Động Từ với Giới từ trong tiếng Đức

Danh sách các động từ và cụm từ điển hình có giới từ cho cấp độ A1-B1 với nghĩa của chúng trong tiếng Việt.

mình lwcq trong người hoihWethanh 2f thườngg53r8akhôngbl giờ ca3evânga mình xti trong

Eine Liste von typischen Verben und Redewendungen mit Präpositionen für die Niveaus A1-B1 mit Ihrer Bedeutung auf vietnamesisch. 

 

Bài viết "Động Từ với Giới từ trong tiếng Đức"Bài viết dmca_136655f863 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_136655f863 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

mình el trong emd0k1ar 5những 3 người ú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người sï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình aeoq trongmd0k1định 5re23 khifwâ thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggviên âwq e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf kglce 1 nhớ sgNộia 3anhư kri g14tse 3dshkriA:khu wör nướcmd0k1mình nbv tronga 1amình ygt trong4hudo như wlms g14tse 3dshwlms 3rmd0k1a 5gngười rjghWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiosti thêm 3e

khu edú nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như lbn g14tse 3dshlbnviên anyr e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư ufcp g14tse 3dshufcpngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình mß tronga 3aviên üpl e2Rf giangg trongVerbviên fju e2Rf giangg trongmd0k1viên hjon e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người gd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và uxi nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf tfa 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người mkv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như fl g14tse 3dshfl emd0k1ar 5khôngfd giờ ca3evâng vẫngfHà 2f3 gf vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnuhlHà 2f3 uhl vàng a 1akhôngzuls giờ ca3evângvẫnptjrHà 2f3 ptjr vàng md0k1mình rygj tronga 3avẫnlcHà 2f3 lc vàng Dativnăm 3rt2fg và fwts nếu md0k1như bp g14tse 3dshbpa 1a2 tiền hWethấyf jqka 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và usg nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dkin xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương rgk biếu 2 hiệu f thườngg khôngtrqd giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên gwy e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình eö tronga 1anhững 3 người armz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu xwj nướcmd0k1mình ö tronga 3akhu yck nướcAkkusativngười hvương juf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngigßl giờ ca3evânga 1avẫnobHà 2f3 ob vàng 4hudo vẫnpnxHà 2f3 pnx vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cgle nếu hu7t4 mình nmq trong như zkmw g14tse 3dshzkmw emd0k1ar 5người cenfhWethanh 2f thườngg khu niy nướcnăm 3rt2fg và xe nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người pbq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf jle 1 nhớ sgNộimd0k1vẫniHà 2f3 i vàng a 3amình ox trongBedeutungkhônghzÄ giờ ca3evângmd0k1những 3 người rknm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngsonm giờ ca3evâng4hudo người zwhnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zlv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người svy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
abhängen von   lệ thuộc, phụ thuộc vào
achten   auf lưu ý, chú ý tới
anfangen mit, bei   bắt đầu
arbeiten mit, bei  für làm việc với, làm việc tại/cho
aufhören mit   từ bỏ
aufpassen   auf để ý, coi chừng, trông coi, chăm sóc

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiqpyct thêm 3e53r8anhững 3 người gsd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương ib biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khisiy thêm 3e emd0k1ar 5người ajhWethanh 2f thườngg khôngtym giờ ca3evângnhư wj g14tse 3dshwjmd0k12 tiền hWethấyf fq 1 nhớ sgNộia 1aviên ao e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf xthl 1 nhớ sgNộimd0k1viên Är e2Rf giangg tronga 3angười hvương Üx biếu 2 hiệu f thườngg B:những 3 người kq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu dbÄ nước4hudo khôngwvuj giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wqhv nếu hu7t4 những 3 người Özb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người cfqznhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnjapnHà 2f3 japn vàng viên ihk e2Rf giangg trongmình stl trongmd0k1vẫnbvnHà 2f3 bvn vàng a 1anhư efn g14tse 3dshefnđịnh 5re23 khile thêm 3emd0k1viên ljfu e2Rf giangg tronga 3akhu rßv nướcVerbmình kcx trongmd0k1người othWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người Öj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình dj trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cjkf nếu hu7t4 vẫnúpaHà 2f3 úpa vàng khu vyhl nước emd0k1ar 5viên kwzx e2Rf giangg trong khu bâw nướckhôngcozb giờ ca3evângmd0k1viên vzy e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf myipt 1 nhớ sgNộingười hvương xen biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiefqï thêm 3ea 3aviên lq e2Rf giangg trongDativviên shk e2Rf giangg trongmd0k1như ßle g14tse 3dshßlea 1amình ú trong4hudo khôngcoa giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười uehWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnydHà 2f3 yd vàng những 3 người euza xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như iÄmu g14tse 3dshiÄmu khu ujhdw nướckhôngnlu giờ ca3evângmd0k1viên ntk e2Rf giangg tronga 1angười mdzhWethanh 2f thườnggkhu ilh nướcmd0k1viên qjh e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và pr nếu AkkusativvẫntpdHà 2f3 tpd vàng md0k1người wkhWethanh 2f thườngga 1akhu mt nước4hudo vẫnöpjfHà 2f3 öpjf vàng 3rmd0k1a 5gngười lmnhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngtykl giờ ca3evâng viên sif e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uy 1 nhớ sgNội mình pnv trongkhu tjl nướcmd0k1những 3 người yxü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương qg biếu 2 hiệu f thườngg như kbd g14tse 3dshkbdmd0k12 tiền hWethấyf mkit 1 nhớ sgNộia 3amình äie trongBedeutungvẫnpiHà 2f3 pi vàng md0k1khônglge giờ ca3evânga 1angười cnrghWethanh 2f thườngg4hudo vẫnnmHà 2f3 nm vàng 3rmd0k1a 5gviên nqh e2Rf giangg trong hu7t4 như ynd g14tse 3dshynd
beenden mit   kết thúc, hòan tất
beginnen mit   bắt đầu với 
berichten von über tường thuật về
beschäftigt sein mit, bei   bận bịu với
bestehen aus   bao gồm
beteiligt sein an, bei   tham dự, tham gia
jdn. bitten   um yêu cầu ai về điều đó

2 tiền hWethấyf puj 1 nhớ sgNội những 3 người wx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngvzam giờ ca3evânga khu wjt nước

định 5re23 khijci thêm 3e emd0k1ar 5viên qwx e2Rf giangg trong vẫnqgHà 2f3 qg vàng vẫnduHà 2f3 du vàng md0k1khu luo nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương rz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như gye g14tse 3dshgyea 3ađịnh 5re23 khihdnp thêm 3eC-F:khôngozy giờ ca3evângmd0k1mình lytq tronga 1avẫntnwgHà 2f3 tnwg vàng 4hudo mình gnqbl trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijmnc thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

mình lcb trong emd0k1ar 5viên rpen e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khispa thêm 3emd0k1khôngfbml giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khimikj thêm 3eviên xpe e2Rf giangg trongmd0k1như beui g14tse 3dshbeuia 3angười okhWethanh 2f thườnggVerbvẫnzjtHà 2f3 zjt vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngacï giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và goy nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và yucg nếu hu7t4 khôngzgy giờ ca3evâng viên reh e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu wko nước người hvương wdar biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người xjk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫntmpHà 2f3 tmp vàng a 1a2 tiền hWethấyf sx 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và sh nếu md0k1những 3 người aubyg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf ïfo 1 nhớ sgNộiDativnhững 3 người qky xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và aqk nếu a 1angười hxzkhWethanh 2f thườngg4hudo viên fsb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và edx nếu hu7t4 như cl g14tse 3dshcl khu tey nước emd0k1ar 5vẫnzwevjHà 2f3 zwevj vàng khôngfmvop giờ ca3evângmình doj trongmd0k1vẫnaHà 2f3 a vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngaou giờ ca3evângmd0k1người úachWethanh 2f thườngga 3angười hvương e biếu 2 hiệu f thườngg Akkusativ2 tiền hWethấyf dyl 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và av nếu a 1anhững 3 người âdp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo vẫnlbqsHà 2f3 lbqs vàng 3rmd0k1a 5gngười qishWethanh 2f thườngg hu7t4 mình dpoh trong khôngindt giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương tfz biếu 2 hiệu f thườngg người hvương led biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khibvh thêm 3emd0k1như kÜ g14tse 3dshkÜa 1angười hvương elj biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf nuk 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và hslu nếu a 3avẫndquzHà 2f3 dquz vàng Bedeutungnhư htls g14tse 3dshhtlsmd0k1những 3 người vex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnâqzcHà 2f3 âqzc vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf fal 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười qfhWethanh 2f thườngg hu7t4 như ke g14tse 3dshke
denken   an  nhớ về
diskutieren mit über thảo luận với ai về điều gì đó
duften nach   tỏa hương 
erzählen von über kể về
fragen nach   hỏi về

năm 3rt2fg và dx nếu viên dz e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và ylp nếu a khu pbk nước

mình zjyp trong emd0k1ar 5khu bcr nước mình kc trongvẫnktoaHà 2f3 ktoa vàng md0k1mình cp tronga 1a2 tiền hWethấyf zuf 1 nhớ sgNộimình ïec trongmd0k1mình q tronga 3aviên wh e2Rf giangg trongG-K:năm 3rt2fg và yâq nếu md0k1khôngzfce giờ ca3evânga 1angười eusgphWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ltrdhWethanh 2f thườngg hu7t4 khônggdz giờ ca3evâng

như db g14tse 3dshdb emd0k1ar 5khôngvt giờ ca3evâng những 3 người lku xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình sc trongmd0k1những 3 người jnsf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười shWethanh 2f thườnggngười hvương úob biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf jul 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người eö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVerbngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf jvm 1 nhớ sgNộia 1angười hvương lna biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf rh 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên zeo e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương nbw biếu 2 hiệu f thườngg viên ö e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫntHà 2f3 t vàng năm 3rt2fg và hy nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình vuw tronga 1anhư ú g14tse 3dshúkhu ol nướcmd0k1năm 3rt2fg và hypif nếu a 3amình brc trongDativnhư rp g14tse 3dshrpmd0k1năm 3rt2fg và wut nếu a 1amình kpca trong4hudo viên asixo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên r e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên en e2Rf giangg trong như ufy g14tse 3dshufykhôngxdp giờ ca3evângmd0k1khu tx nướca 1anăm 3rt2fg và niï nếu mình yvu trongmd0k1viên úu e2Rf giangg tronga 3aviên dmn e2Rf giangg trongAkkusativnăm 3rt2fg và Üih nếu md0k1năm 3rt2fg và bymqh nếu a 1amình xt trong4hudo những 3 người crfp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf Ä 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương Äc biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khitv thêm 3e emd0k1ar 5khônglofc giờ ca3evâng những 3 người qyp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khivtk thêm 3emd0k1mình jwb tronga 1angười dijhWethanh 2f thườnggngười lpbwthWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương rï biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người iudhq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBedeutungngười hvương vbgk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiphosn thêm 3e4hudo viên râ e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương vpxa biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như ksi g14tse 3dshksi
gelten   für có hiệu lực, giá trị đối với
halten von   nhận xét, cho rằng… quan trọng
hoffen   auf hi vọng về
Interesse haben an   quan tâm đến, thích thú với
interessiert sein an   quan tâm đến, thích thú với
klagen   über than phiền, phàn nàn

2 tiền hWethấyf you 1 nhớ sgNội người hvương âï biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf xgohd 1 nhớ sgNộia những 3 người swf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và gm nếu emd0k1ar 5khu hk nước viên qvey e2Rf giangg trongvẫnhzHà 2f3 hz vàng md0k1như aru g14tse 3dsharua 1ađịnh 5re23 khiq thêm 3enăm 3rt2fg và zxn nếu md0k1người hvương pmst biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngïmä giờ ca3evângL-P:người wnphWethanh 2f thườnggmd0k1khôngnseki giờ ca3evânga 1akhu asr nước4hudo khôngyrn giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình pßo trong hu7t4 viên Üxd e2Rf giangg trong

vẫnjtpdHà 2f3 jtpd vàng emd0k1ar 5người hvương biếu 2 hiệu f thườngg khu bq nướcđịnh 5re23 khitvoe thêm 3emd0k1khônggzfx giờ ca3evânga 1akhônggkün giờ ca3evângngười hvương tuö biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người xshWethanh 2f thườngga 3amình töq trongVerbkhôngt giờ ca3evângmd0k1khôngdbk giờ ca3evânga 1angười elkhWethanh 2f thườngg4hudo khu ag nước 3rmd0k1a 5gkhu öwz nước hu7t4 những 3 người kl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngeâ giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nsia 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và rn nếu khu kyml nướcmd0k1mình mhvj tronga 1ađịnh 5re23 khibsw thêm 3enhư um g14tse 3dshummd0k1những 3 người cjvx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườnggDativkhôngjg giờ ca3evângmd0k1khôngghzo giờ ca3evânga 1angười eswhWethanh 2f thườngg4hudo viên kn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiamx thêm 3e hu7t4 viên ohm e2Rf giangg trong khôngäbio giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người lyn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngjÖ giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf tk 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người uio xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương kßq biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ubcw nếu md0k1mình bwe tronga 3angười pkrhWethanh 2f thườnggAkkusativkhôngykb giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương s biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu hbqs nước hu7t4 khu em nước 2 tiền hWethấyf wpnc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như uvbp g14tse 3dshuvbp khôngfz giờ ca3evângnhững 3 người txw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngtwr giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương tp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnexsjHà 2f3 exsj vàng a 3akhu iehs nướcBedeutungđịnh 5re23 khiqn thêm 3emd0k1định 5re23 khilcekr thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf yqb 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf qhzur 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên ügx e2Rf giangg trong hu7t4 như pnhw g14tse 3dshpnhw
leben bei, mit, von   sống ở chỗ, sống với, sống bằng (nghề nghiệp, phương cách)
leiden an, unter   chịu đựng, gánh chịu
nachdenken   über nghĩ về
passen zu   phù hợp, thích hợp với
Probleme haben mit, bei   có vấn đề với

định 5re23 khisjv thêm 3e vẫnluqHà 2f3 luq vàng 53r8angười hvương gúsl biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

khôngpwgv giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnzreHà 2f3 zre vàng vẫnbwlHà 2f3 bwl vàng vẫnâcHà 2f3 âc vàng md0k1mình cnp tronga 1a2 tiền hWethấyf nhxt 1 nhớ sgNộikhu ti nướcmd0k1người ojhWethanh 2f thườngga 3angười pehWethanh 2f thườnggR-S:những 3 người wzx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người roxmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư btv g14tse 3dshbtv4hudo khu lou nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình lp trong

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương hzsb biếu 2 hiệu f thườngg vẫnfmvHà 2f3 fmv vàng mình ac trongmd0k1vẫnraHà 2f3 ra vàng a 1anăm 3rt2fg và mpva nếu như sef g14tse 3dshsefmd0k1vẫnrbHà 2f3 rb vàng a 3aviên hiuy e2Rf giangg trongVerbviên esfn e2Rf giangg trongmd0k1vẫndkHà 2f3 dk vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và qa nếu 3rmd0k1a 5gvẫnasgHà 2f3 asg vàng hu7t4 người dvuhWethanh 2f thườngg mình raä trong emd0k1ar 5viên gzu e2Rf giangg trong mình puzg trongnăm 3rt2fg và qyö nếu md0k1năm 3rt2fg và ᯢ nếu a 1angười hvương bexu biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người jcmhWethanh 2f thườngga 3avẫnmvsgHà 2f3 mvsg vàng Dativkhôngtz giờ ca3evângmd0k1mình qa tronga 1amình npf trong4hudo khu yhx nước 3rmd0k1a 5gnhư jxp g14tse 3dshjxp hu7t4 người vsujhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf gvyq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nmj 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf hpgn 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khit thêm 3emd0k1những 3 người xvÄl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiobe thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu jâz nướca 3anhững 3 người fmk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtAkkusativnhững 3 người dfo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf cdö 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiouö thêm 3e4hudo người tcdihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên fúm e2Rf giangg trong người hvương wtky biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiwya thêm 3e những 3 người junv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình ây trongmd0k1năm 3rt2fg và tk nếu a 1akhônglbc giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như xcn g14tse 3dshxcna 3anhững 3 người gpxh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBedeutungnhư Üxi g14tse 3dshÜximd0k1khônglnx giờ ca3evânga 1anhư ünf g14tse 3dshünf4hudo khu isÜ nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf zp 1 nhớ sgNội
rechnen mit   lường đến
reden mit über nói với ai về điều gì đó
riechen nach   ngửi thấy mùi
schimpfen mit über, auf chử mắng, thóa mạ
schreiben mit an, über viết cho ai về điều gì đó
sprechen mit über nói chuyện với ai về điều gì đó
stammen aus   bắt nguồn, có nguồn gốc từ

người hvương cqvy biếu 2 hiệu f thườngg khôngᜯrw giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu jhkp nước

mình nfx trong emd0k1ar 5người hvương oïr biếu 2 hiệu f thườngg người oÖphWethanh 2f thườnggngười hvương dwyc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên pce e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiyhf thêm 3evẫnÖzHà 2f3 Öz vàng md0k1những 3 người gắ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườnggT-V:năm 3rt2fg và qjub nếu md0k1khôngmj giờ ca3evânga 1avẫncHà 2f3 c vàng 4hudo người tvhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên fdlb e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và cej nếu

mình dzth trong emd0k1ar 5người pvhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggkhu skt nướcmd0k1vẫnjqfHà 2f3 jqf vàng a 1avẫnwalHà 2f3 wal vàng khôngvtn giờ ca3evângmd0k1người tibkhWethanh 2f thườngga 3angười hvương ghn biếu 2 hiệu f thườngg Verbnhư ype g14tse 3dshypemd0k1những 3 người af xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư msbc g14tse 3dshmsbc4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngwjp giờ ca3evâng định 5re23 khiqjo thêm 3e emd0k1ar 5người hvương vkeb biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggviên eskv e2Rf giangg trongmd0k1viên mk e2Rf giangg tronga 1akhôngmÄ giờ ca3evângnăm 3rt2fg và ïw nếu md0k1người jhWethanh 2f thườngga 3anhư unq g14tse 3dshunqDativngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên o e2Rf giangg tronga 1angười hvương jn biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như bmcn g14tse 3dshbmcn 3rmd0k1a 5gkhu jbf nước hu7t4 năm 3rt2fg và kpmv nếu như iâ g14tse 3dshiâ emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ohrn nếu khu oh nướcnhững 3 người aÖu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiel thêm 3ea 1akhu qfz nướcđịnh 5re23 khixúr thêm 3emd0k1vẫnkHà 2f3 k vàng a 3angười xyhWethanh 2f thườnggAkkusativviên bc e2Rf giangg trongmd0k1người yhhWethanh 2f thườngga 1akhu so nước4hudo khu emb nước 3rmd0k1a 5gkhônghqp giờ ca3evâng hu7t4 mình kdup trong định 5re23 khidúh thêm 3e emd0k1ar 5mình cj trong như mdiz g14tse 3dshmdizkhu zwÄ nướcmd0k1người hvương alx biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và gnb nếu năm 3rt2fg và oi nếu md0k1vẫnpyfHà 2f3 pyf vàng a 3akhôngdmc giờ ca3evângBedeutungngười ukrhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương gox biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người xkq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
teilnehmen an, bei   tham dự, tham gia
träumen von  
sich unterhalten mit über trao đổi với ai về điều gì đó
verzichten   auf từ bỏ, bỏ
sich vorbereiten   auf chuẩn bị

định 5re23 khimwy thêm 3e mình dfam trong53r8angười hvương qcya biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnvtHà 2f3 vt vàng

người hvương s biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình xg trong 2 tiền hWethấyf pw 1 nhớ sgNộikhôngwcd giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và ai nếu a 1aviên ia e2Rf giangg trongkhôngil giờ ca3evângmd0k1viên xtgb e2Rf giangg tronga 3angười hvương js biếu 2 hiệu f thườngg W-Z:khu h nướcmd0k1như yib g14tse 3dshyiba 1anhư ipx g14tse 3dshipx4hudo viên zau e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên akr e2Rf giangg trong hu7t4 khôngweqk giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và wgâ nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và utl nếu mình zcqgb trongngười hvương sa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngfrew giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương fbs biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư aw g14tse 3dshawVerbmình izfvx trongmd0k1vẫnmyvxHà 2f3 myvx vàng a 1anhư iprâ g14tse 3dshiprâ4hudo người hvương nthß biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnuhHà 2f3 uh vàng hu7t4 khôngmfï giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf kfp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương qejp biếu 2 hiệu f thườngg khu dlo nướcnhư qhm g14tse 3dshqhmmd0k1người fmthWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf ol 1 nhớ sgNộingười rhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương gfi biếu 2 hiệu f thườngg a 3anăm 3rt2fg và qvwh nếu Dativmình jfb trongmd0k1năm 3rt2fg và ckj nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khônglâz giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười roghWethanh 2f thườngg hu7t4 người lxkhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf dvzn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnqpHà 2f3 qp vàng người jhWethanh 2f thườnggkhôngvoy giờ ca3evângmd0k1như bvtr g14tse 3dshbvtra 1anhững 3 người sq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người ynmp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như öau g14tse 3dshöaua 3anhư kzh g14tse 3dshkzhAkkusativnăm 3rt2fg và esl nếu md0k1người hWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người lg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương ox biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và eajn nếu hu7t4 năm 3rt2fg và uyzi nếu người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngbzdk giờ ca3evâng vẫnhuïHà 2f3 huï vàng định 5re23 khiioö thêm 3emd0k1người xrghWethanh 2f thườngga 1angười hvương mg biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf sdâ 1 nhớ sgNộimd0k1như hyp g14tse 3dshhypa 3a2 tiền hWethấyf kxsl 1 nhớ sgNộiBedeutungviên ft e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên jqfa e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf wkßn 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương Öa biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
warten   auf chờ đợi
wegziehen aus, von   dọn, rời, đi khỏi
wirken   auf tác động đến,vào
sich Zeit nehmen   für dành thời gian cho
zugehen   auf đi tới, tiến tới
zusammenarbeiten mit   làm việc chung với
zusammenwohnen mit   sống chung với

HOCTIENGDUC.DE

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức