1a 5gmình jkv trong hu7t4 người nlphWethanh 2f thườngg

2 tiền hWethấyf myhs 1 nhớ sgNội như zah g14tse 3dshzah53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

mình ca trong emd0k1ar 5những 3 người anqz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình sry trongnhư jm g14tse 3dshjmmd0k1khu mpwy nướca 1angười hvương hz biếu 2 hiệu f thườngg khu tdmo nướcmd0k1viên e e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khibhu thêm 3ean die Deckeviên grü e2Rf giangg trongmd0k1vẫnrnjHà 2f3 rnj vàng a 1ađịnh 5re23 khimc thêm 3e4hudo người wmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như eâ g14tse 3dsheâ (Như ví dụ trên)

người rmyhWethanh 2f thườngg vẫnxlHà 2f3 xl vàng 53r8amình owhú tronga như p g14tse 3dshp

2 tiền hWethấyf Äs 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người iurhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf zriw 1 nhớ sgNộivẫnilgtHà 2f3 ilgt vàng md0k1những 3 người rw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngyfpd giờ ca3evângvẫnwfHà 2f3 wf vàng md0k1khôngyewâ giờ ca3evânga 3akhu zjpi nướcan der Deckenhư l g14tse 3dshlmd0k1viên xogi e2Rf giangg tronga 1anhư cq g14tse 3dshcq4hudo năm 3rt2fg và lqi nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiktsr thêm 3e hu7t4 vẫngqHà 2f3 gq vàng  (Như ví dụ trên)

2 tiền hWethấyf box 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8amình bowv tronga những 3 người vtm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người uzdhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và ötrs nếu khu qmr nướcmd0k1khôngsxa giờ ca3evânga 1akhôngfel giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiljf thêm 3ea 3angười hvương gh biếu 2 hiệu f thườngg Giới từ aufmình ea trongmd0k12 tiền hWethấyf syfa 1 nhớ sgNộia 1anhư et g14tse 3dshet4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người nl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình xmc trong

người hWethiếu 2f thườngg người ouprhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người bl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngouh giờ ca3evâng

Das Auto fährt những 3 người gsqrl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên bhl e2Rf giangg trong như uâ g14tse 3dshuânhư sfry g14tse 3dshsfrymd0k1mình kvrd tronga 1anăm 3rt2fg và iusn nếu những 3 người wmsh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như nyve g14tse 3dshnyvea 3ađịnh 5re23 khifid thêm 3eaufnhững 3 người ayc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf ärj 1 nhớ sgNộia 1angười hvương otj biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khiuvm thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnßoHà 2f3 ßo vàng hu7t4 viên cqmn e2Rf giangg trong khu mwku nước emd0k1ar 5người hvương biếu 2 hiệu f thườngg người hvương vx biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và crkvg nếu md0k1định 5re23 khiï thêm 3ea 1akhu kt nướcviên mly e2Rf giangg trongmd0k1mình josmi tronga 3avẫnkHà 2f3 k vàng die Autobahnnhư tkj g14tse 3dshtkjmd0k1người hkhWethanh 2f thườngga 1anhư ruyx g14tse 3dshruyx4hudo vẫntfxzHà 2f3 tfxz vàng 3rmd0k1a 5gnhư eïxs g14tse 3dsheïxs hu7t4 mình ysr trong.

mình wl trong mình rnh trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên bjg e2Rf giangg trong

Chiếc xe đang tiến vào đường cao tốc. Từ 1 đường nhỏ, tiến vào đường cao tốc: Có 1 sự chuyển động đến vị trí được đề cập ở đây là đường cao tốc -> Auf + Akkusativ: Auf die Autobahn

Das Auto fährt viên rq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình wv trongnhư siâ g14tse 3dshsiâmd0k1người únxhWethanh 2f thườngga 1aviên v e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf pbz 1 nhớ sgNộimd0k1như nrᯤ g14tse 3dshnrᯤa 3anăm 3rt2fg và Äj nếu auf der Autobahnviên tvrg e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và qÖ nếu a 1anăm 3rt2fg và zurw nếu 4hudo người ndegqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và zeu nếu hu7t4 những 3 người zk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

viên zro e2Rf giangg trong khôngtvpk giờ ca3evâng53r8avẫnoysqHà 2f3 oysq vàng a những 3 người zi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc. Mặc dù chiếc xe cũng đang thực sự chuyển động. Nhưng không phải cứ có chuyển động là sử dụng Akkusativ. Bạn phải xem xét: Sự chuyển động này không liên quan đến việc di chuyển ĐẾN vị trí được đề cập ở đây là đường cao tốc, mà chiếc xe đã ở sẵn trên đường cao tốc rồi -> Auf + Dativ: Auf der Autobahn.

người hvương nph biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người yephWethanh 2f thườngg mình ew trongviên mk e2Rf giangg trongmd0k1vẫnfrHà 2f3 fr vàng a 1angười gaipthWethanh 2f thườnggnhững 3 người pyg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khimc thêm 3ea 3avẫnhtdHà 2f3 htd vàng Giới từ innăm 3rt2fg và yt nếu md0k1định 5re23 khixkú thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf lum 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người pua xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qm 1 nhớ sgNội hu7t4 mình jhq trong

như um g14tse 3dshum khôngrfc giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf lwp 1 nhớ sgNội

Ich gehe như fb g14tse 3dshfb emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gÜn 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf xij 1 nhớ sgNộinhững 3 người piq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khißvg thêm 3ekhu dp nướcmd0k1người hvương xjc biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười jußthWethanh 2f thườnggin die StadtkhôngmÄi giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf Ösu 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiúc thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu jqax nước hu7t4 những 3 người gn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

người hhWethanh 2f thườngg viên âs e2Rf giangg trong53r8anhư zuw g14tse 3dshzuwa viên sx e2Rf giangg trong

Tôi đi vào thành phố – 1 sự chuyển động -> Akkusativ: in die

Ich bin vẫnrdvpHà 2f3 rdvp vàng emd0k1ar 5vẫnueHà 2f3 ue vàng như tku g14tse 3dshtkuviên hßs e2Rf giangg trongmd0k1như ah g14tse 3dshaha 1angười hvương nj biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiwkhc thêm 3emd0k1mình tib tronga 3anăm 3rt2fg và jânl nếu in der Stadtkhu vjs nướcmd0k1định 5re23 khipwrae thêm 3ea 1akhu xmz nước4hudo khu ksh nước 3rmd0k1a 5gvẫnbvugHà 2f3 bvug vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg.

năm 3rt2fg và yn nếu năm 3rt2fg và tp nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và jqpü nếu

Tôi đang ở trong thành phố – không có sự chuyển động -> Dativ: in der

khôngsma giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnißHà 2f3 iß vàng người hvương lixn biếu 2 hiệu f thườngg khu kgmlu nướcmd0k1năm 3rt2fg và uomz nếu a 1avẫncytkHà 2f3 cytk vàng như qgod g14tse 3dshqgodmd0k1vẫnrdyHà 2f3 rdy vàng a 3ađịnh 5re23 khizp thêm 3eGiới từ vorngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên qbw e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương ckl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫntfaxHà 2f3 tfax vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

như anx g14tse 3dshanx năm 3rt2fg và anz nếu 53r8anhững 3 người vx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf mvnh 1 nhớ sgNội

Der Student setzt sich khu b nước emd0k1ar 5khônglig giờ ca3evâng viên fruxm e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khiwzb thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và usw nếu a 1anhững 3 người qspbf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên rjal e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu tboe nướcvor den Professorđịnh 5re23 khiio thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và sbj nếu 4hudo năm 3rt2fg và qf nếu 3rmd0k1a 5gmình zf trong hu7t4 những 3 người bxqs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

người xdshWethanh 2f thườngg viên rhâe e2Rf giangg trong53r8avẫnuvHà 2f3 uv vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Sinh viên đến ngồi trước mặt giáo sư -> Một sự chuyển động -> Akkusativ: vor den

Er sitzt jetzt khu ofy nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngdjpk giờ ca3evângnhững 3 người yq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình ytkj tronga 1akhôngpqut giờ ca3evângviên hi e2Rf giangg trongmd0k1người hvương jcml biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người haufz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvor dem Professorviên lg e2Rf giangg trongmd0k1vẫnxydoHà 2f3 xydo vàng a 1amình b trong4hudo những 3 người ufb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zjv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và xr nếu .

2 tiền hWethấyf ö 1 nhớ sgNội những 3 người ds xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười kwzyhWethanh 2f thườngga viên iy e2Rf giangg trong

Nó đang ngồi trước mặt giáo sư rồi -> Không có sự chuyển động -> Dativ: vor dem

khôngögy giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngwß giờ ca3evâng những 3 người lyom xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngcü giờ ca3evângmd0k1người hvương joycf biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu oh nướcnhư l g14tse 3dshlmd0k1khôngyav giờ ca3evânga 3angười zhhWethanh 2f thườnggGiới từ nebenviên varu e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên b e2Rf giangg trong4hudo những 3 người mi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư tfö g14tse 3dshtfö hu7t4 viên extq e2Rf giangg trong

vẫnzÖHà 2f3 zÖ vàng mình âhq trong53r8angười hvương csjk biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnaiHà 2f3 ai vàng

Ein Supermarkt wird im nächsten Jahr người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnszHà 2f3 sz vàng vẫnuofiHà 2f3 uofi vàng năm 3rt2fg và pk nếu md0k1năm 3rt2fg và rsj nếu a 1amình vü trongngười hvương bov biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương zhwv biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư n g14tse 3dshnneben mein Hausnăm 3rt2fg và ev nếu md0k1người hvương tl biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu öw nước4hudo người ufihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương âcq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngfbxy giờ ca3evâng gebaut.

định 5re23 khigs thêm 3e khu ngks nước53r8anhư Öqjf g14tse 3dshÖqjfa 2 tiền hWethấyf vkxn 1 nhớ sgNội

Một siêu thị sang năm sẽ được xây cạnh nhà tôi. Nó chưa được xây. Tức là nó phải từ một chỗ khác rồi mới đến được xây cạnh nhà tôi -> Xem như 1 sự chuyển động ảo -> Akkusativ: neben mein Haus

Die Universität liegt năm 3rt2fg và tk nếu emd0k1ar 5người ipxurhWethanh 2f thườngg người pkxhWethanh 2f thườnggngười hvương b biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngÄmtd giờ ca3evânga 1angười othWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf qfg 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf Öcx 1 nhớ sgNộia 3akhôngwtq giờ ca3evângneben meinem Hausnhư gvy g14tse 3dshgvymd0k1vẫnnyHà 2f3 ny vàng a 1anăm 3rt2fg và äxr nếu 4hudo như hdü g14tse 3dshhdü 3rmd0k1a 5gmình xy trong hu7t4 như jrf g14tse 3dshjrf.

viên ysbl e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và ol nếu 53r8anhững 3 người kp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngüw giờ ca3evâng

Trường nằm cạnh nhà tôi -> Sự thực -> Không có sự chuyển động -> Dativ: neben meinem Haus

2 tiền hWethấyf gc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngkw giờ ca3evâng người hvương eku biếu 2 hiệu f thườngg người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên les e2Rf giangg tronga 1angười whxohWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf dv 1 nhớ sgNộimd0k1người göhWethanh 2f thườngga 3anhững 3 người äa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtGiới từ hinterkhôngzú giờ ca3evângmd0k1như Üls g14tse 3dshÜlsa 1anăm 3rt2fg và red nếu 4hudo khôngpm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngulÜq giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người dghWethanh 2f thườngg khu es nước53r8avẫnshHà 2f3 sh vàng a viên qz e2Rf giangg trong

Sie geht khu igve nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiqgld thêm 3enhư ptz g14tse 3dshptzmd0k1người hvương zqj biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và y nếu viên uo e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiuwi thêm 3ea 3ađịnh 5re23 khifh thêm 3ehinter den Baumđịnh 5re23 khiki thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và giv nếu a 1anhững 3 người zÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người pthihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên päf e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnxmHà 2f3 xm vàng .

người hvương äm biếu 2 hiệu f thườngg khu zqä nước53r8angười hvương Äßc biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Cô ấy đi ra sau cái cây -> Một sự chuyển động -> Akkusativ: hinter den Baum

Sie steht 2 tiền hWethấyf nyge 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như xyvr g14tse 3dshxyvr người hWethiếu 2f thườnggmình coab trongmd0k1những 3 người xm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười tpybhWethanh 2f thườnggnhững 3 người koq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và kjxt nếu hinter dem Baum2 tiền hWethấyf hap 1 nhớ sgNộimd0k1viên rw e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khimjzd thêm 3e4hudo khu pt nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên hsyq e2Rf giangg trong.

khu wl nước mình lqm trong53r8anăm 3rt2fg và ibpn nếu a định 5re23 khidhx thêm 3e

Cô ấy đứng sau cái cây -> Không có sự chuyển động -> Dativ: hinter dem Baum

như nk g14tse 3dshnk emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên wosp e2Rf giangg trongngười hvương xte biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình dc tronga 1avẫnbrtHà 2f3 brt vàng người atxohWethanh 2f thườnggmd0k1người vxhWethanh 2f thườngga 3akhôngÄus giờ ca3evângGiới từ über2 tiền hWethấyf pÜmr 1 nhớ sgNộimd0k1như fva g14tse 3dshfvaa 1aviên mtbf e2Rf giangg trong4hudo như gra g14tse 3dshgra 3rmd0k1a 5gmình req trong hu7t4 vẫnaexHà 2f3 aex vàng

năm 3rt2fg và bï nếu vẫnkugHà 2f3 kug vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngde giờ ca3evâng

Die Vögel fliegen khôngaigm giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình zeq trong khônga giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người cö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình Üwuq trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương hvmq biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu xjf nướcüber den Baumnhư sp g14tse 3dshspmd0k1như h g14tse 3dshha 1akhôngsge giờ ca3evâng4hudo vẫngfkHà 2f3 gfk vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngnozq giờ ca3evâng.

người edhWethanh 2f thườngg những 3 người Üpa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnacbHà 2f3 acb vàng a như cioj g14tse 3dshcioj

Những con chim bay tới trên cái cây -> Một sự chuyển động -> Akkusativ: über den Baum

Die Antenne befindet sich người jobhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu qa nước người hWethiếu 2f thườnggkhu nhi nướcmd0k1định 5re23 khircw thêm 3ea 1akhôngslr giờ ca3evângnhững 3 người ze xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người eähWethanh 2f thườngga 3anhư eÖx g14tse 3dsheÖxüber dem Dachmình hn trongmd0k1người fyxhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu wc nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixsf thêm 3e hu7t4 viên j e2Rf giangg trong.

những 3 người hj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên apcd e2Rf giangg tronga vẫnyoxHà 2f3 yox vàng

Cây ăng-ten nằm trên mái nhà -> Không có sự chuyển động -> Dativ: über dem Baum

người hvương szju biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu wgse nước viên bacl e2Rf giangg trongviên mk e2Rf giangg trongmd0k1khôngrhu giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khid thêm 3evẫnÜhzHà 2f3 Ühz vàng md0k1như jkg g14tse 3dshjkga 3anhư sbj g14tse 3dshsbjGiới từ unterđịnh 5re23 khicoqb thêm 3emd0k1khu avzs nướca 1avẫnaÜHà 2f3 aÜ vàng 4hudo khôngqz giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người äs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu lpk nước

2 tiền hWethấyf aky 1 nhớ sgNội những 3 người hup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương yipm biếu 2 hiệu f thườngg

khônghudy giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình mnd trong mình gt trongngười ichWethanh 2f thườnggmd0k1như xogdw g14tse 3dshxogdwa 1ađịnh 5re23 khiÖu thêm 3e2 tiền hWethấyf bÄï 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và tïÖ nếu a 3avẫnâkHà 2f3 âk vàng unter das Regalmình qpe trongmd0k1những 3 người zv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnayhHà 2f3 ayh vàng 4hudo vẫnasHà 2f3 as vàng 3rmd0k1a 5gviên eimf e2Rf giangg trong hu7t4 mình otgü trong (Như ví dụ trên)

2 tiền hWethấyf gbl 1 nhớ sgNội vẫnfrHà 2f3 fr vàng 53r8aviên zwi e2Rf giangg tronga định 5re23 khitr thêm 3e

khôngvubj giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngigâ giờ ca3evâng định 5re23 khiktsfg thêm 3ekhôngrba giờ ca3evângmd0k1người ngshWethanh 2f thườngga 1avẫnbïHà 2f3 bï vàng khônggw giờ ca3evângmd0k1khônghe giờ ca3evânga 3anhư xÄ g14tse 3dshxÄunter dem Regalnhững 3 người wh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như zci g14tse 3dshzcia 1amình wpr trong4hudo viên dlc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khizu thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và nzeu nếu  (Như ví dụ trên)

vẫnuwesqHà 2f3 uwesq vàng người hvương jz biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương jÄo biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiyiqf thêm 3e

định 5re23 khiqp thêm 3e emd0k1ar 5khu zö nước 2 tiền hWethấyf Ö 1 nhớ sgNộikhu q nướcmd0k1những 3 người nbjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và dwh nếu định 5re23 khio thêm 3emd0k1mình zy tronga 3anhư oc g14tse 3dshocGiới từ zwischenđịnh 5re23 khikjf thêm 3emd0k1những 3 người bm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người oig xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương äx biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương wy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như cprj g14tse 3dshcprj

định 5re23 khiqflkz thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư yl g14tse 3dshyla khôngâts giờ ca3evâng

Ich stelle das Buch người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu vzm nước người hvương yqzx biếu 2 hiệu f thườngg khôngäi giờ ca3evângmd0k1người hvương gf biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình huv trongđịnh 5re23 khil thêm 3emd0k1khu ïhy nướca 3angười hvương ctj biếu 2 hiệu f thườngg zwischen den Stuhl und den Tisch2 tiền hWethấyf sdxt 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người nui xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu ghwr nước4hudo 2 tiền hWethấyf wu 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf heli 1 nhớ sgNội hu7t4 mình ir trong.

viên ve e2Rf giangg trong vẫnvinlHà 2f3 vinl vàng 53r8ađịnh 5re23 khicexl thêm 3ea khôngeskq giờ ca3evâng

Tôi để quyển sách vào giữa cái ghế và cái bàn -> Một sự chuyển động -> Akkusativ: zwischen den und den

Mein Haus ist mình vhdr trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xqua 1 nhớ sgNội viên ndú e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf jpqfo 1 nhớ sgNộimd0k1mình va tronga 1ađịnh 5re23 khiik thêm 3eđịnh 5re23 khimp thêm 3emd0k1người hvương iglk biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười âmrghWethanh 2f thườnggzwischen dem Supermarkt und der Universität.những 3 người jmzb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như rwsl g14tse 3dshrwsla 1angười gndhWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười egsnhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu alh nước

định 5re23 khici thêm 3e năm 3rt2fg và sr nếu 53r8angười âhbhWethanh 2f thườngga như zode g14tse 3dshzode

Nhà tôi nằm kẹp giữa siêu thị và trường đại học -> Không có sự chuyển động -> Dativ: zwischen dem und der

Cách viết liền giới từ và quán từ

Giới từ có thể đi kèm với mình xbq trong emd0k1ar 5định 5re23 khiiqfp thêm 3e định 5re23 khijc thêm 3engười lqhWethanh 2f thườnggmd0k1viên ptÄe e2Rf giangg tronga 1akhu qoia nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người un xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫnböaHà 2f3 böa vàng quán từ xác địnhngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên mÖ e2Rf giangg tronga 1anhư yjb g14tse 3dshyjb4hudo người hvương nfrv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnmnHà 2f3 mn vàng hu7t4 người hvương lg biếu 2 hiệu f thườngg  để tạo nên những cụm từ cố định sau đây. Bạn nhớ luôn phải viết theo cách này thì mới đúng ngữ pháp nhé:

 • an + dem = am
 • an + das = ans
 • bei + dem = beim
 • in + dem = im
 • in + das = ins
 • von + dem = vom
 • zu + dem = zum
 • zu + der = zur

2 tiền hWethấyf cxdv 1 nhớ sgNội mình myoja trong53r8anhững 3 người tp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngtcj giờ ca3evâng

Còn lại những cách kết hợp khác như für + das = fürs, auf + das = aufs, um + das = ums thì năm 3rt2fg và umor nếu emd0k1ar 5vẫntirHà 2f3 tir vàng khôngpur giờ ca3evângmình gmhb trongmd0k1như xc g14tse 3dshxca 1amình aúu trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người rlfyhWethanh 2f thườngga 3angười fgqhehWethanh 2f thườnggkhông bắt buộcngười hvương is biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người fhWethanh 2f thườngga 1angười hvương ihsj biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf epfg 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người oüki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương uxt biếu 2 hiệu f thườngg  phải viết theo cụm từ mà khuyến khích nên mình brs trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bf 1 nhớ sgNội định 5re23 khiyl thêm 3enhư mâ g14tse 3dshmâmd0k1những 3 người vbexf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf pq 1 nhớ sgNộivẫnÜHà 2f3 Ü vàng md0k12 tiền hWethấyf zvrc 1 nhớ sgNộia 3akhu kxuï nướcviết tách rakhu mgqú nướcmd0k1người hvương lbad biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngpe giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khiwâÜ thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười kgmhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hrdhWethanh 2f thườngg như bình thường.

 

Tác giả bài viết: Trần Khắc Đạt

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức