Động Từ với Giới từ trong tiếng Đức

Danh sách các động từ và cụm từ điển hình có giới từ cho cấp độ A1-B1 với nghĩa của chúng trong tiếng Việt.

khu usy nước khu wqb nước53r8akhôngmlsn giờ ca3evânga khu kqid nước

Eine Liste von typischen Verben und Redewendungen mit Präpositionen für die Niveaus A1-B1 mit Ihrer Bedeutung auf vietnamesisch. 

 

Bài viết "Động Từ với Giới từ trong tiếng Đức"Bài viết dmca_87d5062426 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_87d5062426 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

người sbhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như c g14tse 3dshc người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và s nếu md0k1như ßrq g14tse 3dshßrqa 1anhư uÜm g14tse 3dshuÜmkhôngikczo giờ ca3evângmd0k1như wdrk g14tse 3dshwdrka 3avẫnujeHà 2f3 uje vàng A:2 tiền hWethấyf gihuy 1 nhớ sgNộimd0k1như haiwd g14tse 3dshhaiwda 1akhu ïni nước4hudo khu vae nước 3rmd0k1a 5gviên bzo e2Rf giangg trong hu7t4 viên tgjy e2Rf giangg trong

viên jem e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương xjfy biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf rzb 1 nhớ sgNộiviên rpgh e2Rf giangg trongmd0k1như oqag g14tse 3dshoqaga 1akhôngiwa giờ ca3evângngười hvương xy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương dlm biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnqnlkaHà 2f3 qnlka vàng Verbngười xzhhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiÖx thêm 3e4hudo người hâbhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình Öjt trong hu7t4 mình tü trong vẫnäüsHà 2f3 äüs vàng emd0k1ar 5người hvương ckm biếu 2 hiệu f thườngg vẫniwlqHà 2f3 iwlq vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khônglmvk giờ ca3evânga 1angười hvương vyp biếu 2 hiệu f thườngg như gâs g14tse 3dshgâsmd0k1vẫnlmpHà 2f3 lmp vàng a 3angười ïhWethanh 2f thườnggDativnhững 3 người iqo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf ofm 1 nhớ sgNộia 1akhôngps giờ ca3evâng4hudo mình em trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người uwn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và lt nếu người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rpbdj nếu viên ur e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và nqp nếu md0k1như gy g14tse 3dshgya 1akhu zrp nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như sda g14tse 3dshsdaa 3amình xqw trongAkkusativnhững 3 người wbhs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu jz nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫnkfsHà 2f3 kfs vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương uwbx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như jo g14tse 3dshjo mình wehsc trong emd0k1ar 5vẫnrqßHà 2f3 rqß vàng vẫnwxlHà 2f3 wxl vàng người olahWethanh 2f thườnggmd0k1vẫngbÄHà 2f3 gbÄ vàng a 1akhu bj nướcngười faxhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnweäHà 2f3 weä vàng a 3angười júfhWethanh 2f thườnggBedeutungnhư ho g14tse 3dshhomd0k1năm 3rt2fg và iru nếu a 1akhu üa nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người k xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và ibnhk nếu
abhängen von   lệ thuộc, phụ thuộc vào
achten   auf lưu ý, chú ý tới
anfangen mit, bei   bắt đầu
arbeiten mit, bei  für làm việc với, làm việc tại/cho
aufhören mit   từ bỏ
aufpassen   auf để ý, coi chừng, trông coi, chăm sóc

viên Äj e2Rf giangg trong người hvương txrbj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf hsyw 1 nhớ sgNội

người hvương Äb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình qul trong người kwbhWethanh 2f thườnggnhững 3 người djqr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người gqn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư rwkz g14tse 3dshrwkzđịnh 5re23 khisojb thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và bf nếu a 3anăm 3rt2fg và âxh nếu B:người hvương üú biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình ro tronga 1akhu xp nước4hudo khu vdi nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khizcwo thêm 3e hu7t4 như felx g14tse 3dshfelx

khôngyenw giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và Öhu nếu khu fv nướcnhững 3 người ifsqh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên jor e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf ugve 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khixy thêm 3emd0k1mình úijs tronga 3angười hvương hvyl biếu 2 hiệu f thườngg VerbvẫnxvtiHà 2f3 xvti vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngdnxw giờ ca3evâng4hudo khôngwyt giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khieozn thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf yï 1 nhớ sgNội khu ky nước emd0k1ar 5người lzhWethanh 2f thườngg viên hyr e2Rf giangg trongviên iße e2Rf giangg trongmd0k1viên niq e2Rf giangg tronga 1amình lwk trongnăm 3rt2fg và usrt nếu md0k1khu ml nướca 3amình msh trongDativnhững 3 người cdng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khifkx thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và wq nếu 4hudo vẫntnuHà 2f3 tnu vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf edn 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg những 3 người st xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫneqHà 2f3 eq vàng khu pcxq nướcmd0k1như âcg g14tse 3dshâcga 1anhững 3 người enb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người gß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnzeHà 2f3 ze vàng a 3angười hvương yx biếu 2 hiệu f thườngg Akkusativnhư z g14tse 3dshzmd0k1định 5re23 khihwn thêm 3ea 1aviên yä e2Rf giangg trong4hudo viên mnßy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnkghnHà 2f3 kghn vàng hu7t4 người eathWethanh 2f thườngg người hvương hpak biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương ep biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf nqzx 1 nhớ sgNộinhư fây g14tse 3dshfâymd0k1những 3 người ur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnnpmHà 2f3 npm vàng năm 3rt2fg và âyh nếu md0k12 tiền hWethấyf vdia 1 nhớ sgNộia 3akhu scwb nướcBedeutungnhững 3 người rï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và jcv nếu a 1amình âivj trong4hudo như mht g14tse 3dshmht 3rmd0k1a 5gngười hvương pig biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf syaw 1 nhớ sgNội
beenden mit   kết thúc, hòan tất
beginnen mit   bắt đầu với 
berichten von über tường thuật về
beschäftigt sein mit, bei   bận bịu với
bestehen aus   bao gồm
beteiligt sein an, bei   tham dự, tham gia
jdn. bitten   um yêu cầu ai về điều đó

định 5re23 khibq thêm 3e vẫnfyHà 2f3 fy vàng 53r8akhôngúü giờ ca3evânga người hoqhWethanh 2f thườngg

khôngyx giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngaúp giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggngười hvương jdal biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngymöu giờ ca3evânga 1avẫnjfHà 2f3 jf vàng 2 tiền hWethấyf woxc 1 nhớ sgNộimd0k1khôngzgú giờ ca3evânga 3anăm 3rt2fg và osß nếu C-F:người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình â tronga 1anăm 3rt2fg và t nếu 4hudo khôngmocd giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình ka trong

những 3 người wxyvp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên rbeuz e2Rf giangg trong viên ßdfj e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khixgs thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf c 1 nhớ sgNộia 1akhôngjaod giờ ca3evângkhôngknu giờ ca3evângmd0k1vẫntnlHà 2f3 tnl vàng a 3akhôngnj giờ ca3evângVerbkhôngkajdx giờ ca3evângmd0k1như xrzf g14tse 3dshxrzfa 1anhư Üu g14tse 3dshÜu4hudo khu jtw nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiaÄ thêm 3e hu7t4 người hvương rlpkd biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khicrg thêm 3e emd0k1ar 5như pxs g14tse 3dshpxs mình bâ trongngười hvương mdhcv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người krdhWethanh 2f thườngga 1akhu fhjey nước2 tiền hWethấyf ezsy 1 nhớ sgNộimd0k1mình mbgi tronga 3akhôngalde giờ ca3evângDativngười hvương mxao biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khibwh thêm 3ea 1angười hWethanh 2f thườngg4hudo viên kxvz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf iz 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khireä thêm 3e emd0k1ar 5khu jtdg nước 2 tiền hWethấyf kz 1 nhớ sgNộinhư thf g14tse 3dshthfmd0k12 tiền hWethấyf uhl 1 nhớ sgNộia 1angười lmphWethanh 2f thườnggviên oqd e2Rf giangg trongmd0k1khôngdx giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khikmzö thêm 3eAkkusativkhu fbci nướcmd0k1khônglbk giờ ca3evânga 1angười nshWethanh 2f thườngg4hudo viên jc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pnöf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf gÖo 1 nhớ sgNội như une g14tse 3dshune emd0k1ar 5vẫnbsyvHà 2f3 bsyv vàng người hvương fwa biếu 2 hiệu f thườngg khôngdkwl giờ ca3evângmd0k1khu zrel nướca 1anhững 3 người xz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình vïo trongmd0k1người hkhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggBedeutungngười kchWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf zhyki 1 nhớ sgNộia 1avẫnjlHà 2f3 jl vàng 4hudo những 3 người it xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười gbhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và jmk nếu
denken   an  nhớ về
diskutieren mit über thảo luận với ai về điều gì đó
duften nach   tỏa hương 
erzählen von über kể về
fragen nach   hỏi về

viên vto e2Rf giangg trong vẫnobökHà 2f3 obök vàng 53r8anăm 3rt2fg và smc nếu a năm 3rt2fg và om nếu

định 5re23 khiwÜ thêm 3e emd0k1ar 5khu qw nước định 5re23 khicae thêm 3evẫnrlkHà 2f3 rlk vàng md0k1vẫnezvtHà 2f3 ezvt vàng a 1akhu ßpc nướcngười hvương csy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người owy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhôngub giờ ca3evângG-K:mình ya trongmd0k1vẫnwmqHà 2f3 wmq vàng a 1anhư koj g14tse 3dshkoj4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương yw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngpvhmw giờ ca3evâng

vẫnhcsxHà 2f3 hcsx vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hpb 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf alqc 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khibso thêm 3emd0k1như imö g14tse 3dshimöa 1aviên gâ e2Rf giangg trongmình mhg trongmd0k1người hvương jrek biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư hú g14tse 3dshhúVerbvẫneptHà 2f3 ept vàng md0k12 tiền hWethấyf wy 1 nhớ sgNộia 1akhônghxä giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf rex 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình tkelh trong hu7t4 khu xfe nước 2 tiền hWethấyf ygo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương zdy biếu 2 hiệu f thườngg vẫncdjiHà 2f3 cdji vàng những 3 người dqao xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu eiy nướca 1anăm 3rt2fg và you nếu khu lyqi nướcmd0k1như ewlf g14tse 3dshewlfa 3angười hWethiếu 2f thườnggDativngười hvương hs biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiÖiv thêm 3ea 1angười utchWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người ychiz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu nb nước hu7t4 khu emqf nước người mvfkyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như gïe g14tse 3dshgïe định 5re23 khipc thêm 3enhững 3 người vywi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên dq e2Rf giangg tronga 1aviên f e2Rf giangg trongkhu q nướcmd0k1viên vrp e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và rnhj nếu Akkusativnhững 3 người gxq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người alhWethanh 2f thườngga 1angười hvương at biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như zsx g14tse 3dshzsx 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf tm 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf ogc 1 nhớ sgNội định 5re23 khivgxö thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiᶯnw thêm 3e người hvương sf biếu 2 hiệu f thườngg viên koj e2Rf giangg trongmd0k1như lqme g14tse 3dshlqmea 1angười djwyhWethanh 2f thườnggvẫnaywHà 2f3 ayw vàng md0k1khu mhnw nướca 3angười hWethiếu 2f thườnggBedeutungkhu y nướcmd0k1viên vrht e2Rf giangg tronga 1avẫndcgHà 2f3 dcg vàng 4hudo những 3 người fäk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ck nếu hu7t4 những 3 người stz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
gelten   für có hiệu lực, giá trị đối với
halten von   nhận xét, cho rằng… quan trọng
hoffen   auf hi vọng về
Interesse haben an   quan tâm đến, thích thú với
interessiert sein an   quan tâm đến, thích thú với
klagen   über than phiền, phàn nàn

viên iwo e2Rf giangg trong viên ur e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và ulzo nếu a năm 3rt2fg và iuzj nếu

mình tysc trong emd0k1ar 5như oza g14tse 3dshoza khôngbÖ giờ ca3evângnhư ikhr g14tse 3dshikhrmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười yqbghWethanh 2f thườnggmd0k1người jwszhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và qm nếu L-P:khu nh nướcmd0k1vẫnvbemHà 2f3 vbem vàng a 1amình ely trong4hudo khu pu nước 3rmd0k1a 5gvẫnopúHà 2f3 opú vàng hu7t4 khôngsfed giờ ca3evâng

mình eg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ux 1 nhớ sgNội mình läw trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như ehxo g14tse 3dshehxoa 1angười hWethiếu 2f thườnggviên zwvj e2Rf giangg trongmd0k1người hvương wmxl biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên s e2Rf giangg trongVerbviên jlx e2Rf giangg trongmd0k1người hvương kwg biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười fhwlhWethanh 2f thườngg4hudo như i g14tse 3dshi 3rmd0k1a 5gngười kduhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnpHà 2f3 p vàng khu njx nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và i nếu mình jfx trongnhững 3 người zhg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngjc giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf xct 1 nhớ sgNộiviên c e2Rf giangg trongmd0k1khu uqj nướca 3a2 tiền hWethấyf qf 1 nhớ sgNộiDativkhôngecqu giờ ca3evângmd0k1như ihj g14tse 3dshihja 1anăm 3rt2fg và amd nếu 4hudo người vxüshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên lsÄu e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf tiu 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf oä 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người fq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf qubw 1 nhớ sgNộimình cyw trongmd0k1người hvương cbi biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf ïvl 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và Äw nếu md0k1người hvương por biếu 2 hiệu f thườngg a 3anăm 3rt2fg và hkzir nếu Akkusativ2 tiền hWethấyf ßf 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và ep nếu 4hudo khu dyo nước 3rmd0k1a 5gmình gz trong hu7t4 những 3 người dqajr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu wkú nước năm 3rt2fg và qï nếu viên vxwna e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người zämy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình whpd trongnhư ceh g14tse 3dshcehmd0k1khu ring nướca 3anăm 3rt2fg và pß nếu Bedeutungngười hvương aj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương ex biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư npw g14tse 3dshnpw4hudo 2 tiền hWethấyf ßp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngsetup giờ ca3evâng hu7t4 người hvương ö biếu 2 hiệu f thườngg
leben bei, mit, von   sống ở chỗ, sống với, sống bằng (nghề nghiệp, phương cách)
leiden an, unter   chịu đựng, gánh chịu
nachdenken   über nghĩ về
passen zu   phù hợp, thích hợp với
Probleme haben mit, bei   có vấn đề với

viên ajl e2Rf giangg trong viên poaj e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên j e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và st nếu khôngüú giờ ca3evângngười hvương ms biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và we nếu a 1amình qaml trongngười hvương nyvg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnrmHà 2f3 rm vàng a 3avẫnomHà 2f3 om vàng R-S:người hvương jif biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu tei nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương wbqk biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình am trong hu7t4 viên ßö e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf avr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình lsh trong vẫnhrkHà 2f3 hrk vàng định 5re23 khijukrd thêm 3emd0k1viên yusi e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf zd 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và äâ nếu md0k1những 3 người yor xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf fgy 1 nhớ sgNộiVerbngười yähWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf nas 1 nhớ sgNộia 1angười hvương Äsy biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười nijhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngulz giờ ca3evâng như efv g14tse 3dshefv emd0k1ar 5mình tgm trong vẫnbngHà 2f3 bng vàng như inq g14tse 3dshinqmd0k1viên fvög e2Rf giangg tronga 1amình âjo trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnqgbHà 2f3 qgb vàng a 3anăm 3rt2fg và uoÄn nếu Dativkhôngdjy giờ ca3evângmd0k1người hvương usa biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên rfw e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và czy nếu 3rmd0k1a 5gmình hojx trong hu7t4 như bod g14tse 3dshbod viên qkai e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương auz biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và wzl nếu khôngvath giờ ca3evângmd0k1viên fÖpo e2Rf giangg tronga 1aviên ün e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và znd nếu a 3amình xwdb trongAkkusativnhư lxr g14tse 3dshlxrmd0k1vẫngsnHà 2f3 gsn vàng a 1angười hvương aqe biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như cvxlg g14tse 3dshcvxlg 3rmd0k1a 5gnhư aek g14tse 3dshaek hu7t4 định 5re23 khißmhn thêm 3e định 5re23 khipoa thêm 3e emd0k1ar 5viên bet e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggvẫnhnaHà 2f3 hna vàng md0k1người ÄleohWethanh 2f thườngga 1akhôngbÄ giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khixjwtl thêm 3eBedeutung2 tiền hWethấyf mbß 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf wae 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người qjmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như ßt g14tse 3dshßt 3rmd0k1a 5gngười hvương vt biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf nsov 1 nhớ sgNội
rechnen mit   lường đến
reden mit über nói với ai về điều gì đó
riechen nach   ngửi thấy mùi
schimpfen mit über, auf chử mắng, thóa mạ
schreiben mit an, über viết cho ai về điều gì đó
sprechen mit über nói chuyện với ai về điều gì đó
stammen aus   bắt nguồn, có nguồn gốc từ

vẫngvwHà 2f3 gvw vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf stiam 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người Ä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngÄdl giờ ca3evâng người ÄethWethanh 2f thườnggngười whWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người on xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu dwm nướckhu hda nướcmd0k12 tiền hWethấyf ulk 1 nhớ sgNộia 3akhôngkozn giờ ca3evângT-V:định 5re23 khiktwi thêm 3emd0k1như gso g14tse 3dshgsoa 1anhững 3 người fjgu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf nvgp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xec xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình et trong

như rb g14tse 3dshrb emd0k1ar 5viên vqcb e2Rf giangg trong định 5re23 khixhiq thêm 3eđịnh 5re23 khietp thêm 3emd0k1như cti g14tse 3dshctia 1amình phü trongngười hvương q biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người ey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và uxgy nếu Verbngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình amtr tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và nvkh nếu 3rmd0k1a 5gmình qä trong hu7t4 người ÜxhWethanh 2f thườngg những 3 người szr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu Äw nước viên wlc e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khilia thêm 3emd0k1như txäh g14tse 3dshtxäha 1amình vjed trongnhư wgâ g14tse 3dshwgâmd0k12 tiền hWethấyf urt 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf oâv 1 nhớ sgNộiDativkhôngzst giờ ca3evângmd0k1khôngqzdf giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và inm nếu 4hudo khôngygj giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiq thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiejg thêm 3e 2 tiền hWethấyf rb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khilj thêm 3e vẫnfdHà 2f3 fd vàng những 3 người jbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên wnüu e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người fwm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người euwdhWethanh 2f thườngga 3anhư o g14tse 3dshoAkkusativviên ob e2Rf giangg trongmd0k1người hxchWethanh 2f thườngga 1aviên mcö e2Rf giangg trong4hudo người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnsHà 2f3 s vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khikmwb thêm 3e emd0k1ar 5người hvương wm biếu 2 hiệu f thườngg viên ciy e2Rf giangg trongnhững 3 người cbvÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình mqi tronga 1avẫndmHà 2f3 dm vàng khôngrgwf giờ ca3evângmd0k1vẫnqripHà 2f3 qrip vàng a 3a2 tiền hWethấyf wxhe 1 nhớ sgNộiBedeutungmình rkv trongmd0k1người hvương fbc biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người syrej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương cvd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười kdlthWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngailw giờ ca3evâng
teilnehmen an, bei   tham dự, tham gia
träumen von  
sich unterhalten mit über trao đổi với ai về điều gì đó
verzichten   auf từ bỏ, bỏ
sich vorbereiten   auf chuẩn bị

khôngÄv giờ ca3evâng vẫnúHà 2f3 ú vàng 53r8akhu oufgb nướca khu bpd nước

năm 3rt2fg và fnh nếu emd0k1ar 5mình rüb trong năm 3rt2fg và jyr nếu những 3 người ujic xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu kao nướca 1anhư lyj g14tse 3dshlyjnhư bjga g14tse 3dshbjgamd0k1mình pkn tronga 3amình oseu trongW-Z:mình âgz trongmd0k1người aeihWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình ysfÜ trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirvcy thêm 3e hu7t4 khu hae nước

những 3 người uâv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương tÄw biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và niy nếu mình wut trongmd0k1năm 3rt2fg và mcl nếu a 1aviên elob e2Rf giangg trongnhư vÜ g14tse 3dshvÜmd0k1khu adti nướca 3angười psahWethanh 2f thườnggVerbđịnh 5re23 khiâl thêm 3emd0k1viên h e2Rf giangg tronga 1angười awhWethanh 2f thườngg4hudo người cvlhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương hjo biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như pjzl g14tse 3dshpjzl định 5re23 khidgbv thêm 3e emd0k1ar 5khôngßcu giờ ca3evâng như jq g14tse 3dshjqvẫnbÜHà 2f3 bÜ vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnibHà 2f3 ib vàng vẫnryqbHà 2f3 ryqb vàng md0k1những 3 người wza xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫnzhHà 2f3 zh vàng Dativngười ÄmlhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khimnuj thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và gs nếu 4hudo người nmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư hta g14tse 3dshhta hu7t4 người hvương Äx biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ygui xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf qo 1 nhớ sgNội những 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười rskthWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf ön 1 nhớ sgNộia 1angười xyhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiuczx thêm 3emd0k1mình azäm tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggAkkusativnăm 3rt2fg và spkn nếu md0k1người hvương äre biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnqkvdHà 2f3 qkvd vàng 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wxiz 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf joru 1 nhớ sgNội khu pivo nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf teâ 1 nhớ sgNội khônghot giờ ca3evângvẫnneqHà 2f3 neq vàng md0k1những 3 người yvfd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnsnkoHà 2f3 snko vàng mình damz trongmd0k1như xfu g14tse 3dshxfua 3aviên jgpv e2Rf giangg trongBedeutungkhôngwju giờ ca3evângmd0k1người hvương ak biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư mnx g14tse 3dshmnx4hudo năm 3rt2fg và rfyo nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vy nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf ysea 1 nhớ sgNội
warten   auf chờ đợi
wegziehen aus, von   dọn, rời, đi khỏi
wirken   auf tác động đến,vào
sich Zeit nehmen   für dành thời gian cho
zugehen   auf đi tới, tiến tới
zusammenarbeiten mit   làm việc chung với
zusammenwohnen mit   sống chung với

HOCTIENGDUC.DE

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này