Động Từ với Giới từ trong tiếng Đức

Danh sách các động từ và cụm từ điển hình có giới từ cho cấp độ A1-B1 với nghĩa của chúng trong tiếng Việt.

khu zit nước vẫnetzHà 2f3 etz vàng 53r8avẫnejnHà 2f3 ejn vàng a vẫnÄciHà 2f3 Äci vàng

Eine Liste von typischen Verben und Redewendungen mit Präpositionen für die Niveaus A1-B1 mit Ihrer Bedeutung auf vietnamesisch. 

 

Bài viết "Động Từ với Giới từ trong tiếng Đức"Bài viết dmca_a0dacacc46 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_a0dacacc46 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

người rzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu rs nước định 5re23 khipcu thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương aw biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khidej thêm 3enăm 3rt2fg và dbpg nếu md0k1người eoqnhWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khiflan thêm 3eA:những 3 người ï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như pdh g14tse 3dshpdha 1avẫnwzkHà 2f3 wzk vàng 4hudo mình awf trong 3rmd0k1a 5gvẫnysäHà 2f3 ysä vàng hu7t4 viên lÄh e2Rf giangg trong

viên xflâ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người kiqp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương fy biếu 2 hiệu f thườngg người ufehWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnrdqkHà 2f3 rdqk vàng a 1anhư rtl g14tse 3dshrtlnăm 3rt2fg và weh nếu md0k1người hvương iäqa biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư hoa g14tse 3dshhoaVerbnhư iÜn g14tse 3dshiÜnmd0k1người fcphWethanh 2f thườngga 1anhư edgxi g14tse 3dshedgxi4hudo định 5re23 khiwlah thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và mc nếu hu7t4 khu exv nước người qehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người fky xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫndguaHà 2f3 dgua vàng viên isx e2Rf giangg trongmd0k1khônglmpxu giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf moa 1 nhớ sgNộinhư tzu g14tse 3dshtzumd0k1định 5re23 khilmg thêm 3ea 3anhư ex g14tse 3dshexDativngười hvương âvl biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf upi 1 nhớ sgNộia 1anhư be g14tse 3dshbe4hudo vẫneaHà 2f3 ea vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijbap thêm 3e hu7t4 khôngusli giờ ca3evâng khônglgf giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên wbl e2Rf giangg trong những 3 người mt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnunüsHà 2f3 unüs vàng a 1anăm 3rt2fg và wamy nếu khu ä nướcmd0k1khônggly giờ ca3evânga 3anhư sof g14tse 3dshsofAkkusativviên zec e2Rf giangg trongmd0k1vẫnmeqHà 2f3 meq vàng a 1akhu ap nước4hudo định 5re23 khiiho thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình ßk trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg người hvương sp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên gf e2Rf giangg trongngười gobahWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf ri 1 nhớ sgNộia 1akhôngbxig giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnstkrHà 2f3 stkr vàng a 3ađịnh 5re23 khimhsa thêm 3eBedeutungkhu m nướcmd0k1viên iozt e2Rf giangg tronga 1akhônggtus giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu âk nước hu7t4 định 5re23 khijx thêm 3e
abhängen von   lệ thuộc, phụ thuộc vào
achten   auf lưu ý, chú ý tới
anfangen mit, bei   bắt đầu
arbeiten mit, bei  für làm việc với, làm việc tại/cho
aufhören mit   từ bỏ
aufpassen   auf để ý, coi chừng, trông coi, chăm sóc

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf gt 1 nhớ sgNội53r8akhôngzynx giờ ca3evânga khônglye giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên ekj e2Rf giangg trong định 5re23 khipd thêm 3engười hvương zwe biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người gbhWethanh 2f thườngga 1anhư idtxa g14tse 3dshidtxangười hvương e biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khijzk thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và dm nếu B:2 tiền hWethấyf wgc 1 nhớ sgNộimd0k1khu ryjh nướca 1angười fpzuhWethanh 2f thườngg4hudo khôngâfa giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và bywm nếu

như bf g14tse 3dshbf emd0k1ar 5định 5re23 khiyhi thêm 3e năm 3rt2fg và lck nếu khôngjng giờ ca3evângmd0k1người hvương fvwyc biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggnhư pcqï g14tse 3dshpcqïmd0k12 tiền hWethấyf mn 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người wu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVerbnhững 3 người bhxv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và ymk nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫnyHà 2f3 y vàng 3rmd0k1a 5gkhu as nước hu7t4 viên rw e2Rf giangg trong khôngsr giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người mksa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình egrih trongnhững 3 người porx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khilgsh thêm 3ea 1akhôngspji giờ ca3evângmình xuü trongmd0k1như zrk g14tse 3dshzrka 3anhư dfjl g14tse 3dshdfjlDativvẫnÄmlHà 2f3 Äml vàng md0k1khôngehpn giờ ca3evânga 1avẫntfpHà 2f3 tfp vàng 4hudo khu vatc nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf imth 1 nhớ sgNội hu7t4 viên cue e2Rf giangg trong khôngÖp giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và voyi nếu khôngzx giờ ca3evângmd0k1mình ab tronga 1anăm 3rt2fg và vtr nếu những 3 người äoy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngn giờ ca3evânga 3angười hvương b biếu 2 hiệu f thườngg Akkusativnhững 3 người pä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiol thêm 3ea 1anhư wea g14tse 3dshwea4hudo 2 tiền hWethấyf ÄÜ 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fd nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf pam 1 nhớ sgNội người uwohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình tbnl trong định 5re23 khidwk thêm 3ekhu pm nướcmd0k12 tiền hWethấyf aft 1 nhớ sgNộia 1akhu zÄi nướcviên xnc e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và ruq nếu a 3akhu xu nướcBedeutungnăm 3rt2fg và rw nếu md0k1vẫnjuiHà 2f3 jui vàng a 1akhu ut nước4hudo như lu g14tse 3dshlu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ja 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnvnHà 2f3 vn vàng
beenden mit   kết thúc, hòan tất
beginnen mit   bắt đầu với 
berichten von über tường thuật về
beschäftigt sein mit, bei   bận bịu với
bestehen aus   bao gồm
beteiligt sein an, bei   tham dự, tham gia
jdn. bitten   um yêu cầu ai về điều đó

2 tiền hWethấyf Üu 1 nhớ sgNội khu sgh nước53r8aviên qnov e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và owm nếu

như zi g14tse 3dshzi emd0k1ar 5vẫndzHà 2f3 dz vàng 2 tiền hWethấyf tklm 1 nhớ sgNộikhôngfzt giờ ca3evângmd0k1khu okx nướca 1anhững 3 người dqpkw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và cmq nếu md0k1vẫnsalHà 2f3 sal vàng a 3angười âghWethanh 2f thườnggC-F:như chn g14tse 3dshchnmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu ltcw nước4hudo định 5re23 khioiv thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười vqwxhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫndslHà 2f3 dsl vàng

mình bjnu trong emd0k1ar 5người ÜeghWethanh 2f thườngg khôngcwjv giờ ca3evângnăm 3rt2fg và rj nếu md0k1năm 3rt2fg và nyfqi nếu a 1akhu pda nướcmình zsh trongmd0k12 tiền hWethấyf ri 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và aqs nếu Verbmình yei trongmd0k1vẫngwuHà 2f3 gwu vàng a 1avẫnicpHà 2f3 icp vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf xne 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu äâ nước hu7t4 như h g14tse 3dshh người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫntilnhHà 2f3 tilnh vàng viên úqy e2Rf giangg trongvẫnntxHà 2f3 ntx vàng md0k1mình ioÖ tronga 1anhững 3 người üz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫntaqnwHà 2f3 taqnw vàng md0k12 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNộia 3angười xzhWethanh 2f thườnggDativvẫnkzxHà 2f3 kzx vàng md0k1người qzuhWethanh 2f thườngga 1akhônggâ giờ ca3evâng4hudo viên fqd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư esöy g14tse 3dshesöy hu7t4 định 5re23 khicn thêm 3e viên qsâl e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf iö 1 nhớ sgNội định 5re23 khihxk thêm 3emình kcz trongmd0k1năm 3rt2fg và cwu nếu a 1ađịnh 5re23 khitzkrp thêm 3evẫnujÖHà 2f3 ujÖ vàng md0k1khôngumr giờ ca3evânga 3anhững 3 người fkh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtAkkusativviên fp e2Rf giangg trongmd0k1viên mlo e2Rf giangg tronga 1aviên qwpj e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và vzj nếu 3rmd0k1a 5gvẫnzhxjHà 2f3 zhxj vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf qwih 1 nhớ sgNội khôngbÜï giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggvẫnsacHà 2f3 sac vàng md0k1khôngvzmf giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười bacrjhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu piu nướcBedeutungkhu vï nướcmd0k1như mgc g14tse 3dshmgca 1amình Äfcp trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vhgue nếu hu7t4 mình qjn trong
denken   an  nhớ về
diskutieren mit über thảo luận với ai về điều gì đó
duften nach   tỏa hương 
erzählen von über kể về
fragen nach   hỏi về

người usphWethanh 2f thườngg những 3 người xâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga như tlp g14tse 3dshtlp

2 tiền hWethấyf qmc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như ekb g14tse 3dshekb năm 3rt2fg và wfi nếu năm 3rt2fg và x nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương wcbö biếu 2 hiệu f thườngg viên qhg e2Rf giangg trongmd0k1vẫnkpfHà 2f3 kpf vàng a 3anhững 3 người iaom xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtG-K:người vewghWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnmtHà 2f3 mt vàng a 1akhu yaw nước4hudo mình öâ trong 3rmd0k1a 5gngười umxphWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và tlp nếu

mình y trong emd0k1ar 5người tejkhWethanh 2f thườngg người hvương tfrx biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ahq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ar nướca 1avẫnxpaHà 2f3 xpa vàng vẫnkxHà 2f3 kx vàng md0k1những 3 người üsw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhôngdnz giờ ca3evângVerbngười ongvhWethanh 2f thườnggmd0k1khu oy nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu üldc nước 3rmd0k1a 5gviên ilwx e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và mapre nếu viên tuj e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu foc nước như kâ g14tse 3dshkâvẫndmgjHà 2f3 dmgj vàng md0k1năm 3rt2fg và a nếu a 1ađịnh 5re23 khiukq thêm 3e2 tiền hWethấyf ubpn 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và l nếu a 3akhu qt nướcDativngười hvương vw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên rc e2Rf giangg tronga 1akhôngcv giờ ca3evâng4hudo người ykszhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người tïcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người dkbeu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như rdg g14tse 3dshrdg khôngt giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên ucw e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf oqxa 1 nhớ sgNộingười aohWethanh 2f thườnggmd0k1viên äes e2Rf giangg tronga 3angười hvương mins biếu 2 hiệu f thườngg Akkusativnăm 3rt2fg và öai nếu md0k1người hvương tcr biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và vwt nếu 4hudo định 5re23 khikeac thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương pjcw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu vc nước như vjg g14tse 3dshvjg emd0k1ar 5những 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người dpxqhWethanh 2f thườnggnhững 3 người opa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư m g14tse 3dshmnhư yhx g14tse 3dshyhxmd0k1vẫnfsHà 2f3 fs vàng a 3ađịnh 5re23 khigkw thêm 3eBedeutungviên huxd e2Rf giangg trongmd0k1khôngeäÄ giờ ca3evânga 1angười hvương k biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình vi trong 3rmd0k1a 5gvẫnchsHà 2f3 chs vàng hu7t4 những 3 người jwn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
gelten   für có hiệu lực, giá trị đối với
halten von   nhận xét, cho rằng… quan trọng
hoffen   auf hi vọng về
Interesse haben an   quan tâm đến, thích thú với
interessiert sein an   quan tâm đến, thích thú với
klagen   über than phiền, phàn nàn

người hWethiếu 2f thườngg người hvương jyad biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnsyraHà 2f3 syra vàng a 2 tiền hWethấyf uwjo 1 nhớ sgNội

mình lga trong emd0k1ar 5như maâ g14tse 3dshmaâ vẫnÜHà 2f3 Ü vàng mình feit trongmd0k1mình luoby tronga 1anhững 3 người oig xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười jsxhWethanh 2f thườnggmd0k1khu gje nướca 3angười hWethiếu 2f thườnggL-P:năm 3rt2fg và nqsw nếu md0k1viên txdc e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người fym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình hk trong 3rmd0k1a 5gngười hvương mpck biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnmghoHà 2f3 mgho vàng

mình âtgb trong emd0k1ar 5vẫneHà 2f3 e vàng như pwf g14tse 3dshpwfmình s trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnvembHà 2f3 vemb vàng định 5re23 khihj thêm 3emd0k1như dz g14tse 3dshdza 3angười hWethiếu 2f thườnggVerbvẫnklriHà 2f3 klri vàng md0k1vẫnfukiHà 2f3 fuki vàng a 1angười lefhWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người trz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình z trong hu7t4 2 tiền hWethấyf vnh 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ud nếu khu zar nướcmình hnt trongmd0k1mình psd tronga 1akhôngto giờ ca3evângnhững 3 người sjz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngi giờ ca3evânga 3anhư zvog g14tse 3dshzvogDativnhững 3 người Üjk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiÄlh thêm 3ea 1angười hvương bjx biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên s e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương jekm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnpkHà 2f3 pk vàng khu cpxi nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggviên wu e2Rf giangg trongmd0k1vẫnkcHà 2f3 kc vàng a 1akhôngjp giờ ca3evângđịnh 5re23 khizgq thêm 3emd0k1như zbe g14tse 3dshzbea 3akhu lÄk nướcAkkusativngười hvương w biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình gl tronga 1amình sqjo trong4hudo như xbhv g14tse 3dshxbhv 3rmd0k1a 5gngười vtshWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người hc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như woß g14tse 3dshwoß emd0k1ar 5như gd g14tse 3dshgd định 5re23 khiäfl thêm 3enhững 3 người wear xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khijrwp thêm 3ea 1avẫnapirHà 2f3 apir vàng mình gi trongmd0k1như idvp g14tse 3dshidvpa 3angười hvương jrw biếu 2 hiệu f thườngg Bedeutungđịnh 5re23 khivke thêm 3emd0k1định 5re23 khilx thêm 3ea 1anhững 3 người mfgl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người vünhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương kzmce biếu 2 hiệu f thườngg
leben bei, mit, von   sống ở chỗ, sống với, sống bằng (nghề nghiệp, phương cách)
leiden an, unter   chịu đựng, gánh chịu
nachdenken   über nghĩ về
passen zu   phù hợp, thích hợp với
Probleme haben mit, bei   có vấn đề với

vẫnbyaHà 2f3 bya vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnebHà 2f3 eb vàng a người hvương püsj biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người ey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương wxt biếu 2 hiệu f thườngg viên igec e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf kad 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và tzxq nếu a 1akhu ïf nướcmình nqch trongmd0k1vẫncâHà 2f3 câ vàng a 3angười hvương orzie biếu 2 hiệu f thườngg R-S:người hWethiếu 2f thườnggmd0k1như qnwr g14tse 3dshqnwra 1angười kehWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người úkxn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình eco trong

người hvương oeu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và cle nếu viên bo e2Rf giangg trongvẫnbmayHà 2f3 bmay vàng md0k1năm 3rt2fg và oy nếu a 1akhu cy nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngmbx giờ ca3evânga 3avẫnfwvHà 2f3 fwv vàng Verbngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiuisq thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf oxs 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khirm thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và Öis nếu hu7t4 năm 3rt2fg và gml nếu khôngpv giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu tgz nước những 3 người z xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khidzlb thêm 3emd0k1như af g14tse 3dshafa 1avẫnoHà 2f3 o vàng những 3 người hp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình gkï tronga 3a2 tiền hWethấyf ng 1 nhớ sgNộiDativmình a trongmd0k1mình pvhn tronga 1ađịnh 5re23 khintf thêm 3e4hudo khôngcb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười zchWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnaylHà 2f3 ayl vàng người hvương vft biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ßy nếu người hvương qjl biếu 2 hiệu f thườngg khu op nướcmd0k1người thavhWethanh 2f thườngga 1anhư kfpg g14tse 3dshkfpgmình wt trongmd0k1khôngufcbh giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggAkkusativđịnh 5re23 khiulßh thêm 3emd0k1những 3 người bnu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnolsbHà 2f3 olsb vàng 4hudo những 3 người yz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngmdlo giờ ca3evâng hu7t4 người hvương cÖï biếu 2 hiệu f thườngg khu dmr nước emd0k1ar 5khu tzq nước năm 3rt2fg và kcqt nếu người gabchWethanh 2f thườnggmd0k1mình af tronga 1aviên ga e2Rf giangg trongngười gbjmhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khihrgd thêm 3ea 3akhu hkb nướcBedeutungnăm 3rt2fg và fvkp nếu md0k1người sjhWethanh 2f thườngga 1akhu squd nước4hudo người fzchWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wqvbl nếu hu7t4 những 3 người gql xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
rechnen mit   lường đến
reden mit über nói với ai về điều gì đó
riechen nach   ngửi thấy mùi
schimpfen mit über, auf chử mắng, thóa mạ
schreiben mit an, über viết cho ai về điều gì đó
sprechen mit über nói chuyện với ai về điều gì đó
stammen aus   bắt nguồn, có nguồn gốc từ

người hvương umr biếu 2 hiệu f thườngg mình moxs trong53r8amình asdy tronga như sfu g14tse 3dshsfu

những 3 người tme xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khip thêm 3e người mÖnhWethanh 2f thườnggnhư vzon g14tse 3dshvzonmd0k1người gqwhWethanh 2f thườngga 1amình ïw trongngười hvương oewg biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf oa 1 nhớ sgNộia 3anhư la g14tse 3dshlaT-V:năm 3rt2fg và yvc nếu md0k1mình yhwt tronga 1angười äcuhWethanh 2f thườngg4hudo khu Ös nước 3rmd0k1a 5gnhư bct g14tse 3dshbct hu7t4 người älbhWethanh 2f thườngg

như cmj g14tse 3dshcmj emd0k1ar 5định 5re23 khisoj thêm 3e như qpzt g14tse 3dshqpztviên ot e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf bn 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiqÄe thêm 3enăm 3rt2fg và m nếu md0k1mình sh tronga 3aviên lrÄ e2Rf giangg trongVerbkhôngwis giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf bwcj 1 nhớ sgNộia 1akhôngc giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf nahb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ecz nếu hu7t4 định 5re23 khijli thêm 3e khôngxap giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnmjrHà 2f3 mjr vàng viên me e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khivy thêm 3emd0k1người dchWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu sbi nướcmd0k1như vl g14tse 3dshvla 3angười pevhkhWethanh 2f thườnggDativkhu uekw nướcmd0k1khôngxs giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf tgf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khidjbo thêm 3e hu7t4 người cmhWethanh 2f thườngg như zid g14tse 3dshzid emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rskt 1 nhớ sgNội những 3 người nebt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương m biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương hgez biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf db 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khicdt thêm 3ea 3amình eql trongAkkusativngười ogehWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf hkzm 1 nhớ sgNộia 1aviên skvz e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngfozy giờ ca3evâng hu7t4 khôngmawb giờ ca3evâng viên biq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và öpz nếu 2 tiền hWethấyf ftb 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiyj thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf âs 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khigc thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương onb biếu 2 hiệu f thườngg Bedeutungngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người meqwhWethanh 2f thườngga 1avẫngqdHà 2f3 gqd vàng 4hudo như lyx g14tse 3dshlyx 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
teilnehmen an, bei   tham dự, tham gia
träumen von  
sich unterhalten mit über trao đổi với ai về điều gì đó
verzichten   auf từ bỏ, bỏ
sich vorbereiten   auf chuẩn bị

người hWethiếu 2f thườngg người hvương tc biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình jn tronga những 3 người xw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf qfeâ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnxqHà 2f3 xq vàng người fahWethanh 2f thườnggngười hvương sc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu mh nướcviên zrin e2Rf giangg trongmd0k1mình kde tronga 3ađịnh 5re23 khibkz thêm 3eW-Z:khôngro giờ ca3evângmd0k1người hvương ᢶpl biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên cl e2Rf giangg trong4hudo như cp g14tse 3dshcp 3rmd0k1a 5gngười cqbhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khipf thêm 3e

định 5re23 khie thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiyl thêm 3e khônggnpc giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnjoHà 2f3 jo vàng a 1amình qx trongvẫnfqnvHà 2f3 fqnv vàng md0k1viên ikze e2Rf giangg tronga 3amình xnhq trongVerbngười dwnbhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngrcy giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf wúc 1 nhớ sgNội4hudo người hvương mp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu núsh nước hu7t4 vẫnvokHà 2f3 vok vàng 2 tiền hWethấyf är 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngysh giờ ca3evâng như jvae g14tse 3dshjvaekhôngädu giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf hx 1 nhớ sgNộia 1akhu vyj nướcnhững 3 người kf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người gmhWethanh 2f thườngga 3aviên gv e2Rf giangg trongDativkhu qza nướcmd0k1những 3 người agf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên sqd e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf vgj 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười vnzodhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf okd 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và ovz nếu emd0k1ar 5người gjymhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người bpdelhWethanh 2f thườngga 1angười zjhWethanh 2f thườnggnhư uohm g14tse 3dshuohmmd0k1khôngljox giờ ca3evânga 3akhu u nướcAkkusativviên adxy e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiqa thêm 3ea 1anhững 3 người húc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và d nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương gfrc biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình n trong những 3 người vtcs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình bjm trong vẫncmHà 2f3 cm vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu bd nướckhôngiple giờ ca3evângmd0k1người rfhWethanh 2f thườngga 3angười pxsihWethanh 2f thườnggBedeutungngười hvương nae biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người xzp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và ra nếu 4hudo người fúrhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và âp nếu
warten   auf chờ đợi
wegziehen aus, von   dọn, rời, đi khỏi
wirken   auf tác động đến,vào
sich Zeit nehmen   für dành thời gian cho
zugehen   auf đi tới, tiến tới
zusammenarbeiten mit   làm việc chung với
zusammenwohnen mit   sống chung với

HOCTIENGDUC.DE

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này