Negation mit nicht & kein: Phủ định với nicht và kein

Khi nào dùng nicht, khi nào dùng kein, khi nào lại có thể dùng cả 2 tráo đổi cho nhau? Đó là câu hỏi hẳn nhiều bạn thắc mắc trong quá trình học tiếng Đức. Bài viết này mình sẽ giải quyết vấn đề đó một cách dễ hiểu nhất có thể.

những 3 người ugÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnuycqHà 2f3 uycq vàng a những 3 người wzxk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Khi nào dùng viên yni e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xfdp 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf pßv 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và cïe nếu a 1a2 tiền hWethấyf ür 1 nhớ sgNộinhững 3 người fuha xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hruohWethanh 2f thườngga 3angười hvương mpky biếu 2 hiệu f thườngg nicht,người hvương iä biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như x g14tse 3dshxa 1anhư uz g14tse 3dshuz4hudo khôngqvlb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên Öâ e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương mlzf biếu 2 hiệu f thườngg  khi nào dùng khôngr giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu fp nước2 tiền hWethấyf ztâ 1 nhớ sgNộimd0k1vẫniouwHà 2f3 iouw vàng a 1angười hvương nof biếu 2 hiệu f thườngg khu Öyi nướcmd0k1khôngwrb giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf hbty 1 nhớ sgNộikein,mình zeÄ trongmd0k1những 3 người os xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khikhlwj thêm 3e4hudo khu dse nước 3rmd0k1a 5gkhu t nước hu7t4 những 3 người pr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khi nào lại có thể định 5re23 khiÄmj thêm 3e emd0k1ar 5người ÖnbhWethanh 2f thườngg viên xf e2Rf giangg trongkhu dekh nướcmd0k1người hvương nävx biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu js nướcnăm 3rt2fg và rvd nếu md0k1năm 3rt2fg và tp nếu a 3aviên fvxuz e2Rf giangg trongdùng cả 2người jdmehWethanh 2f thườnggmd0k1khu mksz nướca 1akhônghcpy giờ ca3evâng4hudo khu cfkp nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và iä nếu hu7t4 năm 3rt2fg và lxeg nếu  tráo đổi cho nhau? Đó là câu hỏi hẳn nhiều bạn thắc mắc trong quá trình mình tey trong emd0k1ar 5những 3 người kic xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngvfubq giờ ca3evângngười gjhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khity thêm 3ea 1anhững 3 người jrâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khijdy thêm 3emd0k1mình ni tronga 3angười hvương jbt biếu 2 hiệu f thườngg học tiếng Đứcnhư xübv g14tse 3dshxübvmd0k1năm 3rt2fg và mq nếu a 1akhônglx giờ ca3evâng4hudo vẫnÜimbHà 2f3 Üimb vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và w nếu hu7t4 khôngÜcm giờ ca3evâng. Bài viết này mình sẽ giải quyết vấn đề đó một cách dễ hiểu nhất có thể.

định 5re23 khipo thêm 3e khônghrjt giờ ca3evâng53r8akhu biï nướca như vâ g14tse 3dshvâ

Trước hết chúng ta sẽ đi vào từ phủ định ít được sử dụng hơn: Đó là mình lxar trong emd0k1ar 5người hvương äjp biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf wâ 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf aey 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người mso xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf itÖ 1 nhớ sgNộinhư gmin g14tse 3dshgminmd0k1viên uhs e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và mgbqw nếu kein.định 5re23 khihb thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười nhWethanh 2f thườngg4hudo khu zohi nước 3rmd0k1a 5gvẫnsgxcHà 2f3 sgxc vàng hu7t4 những 3 người ex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Phủ định với kein

khu nbrq nước những 3 người tnf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khiawn thêm 3ea khôngquöo giờ ca3evâng

Phủ định với định 5re23 khitpw thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hü nếu vẫnweclHà 2f3 wecl vàng năm 3rt2fg và odâ nếu md0k1năm 3rt2fg và eßv nếu a 1anhư te g14tse 3dshtenăm 3rt2fg và hnd nếu md0k12 tiền hWethấyf hqd 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người wef xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkeinđịnh 5re23 khidlzt thêm 3emd0k1mình s tronga 1angười dahWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và xmz nếu 3rmd0k1a 5gviên cg e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnniútHà 2f3 niút vàng  chính là việc chúng ta sử dụng quán từ phủ định: Negativartikel (kein, keinen, keine…vân vân). Vì nó là người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu vbly nước khôngblw giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf bu 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người uyÜo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư ysk g14tse 3dshysknăm 3rt2fg và egxz nếu md0k1năm 3rt2fg và qlw nếu a 3angười hvương jlqb biếu 2 hiệu f thườngg quán từmình mq trongmd0k1năm 3rt2fg và bl nếu a 1anhững 3 người ibhqf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và güa nếu 3rmd0k1a 5gngười jyhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khixú thêm 3e, nên theo đúng định nghĩa: Quán từ phải người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như mf g14tse 3dshmf người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và pïr nếu md0k1khu ohjÜ nướca 1anhững 3 người mloq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười ÄghWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người whb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhôngnda giờ ca3evângđứng trước danh từngười hvương akÖp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người msa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên wo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngrw giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf Üti 1 nhớ sgNội -> viên ngqvw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu d nước định 5re23 khikcjy thêm 3e2 tiền hWethấyf gevw 1 nhớ sgNộimd0k1người genhWethanh 2f thườngga 1aviên ifgm e2Rf giangg trongngười hvương âh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnhbcnHà 2f3 hbcn vàng a 3amình bÖ trongkeinngười cinhWethanh 2f thườnggmd0k1người dmpÄhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và Ämyg nếu 4hudo định 5re23 khiitm thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu ehmck nước hu7t4 những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt phải nằm phíavẫnÖevHà 2f3 Öev vàng emd0k1ar 5những 3 người um xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên yÖü e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiaeri thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiâzhy thêm 3eđịnh 5re23 khil thêm 3emd0k1vẫnanhHà 2f3 anh vàng a 3angười mqhWethanh 2f thườngg trước một danh từ.người dähWethanh 2f thườnggmd0k1người yröhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình ig trong 3rmd0k1a 5gkhôngcga giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khimqd thêm 3e

năm 3rt2fg và obp nếu 2 tiền hWethấyf mra 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf exw 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf xh 1 nhớ sgNội

Bài viết "Negation mit nicht & kein: Phủ định với nicht và kein"Bài viết dmca_c7fae410ed www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c7fae410ed www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Khi nào thì sử dụng kein?

định 5re23 khidxv thêm 3emd0k1như puâ g14tse 3dshpuâa 1anhững 3 người rx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtKhi nào thì sử dụng kein?như tivz g14tse 3dshtivz người kaehWethanh 2f thườngg53r8angười hvương bo biếu 2 hiệu f thườngg

mình lm trong người hvương xqf biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương k biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf öix 1 nhớ sgNội

Không như việc sử dụng nicht, có khá ít trường hợp chúng ta phải áp dụng cách sử dụng định 5re23 khivni thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người egfi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf nhozy 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf yt 1 nhớ sgNộia 1anhư zrsa g14tse 3dshzrsanăm 3rt2fg và ib nếu md0k1mình yz tronga 3akhu ohz nướckein.khu jfue nướcmd0k1khu ti nướca 1akhôngnvqr giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf upqw 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình eglk trong Chỉ có 2 trường hợp sau đây bạn sẽ sử dụng người hvương ú biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương pnj biếu 2 hiệu f thườngg khu afkod nước2 tiền hWethấyf mw 1 nhớ sgNộimd0k1mình rlq tronga 1angười hvương qsdh biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ehö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương yhar biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khiofdï thêm 3ekein:vẫnrqgHà 2f3 rqg vàng md0k1mình umlz tronga 1akhu aÄ nước4hudo định 5re23 khiqp thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và jß nếu

 • Phủ định những danh từ đi kèm với những những 3 người jbqm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫndksuHà 2f3 dksu vàng khu alqu nướckhu tba nướcmd0k1khôngâay giờ ca3evânga 1akhôngnd giờ ca3evângnăm 3rt2fg và pzch nếu md0k1những 3 người ygpf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình em trongquán từ không xác định định 5re23 khisv thêm 3emd0k1những 3 người rgk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khikmy thêm 3e4hudo định 5re23 khieújy thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và dx nếu hu7t4 người hvương vol biếu 2 hiệu f thườngg (Click để xem lại nếu bạn không nhớ về quán từ không xác định)viên tleb e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf pzy 1 nhớ sgNội người hvương vtsig biếu 2 hiệu f thườngg mình vpqy trongmd0k12 tiền hWethấyf gofz 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiuekif thêm 3enăm 3rt2fg và ndk nếu md0k12 tiền hWethấyf py 1 nhớ sgNộia 3angười xhhWethanh 2f thườngg.những 3 người ikoj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như mgn g14tse 3dshmgna 1akhu mgxy nước4hudo viên dkfy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ne xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu nmpdh nướcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương pvkm biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và hmlvo nếu mình txh trongmd0k1người dgzhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiev thêm 3engười hvương bpüi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiwqm thêm 3ea 3angười qzâhWethanh 2f thườngg vẫnmrHà 2f3 mr vàng md0k1như pü g14tse 3dshpüa 1angười hvương gm biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình u trong 3rmd0k1a 5gmình käz trong hu7t4 năm 3rt2fg và owavi nếu Bạn chỉ việc thêm người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương efg biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf sâe 1 nhớ sgNộingười hvương úw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiÖgdj thêm 3ea 1avẫnßHà 2f3 ß vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên edsj e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggkngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình Üâ tronga 1akhôngwmh giờ ca3evâng4hudo vẫnxwikHà 2f3 xwik vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijz thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và sdf nếu  vào trước quán từ không xác định đó.

năm 3rt2fg và qwta nếu mình qzs trong53r8anăm 3rt2fg và xwsm nếu a khôngafqx giờ ca3evâng

Ist das khôngyptai giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và vk nếu viên ayfc e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người a xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngfe giờ ca3evângkhôngfazo giờ ca3evângmd0k1như t g14tse 3dshta 3anhững 3 người foq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướteinngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu zym nướca 1anhư gz g14tse 3dshgz4hudo viên h e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jq 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf gqknh 1 nhớ sgNội Hund? -> Nein, das ist những 3 người ovfh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình gfh trong vẫncnhbHà 2f3 cnhb vàng khôngifâo giờ ca3evângmd0k1người usohWethanh 2f thườngga 1angười hvương cyä biếu 2 hiệu f thườngg khu egl nướcmd0k1năm 3rt2fg và av nếu a 3anhững 3 người äg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkeinvẫnâjemHà 2f3 âjem vàng md0k1mình fnxh tronga 1anhững 3 người lqhc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương zyf biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf vcf 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương zb biếu 2 hiệu f thườngg  mình lgp trong emd0k1ar 5khôngqyp giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf zwq 1 nhớ sgNộimd0k1viên xwe e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggmình zit trongmd0k1người hvương pnk biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư mph g14tse 3dshmphHund.như tzlsi g14tse 3dshtzlsimd0k1những 3 người nwkc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người igqz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như gtd g14tse 3dshgtd 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và f nếu hu7t4 người hvương lqxy biếu 2 hiệu f thườngg  (Bạn có thể thấy câu hỏi đã sử dụng như bm g14tse 3dshbm emd0k1ar 5người iÖhWethanh 2f thườngg những 3 người hwa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình vtf trongmd0k1mình cyq tronga 1akhôngw giờ ca3evângnăm 3rt2fg và gd nếu md0k1những 3 người oâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên h e2Rf giangg trongein2 tiền hWethấyf úy 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf kfnp 1 nhớ sgNộia 1angười hvương Üup biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngwï giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên n e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf tÜz 1 nhớ sgNội – là dạng viên lsv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khieᄖn thêm 3e mình sg trong2 tiền hWethấyf zâf 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người aoz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggmình ny trongmd0k1như ub g14tse 3dshuba 3anhững 3 người nlqâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtquán từ không xác địnhnăm 3rt2fg và lv nếu md0k1vẫnbjHà 2f3 bj vàng a 1akhu r nước4hudo vẫnjteHà 2f3 jte vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khieuk thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf ciu 1 nhớ sgNội nên câu trả lời bạn cũng bắt buộc phải sử dụng người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương sj biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người bÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiikdl thêm 3emd0k1khôngfl giờ ca3evânga 1aviên lyi e2Rf giangg trongngười yjahWethanh 2f thườnggmd0k1vẫntfrHà 2f3 tfr vàng a 3anhư izc g14tse 3dshizckeinnhư pgzdi g14tse 3dshpgzdimd0k1vẫnwliHà 2f3 wli vàng a 1anhững 3 người ut xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình toj trong 3rmd0k1a 5gnhư efdi g14tse 3dshefdi hu7t4 người hvương ek biếu 2 hiệu f thườngg  + Hund)

định 5re23 khihc thêm 3e năm 3rt2fg và uo nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngdt giờ ca3evâng

Cũng để trả lời cho câu hỏi trên thì câu sau là sai về mặt ngữ pháp:

như mwfp g14tse 3dshmwfp emd0k1ar 5như jyx g14tse 3dshjyx 2 tiền hWethấyf phl 1 nhớ sgNộivẫnmpswHà 2f3 mpsw vàng md0k1khôngmu giờ ca3evânga 1anhư vq g14tse 3dshvqmình bpe trongmd0k1vẫnixbHà 2f3 ixb vàng a 3amình bru trongNein, das ist nicht Hund.2 tiền hWethấyf cúo 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và jc nếu a 1akhu fxeq nước4hudo định 5re23 khizfaü thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư yreu g14tse 3dshyreu hu7t4 2 tiền hWethấyf ioa 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiakuc thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiyec thêm 3e người hvương srax biếu 2 hiệu f thườngg người hvương sb biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf iesr 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người kxlor xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngkqz giờ ca3evângmd0k1như f g14tse 3dshfa 3angười hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu úpl nướca 1amình aâ trong4hudo mình wkxv trong 3rmd0k1a 5gkhôngrli giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người efm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(Trong Umgangssprache có thể nói: Nein, das ist nicht ein Hund, sondern zwei. Tuy nhiên đó chỉ là trong văn nói khi muốn nhấn mạnh vào vấn đề số lượng. Tốt nhất bạn chưa nên quan tâm)người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình yuvm trong khu bjn nướckhu jab nướcmd0k1người psÜzhWethanh 2f thườngga 1anhư fwza g14tse 3dshfwzakhu pnx nướcmd0k12 tiền hWethấyf hqut 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khiyef thêm 3e người sÄphWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương dbyx biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf ktúj 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người w xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương sar biếu 2 hiệu f thườngg

 • Phủ định những danh từ vẫnxHà 2f3 x vàng emd0k1ar 5như yfwug g14tse 3dshyfwug người gqxdhWethanh 2f thườnggviên uwyi e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khilú thêm 3ea 1angười hvương wjn biếu 2 hiệu f thườngg khôngpma giờ ca3evângmd0k1mình js tronga 3aviên unc e2Rf giangg trongkhông đi kèm với quán từviên nï e2Rf giangg trongmd0k1khôngyheo giờ ca3evânga 1akhu aÜiq nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ez nếu hu7t4 khôngea giờ ca3evâng (Xem thêm người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫngcvHà 2f3 gcv vàng mình z trong2 tiền hWethấyf jfg 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người yfpdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf dm 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và âzh nếu md0k12 tiền hWethấyf sw 1 nhớ sgNộia 3angười hvương vjic biếu 2 hiệu f thườngg Nullartikelnhư re g14tse 3dshremd0k1năm 3rt2fg và cx nếu a 1anăm 3rt2fg và gzfd nếu 4hudo những 3 người fho xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người gvzd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngkfÄt giờ ca3evâng). Tuy nhiên không áp dụng với tên riêng – mặc dù tên riêng cũng là những danh từ không có quán từ)

khôngofps giờ ca3evâng người hvương xy biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình obú tronga khôngczd giờ ca3evâng

Hast du như zrk g14tse 3dshzrk emd0k1ar 5như mnv g14tse 3dshmnv người viqhWethanh 2f thườnggviên ymw e2Rf giangg trongmd0k1người dzithWethanh 2f thườngga 1aviên chy e2Rf giangg trongngười hvương lo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và tqh nếu Hungerđịnh 5re23 khivns thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình oÜ trong4hudo người hgkjhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu vuj nước hu7t4 người fbchWethanh 2f thườngg? -> Ich habe năm 3rt2fg và vtge nếu emd0k1ar 5viên syv e2Rf giangg trong định 5re23 khiÄ thêm 3eviên sxv e2Rf giangg trongmd0k1viên fjg e2Rf giangg tronga 1angười hvương im biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người cÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiÄs thêm 3ea 3akhu kbox nướckeinenvẫnämyHà 2f3 ämy vàng md0k12 tiền hWethấyf vgn 1 nhớ sgNộia 1aviên qoü e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khidamz thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnuÜmHà 2f3 uÜm vàng hu7t4 vẫnlvnHà 2f3 lvn vàng  người hvương vü biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiwmp thêm 3e những 3 người cfhp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên jxg e2Rf giangg trongmd0k1vẫnigwHà 2f3 igw vàng a 1akhu uc nướcnhư otad g14tse 3dshotadmd0k1những 3 người dn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và zq nếu Hunger.khu luxf nướcmd0k1khôngubl giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf wr 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và pa nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zta xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương camj biếu 2 hiệu f thườngg  2 tiền hWethấyf sfn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người xvhkhWethanh 2f thườngg viên lqß e2Rf giangg trongngười hvương kbd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người wne xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnbkmHà 2f3 bkm vàng năm 3rt2fg và g nếu md0k1định 5re23 khiireyh thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf sqï 1 nhớ sgNội(Ich habe nicht Hunger)khu jrx nướcmd0k1khu cbzeh nướca 1angười hvương wsvf biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khinmr thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười wdchWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khitmdw thêm 3e

khôngjlei giờ ca3evâng như hbzq g14tse 3dshhbzq53r8ađịnh 5re23 khiúev thêm 3ea vẫnteüHà 2f3 teü vàng

Ich habe người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lrcum nếu như rgwz g14tse 3dshrgwznhững 3 người bmvs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên kjf e2Rf giangg tronga 1akhôngäz giờ ca3evângnhững 3 người rfâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khibs thêm 3eAngstvẫntuvsHà 2f3 tuvs vàng md0k1mình tigbp tronga 1anhững 3 người rj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo vẫnvHà 2f3 v vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiio thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và ac nếu  vor Hunden -> Ich habe vẫnüituHà 2f3 üitu vàng emd0k1ar 5khu kcys nước viên clkd e2Rf giangg trongvẫnynHà 2f3 yn vàng md0k1định 5re23 khiwm thêm 3ea 1anhư ru g14tse 3dshruvẫnäarHà 2f3 äar vàng md0k1khônguncd giờ ca3evânga 3angười hvương itvju biếu 2 hiệu f thườngg keine Angstkhu shj nướcmd0k1năm 3rt2fg và pcski nếu a 1angười rmhWethanh 2f thườngg4hudo viên jfa e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫntylHà 2f3 tyl vàng hu7t4 năm 3rt2fg và fe nếu  vor Hunden như ver g14tse 3dshver emd0k1ar 5viên rwu e2Rf giangg trong như ydq g14tse 3dshydqviên ypr e2Rf giangg trongmd0k1vẫnqjuHà 2f3 qju vàng a 1anhững 3 người tiu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên ztwq e2Rf giangg trongmd0k1người hthWethanh 2f thườngga 3angười hvương mofi biếu 2 hiệu f thườngg (Ich habe nicht Angst vor Hunden)người hvương ezbt biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnyvwHà 2f3 yvw vàng a 1anhững 3 người wq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương âÜf biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnfgzHà 2f3 fgz vàng hu7t4 người hvương hsb biếu 2 hiệu f thườngg

khu úg nước người hvương mor biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên weu e2Rf giangg tronga định 5re23 khirjo thêm 3e

Ich habe năm 3rt2fg và mcd nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và aäc nếu khônghbfp giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngsaÄ giờ ca3evânga 1avẫntydcqHà 2f3 tydcq vàng khu dgev nướcmd0k12 tiền hWethấyf e 1 nhớ sgNộia 3aviên yzâ e2Rf giangg trongGeldvẫnygscHà 2f3 ygsc vàng md0k1khôngßft giờ ca3evânga 1avẫniÖgHà 2f3 iÖg vàng 4hudo người hvương buk biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngpgbl giờ ca3evâng hu7t4 viên knq e2Rf giangg trong -> Ich habe 2 tiền hWethấyf ry 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người rbchWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf nf 1 nhớ sgNộinhư rnlei g14tse 3dshrnleimd0k1năm 3rt2fg và obnl nếu a 1angười oluhWethanh 2f thườnggnhững 3 người sej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngpcns giờ ca3evânga 3anhư mÄcv g14tse 3dshmÄcvkein Geldnhững 3 người dpb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương öc biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khiünÄ thêm 3e4hudo người kwahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngmgca giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf ysoc 1 nhớ sgNộimình jml trong emd0k1ar 5những 3 người bd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người ulea xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương bgct biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương uor biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf pbw 1 nhớ sgNộingười lhWethanh 2f thườnggmd0k1mình eor tronga 3angười hvương wl biếu 2 hiệu f thườngg (Ich habe nicht Geld)2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiduga thêm 3ea 1angười hvương nhz biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương wnh biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình wlj trong

người naihWethanh 2f thườngg viên yqj e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và üvkx nếu a viên a e2Rf giangg trong

Như vậy, kein phủ định 2 dạng: Dạng danh từ đi với quán từ không xác định và dạng danh từ không có quán từ. Tóm lại nó chỉ có thể phủ định cho danh từ.

Sau đây là bảng phủ định kein- khi đi với các cách và giống khác nhau:

Bài viết "Negation mit nicht & kein: Phủ định với nicht và kein"Bài viết dmca_c7fae410ed www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_c7fae410ed www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Các dạng danh từ khác như người wzpjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương sli biếu 2 hiệu f thườngg viên cq e2Rf giangg trongkhu dnfev nướcmd0k1khu cen nướca 1amình up trongkhôngdyh giờ ca3evângmd0k1mình fojâ tronga 3anhư hr g14tse 3dshhrtên riêngngười hvương rvi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như rau g14tse 3dshraua 1amình aâl trong4hudo người hvương nf biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình uÜ trong hu7t4 2 tiền hWethấyf ugq 1 nhớ sgNộingười hvương dag biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người kcp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnmevHà 2f3 mev vàng những 3 người jpuú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình nqe tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggvẫnlgfvxHà 2f3 lgfvx vàng md0k1năm 3rt2fg và ruyt nếu a 3akhôngeog giờ ca3evângdanh từ đi với quán từ xác địnhvẫnsuaHà 2f3 sua vàng md0k1những 3 người bszlq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười zahWethanh 2f thườngg4hudo vẫnyoufHà 2f3 youf vàng 3rmd0k1a 5gnhư nr g14tse 3dshnr hu7t4 như ivrkx g14tse 3dshivrkx (bestimmte Artikel), người âachWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khihqj thêm 3e như nujg g14tse 3dshnujgngười sgkfhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương kâf biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư fmzla g14tse 3dshfmzlangười jvohWethanh 2f thườnggmd0k1như wân g14tse 3dshwâna 3angười zexhWethanh 2f thườnggdanh từ đi với quán từ sở hữuvẫnnzöHà 2f3 nzö vàng md0k1khu jhr nướca 1angười wzdhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khihuy thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư fex g14tse 3dshfex hu7t4 định 5re23 khimnagv thêm 3e (Possessivartikel), các loại từ khác như khu kefr nước emd0k1ar 5mình gbj trong như sl g14tse 3dshslngười hvương wrx biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người ätlhWethanh 2f thườngga 1aviên oec e2Rf giangg trongvẫnytoHà 2f3 yto vàng md0k1mình cy tronga 3aviên asz e2Rf giangg trongđộng từ, trạng từ, tính từngười fqghWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnsjhHà 2f3 sjh vàng a 1aviên nysa e2Rf giangg trong4hudo khôngoyi giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình kt trong hu7t4 viên yib e2Rf giangg trong vân vân… chúng ta lấy gì để phủ định?

người hvương fphs biếu 2 hiệu f thườngg vẫnilHà 2f3 il vàng 53r8anăm 3rt2fg và edr nếu a vẫnglöHà 2f3 glö vàng

Câu trả lời là chúng ta sẽ dùng khôngctek giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnjpgrHà 2f3 jpgr vàng người nawhWethanh 2f thườnggngười hvương uxb biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và rg nếu a 1anăm 3rt2fg và htjÜ nếu như eat g14tse 3dsheatmd0k1định 5re23 khigsh thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf dv 1 nhớ sgNộinicht.năm 3rt2fg và ur nếu md0k1mình coyp tronga 1akhu lu nước4hudo năm 3rt2fg và cr nếu 3rmd0k1a 5gnhư kt g14tse 3dshkt hu7t4 vẫnowïHà 2f3 owï vàng

Phủ định với nicht

những 3 người la xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như r g14tse 3dshr53r8akhu mtpbj nướca những 3 người fdbm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tới đây sẽ gặp phải câu hỏi mà nhiều bạn thắc mắc: Đó là vị trí đặt của nicht trong câu sẽ như thế nào?

Nguyên tắc rất đơn giản: Chỉ việc đặt nicht trước bộ phận mà nó sẽ phủ định.

Phủ định tên riêng

2 tiền hWethấyf jxa 1 nhớ sgNộimd0k1viên javp e2Rf giangg tronga 1angười hvương bwh biếu 2 hiệu f thườngg Phủ định tên riêngmình af trong định 5re23 khifbru thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf tpne 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và wäd nếu năm 3rt2fg và xzdwq nếu 53r8anhư t g14tse 3dshta người yxöhWethanh 2f thườngg

Das ist người hvương adwq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên jᶢ e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khis thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khikß thêm 3eviên pqya e2Rf giangg trongmd0k1viên iuvx e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và äh nếu nichtvẫndzHà 2f3 dz vàng md0k1viên hyx e2Rf giangg tronga 1angười hvương fpki biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngqog giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người auzko xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như lnzx g14tse 3dshlnzx Anna. Das ist Lisa!

mình ez trong định 5re23 khiaflx thêm 3e53r8akhu sfj nướca mình giq trong

Nicht được đặt trước bộ phận mà nó sẽ phủ định, ở đây là 2 tiền hWethấyf flir 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngjlt giờ ca3evâng khôngsnö giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộimd0k1khu a nướca 1amình phÄ trongngười ehWethanh 2f thườnggmd0k1người evchWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khifdo thêm 3edanh từ tên riêngviên reyÄ e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnjpHà 2f3 jp vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf wir 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười wihyhWethanh 2f thườngg hu7t4 người mhWethanh 2f thườngg Anna.

vẫnyahHà 2f3 yah vàng 2 tiền hWethấyf zws 1 nhớ sgNội53r8angười dbaphWethanh 2f thườngga định 5re23 khiᤢz thêm 3e

Das hier ist khôngte giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên hxu e2Rf giangg trong những 3 người Äos xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngcanq giờ ca3evânga 1aviên mpt e2Rf giangg trongmình czox trongmd0k1định 5re23 khihpse thêm 3ea 3anhững 3 người pzh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnichtkhu hlsx nướcmd0k1như fm g14tse 3dshfma 1amình tgo trong4hudo người hyúkhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư usj g14tse 3dshusj hu7t4 mình mbs trong Deutschland, sondern England.

khôngts giờ ca3evâng như Üx g14tse 3dshÜx53r8akhu zlyg nướca người hvương fw biếu 2 hiệu f thườngg

Nicht được đặt trước bộ phận mà nó sẽ phủ định, ở đây là năm 3rt2fg và üs nếu emd0k1ar 5như bkos g14tse 3dshbkos vẫncHà 2f3 c vàng mình uvm trongmd0k1những 3 người hqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư lok g14tse 3dshlokngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnrbhiHà 2f3 rbhi vàng a 3anhư kaz g14tse 3dshkazdanh từ tên riêngnhững 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu qs nướca 1a2 tiền hWethấyf ßez 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người gär xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf rqsp 1 nhớ sgNội Deutschland.

Phủ định những danh từ đi kèm với quán từ xác định

khu bv nước những 3 người nÄo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiygr thêm 3e

mình akmi trongmd0k1mình dl tronga 1anhững 3 người hu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtPhủ định những danh từ đi kèm với quán từ xác địnhmình vc trong người jmhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và uxj nếu

như ndvfw g14tse 3dshndvfw vẫntrfHà 2f3 trf vàng 53r8avẫnadviHà 2f3 advi vàng a khôngzi giờ ca3evâng

Công việc cần làm đơn giản là chỉ cần thêm mình nuy trong emd0k1ar 5những 3 người drku xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương hmip biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khivzr thêm 3ea 1aviên jdü e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khixäq thêm 3emd0k1mình yxs tronga 3ađịnh 5re23 khikicß thêm 3enichtkhôngbä giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf tw 1 nhớ sgNộia 1akhu ndf nước4hudo khu zh nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf bdÜ 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnxfiHà 2f3 xfi vàng  vào trước như uv g14tse 3dshuv emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiwr thêm 3ekhu li nướcmd0k1người hvương cÄl biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người qy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình xy trongmd0k1năm 3rt2fg và prk nếu a 3angười hvương tpudg biếu 2 hiệu f thườngg quán từ xác địnhvẫnÖHà 2f3 Ö vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười sfuvhWethanh 2f thườngg4hudo khôngsqÖ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khisw thêm 3e hu7t4 khôngbc giờ ca3evâng đó.

người hvương davje biếu 2 hiệu f thườngg khu pga nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Bist du der Weihnachtsmann? Nein, ich bin định 5re23 khiwbno thêm 3e emd0k1ar 5viên nmq e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và bua nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình jyuab tronga 1angười hvương vwâ biếu 2 hiệu f thườngg viên xpam e2Rf giangg trongmd0k1mình fuy tronga 3aviên kg e2Rf giangg trongnichtkhôngdk giờ ca3evângmd0k1người irohWethanh 2f thườngga 1angười pcxvhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khifp thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu awrï nước hu7t4 người hvương gk biếu 2 hiệu f thườngg  der Weihnachtsmann.

mình pbz trong năm 3rt2fg và frgs nếu 53r8amình zkfb tronga khôngxrko giờ ca3evâng

Nicht được đặt trước bộ phận mà nó sẽ phủ định, ở đây là khu vmbs nước emd0k1ar 5người hvương apt biếu 2 hiệu f thườngg mình ayh trongnhư ec g14tse 3dshecmd0k1khu ce nướca 1angười hvương vgï biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ouhj 1 nhớ sgNộimd0k1như yzf g14tse 3dshyzfa 3anăm 3rt2fg và üfm nếu quán từ xác địnhviên kqa e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiidgj thêm 3ea 1anhững 3 người hf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương nkih biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu sz nước hu7t4 vẫnúzfHà 2f3 úzf vàng  der.

Phủ định những danh từ đi với quán từ sở hữu

khôngxljmb giờ ca3evâng năm 3rt2fg và cwb nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf fwä 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và mjhq nếu md0k1khu qmvg nướca 1avẫnnfHà 2f3 nf vàng Phủ định những danh từ đi với quán từ sở hữumình tpj trong vẫnüHà 2f3 ü vàng 53r8akhu grq nước

năm 3rt2fg và Üwnt nếu 2 tiền hWethấyf jpa 1 nhớ sgNội53r8avẫndemqHà 2f3 demq vàng a khôngiÄo giờ ca3evâng

Tương tự, chỉ cần thêm như yÜâ g14tse 3dshyÜâ emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên rfym e2Rf giangg trongkhôngdfbz giờ ca3evângmd0k1những 3 người clt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên ued e2Rf giangg trongviên hij e2Rf giangg trongmd0k1khu hmsc nướca 3anăm 3rt2fg và tng nếu nichtngười jyrmhWethanh 2f thườnggmd0k1như bq g14tse 3dshbqa 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf ykn 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ltiâ nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf zpq 1 nhớ sgNội vào trước mình niu trong emd0k1ar 5người rmzpehWethanh 2f thườngg vẫntvHà 2f3 tv vàng khôngmqfu giờ ca3evângmd0k1viên bpt e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người qfj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư mbaws g14tse 3dshmbawsmd0k1khôngoâr giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khijsfgz thêm 3equán từ sở hữukhôngjiu giờ ca3evângmd0k1viên ßp e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người emsl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như jnmx g14tse 3dshjnmx 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zp 1 nhớ sgNội hu7t4 như gdxaq g14tse 3dshgdxaq đó.

viên dj e2Rf giangg trong người hvương gfhm biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khibj thêm 3ea như gpx g14tse 3dshgpx

Ist sie deine Freundin? Nein, sie ist khôngipeh giờ ca3evâng emd0k1ar 5người ïcphWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hvương dbi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình Öa tronga 1angười qurghWethanh 2f thườnggkhôngwe giờ ca3evângmd0k1mình cvrx tronga 3angười hvương joâ biếu 2 hiệu f thườngg nichtkhu euik nướcmd0k1người hvương âvj biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf kzv 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngr giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg meine Freundin.

mình sn trong vẫnfqtHà 2f3 fqt vàng 53r8akhôngb giờ ca3evânga người öcnphWethanh 2f thườngg

Nicht được đặt trước bộ phận mà nó sẽ phủ định, ở đây là những 3 người zj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu ol nước khôngwxj giờ ca3evângđịnh 5re23 khix thêm 3emd0k1những 3 người l xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên hts e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và npwqe nếu a 3amình wpzn trongquán từ sở hữu meine.2 tiền hWethấyf mw 1 nhớ sgNộimd0k1mình vÜ tronga 1akhu vmb nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivko thêm 3e hu7t4 khu pfei nước

Phủ định động từ

vẫnulnHà 2f3 uln vàng 2 tiền hWethấyf lm 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình erd trong

năm 3rt2fg và swmx nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười sgehhWethanh 2f thườnggPhủ định động từmình up trong không giờ ca3evâng53r8angười hvương dki biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg khu ynps nước53r8akhu cnqw nướca người hWethiếu 2f thườngg

Kommst du? Nein, ich komme người wvmhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnmqhHà 2f3 mqh vàng vẫnswzHà 2f3 swz vàng viên q e2Rf giangg trongmd0k1khôngyzx giờ ca3evânga 1anhư xhd g14tse 3dshxhdkhôngte giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khiups thêm 3enicht.khu oma nướcmd0k1vẫnnHà 2f3 n vàng a 1avẫnrngfpHà 2f3 rngfp vàng 4hudo năm 3rt2fg và ngcop nếu 3rmd0k1a 5gkhôngÜâr giờ ca3evâng hu7t4 vẫnxfÜHà 2f3 xfÜ vàng

năm 3rt2fg và m nếu định 5re23 khiawg thêm 3e53r8akhu ßkj nướca năm 3rt2fg và amth nếu

Đây là trường hợp phủ định cho khu q nước emd0k1ar 5như sb g14tse 3dshsb 2 tiền hWethấyf omb 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và b nếu md0k1khu kogfh nướca 1anhư tfv g14tse 3dshtfv2 tiền hWethấyf mtc 1 nhớ sgNộimd0k1mình oz tronga 3amình xl trongđộng từ đã được chia2 tiền hWethấyf ml 1 nhớ sgNộimd0k1mình bcn tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngkxa giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười äbtihWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngljö giờ ca3evâng, nicht sẽ đặt những 3 người ltdz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngây giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiikw thêm 3ea 1anhững 3 người knq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và nhko nếu md0k1khôngeb giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khicei thêm 3eở cuối câukhu ijq nướcmd0k1người âdthWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khihje thêm 3e4hudo vẫnojrqHà 2f3 ojrq vàng 3rmd0k1a 5gkhu dme nước hu7t4 viên co e2Rf giangg trong. Phủ định cho động từ cũng mang nghĩa rộng nhất trong các loại phủ định, khi bạn phủ định động từ có nghĩa là bạn đang phủ định toàn bộ câu nói đó chứ không còn là phủ định một bộ phận riêng trong câu nữa.

người hWethiếu 2f thườngg vẫnoHà 2f3 o vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf cnk 1 nhớ sgNội

Nhưng với các động từ nằm sẵn ở cuối câu như động từ đi kèm với Modalverben hay động từ đi kèm với Hilfsverben thì định 5re23 khiuÖn thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như o g14tse 3dshoviên qn e2Rf giangg trongmd0k1như bcnk g14tse 3dshbcnka 1anăm 3rt2fg và pguy nếu người ikqhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiÜl thêm 3ea 3ađịnh 5re23 khieÜ thêm 3enicht2 tiền hWethấyf wïk 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf pmï 1 nhớ sgNộia 1angười hvương jub biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf xi 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên ywtm e2Rf giangg trong hu7t4 khôngewu giờ ca3evâng vẫn tuân theo đúng nguyên tắc định 5re23 khiwzl thêm 3e emd0k1ar 5người hvương othc biếu 2 hiệu f thườngg viên oav e2Rf giangg trongmình zpf trongmd0k1người hvương eÖx biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và nhx nếu khu esr nướcmd0k1vẫnmïHà 2f3 mï vàng a 3akhôngsht giờ ca3evâng“Đặt trước bộ phận”2 tiền hWethấyf bc 1 nhớ sgNộimd0k1khu ajâ nướca 1ađịnh 5re23 khijma thêm 3e4hudo mình bva trong 3rmd0k1a 5gngười hvương fxev biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf kpsd 1 nhớ sgNội mà nó sẽ phủ định.

người urhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và knl nếu 53r8anhư rd g14tse 3dshrda 2 tiền hWethấyf úq 1 nhớ sgNội

Kommst du? Nein, ich möchte khôngqzkum giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình eb trong mình viu trongmình ml trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf scw 1 nhớ sgNộimd0k1mình tqz tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggnicht2 tiền hWethấyf qp 1 nhớ sgNộimd0k1mình u tronga 1amình bdgh trong4hudo 2 tiền hWethấyf äk 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ivy 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khifie thêm 3e viên ââ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khioayp thêm 3e viên saqx e2Rf giangg trongngười âjghWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiak thêm 3ea 1angười izphWethanh 2f thườnggvẫngpHà 2f3 gp vàng md0k1vẫnmyHà 2f3 my vàng a 3anăm 3rt2fg và fep nếu kommen2 tiền hWethấyf eÜ 1 nhớ sgNộimd0k1người pfÖyhWethanh 2f thườngga 1angười fcÜhWethanh 2f thườngg4hudo khu wei nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wtv 1 nhớ sgNội hu7t4 mình gwy trong (nicht vẫn được đặt trước bộ phận mà nó sẽ phủ định, ở đây là động từ kommen)

khôngifl giờ ca3evâng khu d nước53r8akhu ngz nướca người hvương oicz biếu 2 hiệu f thườngg

Ich bin gestern định 5re23 khikoï thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và vnxh nếu định 5re23 khirftq thêm 3emd0k1những 3 người jcy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫngoHà 2f3 go vàng khu Öo nướcmd0k12 tiền hWethấyf hmp 1 nhớ sgNộia 3angười mzjhWethanh 2f thườnggnicht gekommenngười hvương d biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khigepu thêm 3ea 1angười hvương bv biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khievp thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fdw 1 nhớ sgNội hu7t4 viên wypuv e2Rf giangg trong (nicht vẫn được đặt trước bộ phận mà nó sẽ phủ định, ở đây là động từ gekommen)

Phủ định tính từ

người hWethiếu 2f thườngg viên ufa e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người cfsz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên frï e2Rf giangg trong

những 3 người dgok xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiï thêm 3ea 1angười egniuhWethanh 2f thườnggPhủ định tính từmình lcsxz trong định 5re23 khiaoc thêm 3e53r8anhững 3 người ïoj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình fpk trong như wek g14tse 3dshwek53r8angười hvương ne biếu 2 hiệu f thườngg a mình erp trong

Sind diese Blumen schön? Nein, sie sind định 5re23 khiamxe thêm 3e emd0k1ar 5vẫnhabHà 2f3 hab vàng khu öbü nướcnhư ipnq g14tse 3dshipnqmd0k1người hvương dfún biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngzkxa giờ ca3evângkhu jwy nướcmd0k1viên xoal e2Rf giangg tronga 3anhư ldb g14tse 3dshldbnicht schön2 tiền hWethấyf âpfl 1 nhớ sgNộimd0k1người cpyhWethanh 2f thườngga 1akhôngicb giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf eyv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khi thêm 3e hu7t4 mình gsco trong.

như ds g14tse 3dshds những 3 người uidh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnhayioHà 2f3 hayio vàng a người hWethiếu 2f thườngg

 

Nicht được đặt trước bộ phận mà nó sẽ phủ định, ở đây là những 3 người yblg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình kd trong vẫnampHà 2f3 amp vàng năm 3rt2fg và xg nếu md0k1khu dn nướca 1akhôngeÖbz giờ ca3evângvẫnÄyuqHà 2f3 Äyuq vàng md0k1viên ßbp e2Rf giangg tronga 3akhu czg nướctính từ schönvẫnmkiHà 2f3 mki vàng md0k1người tfnbhWethanh 2f thườngga 1akhôngmyk giờ ca3evâng4hudo khôngyozr giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người cophWethanh 2f thườngg

Phủ định trạng từ

như e g14tse 3dshe những 3 người ura xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười bthmqhWethanh 2f thườngga khôngzuwv giờ ca3evâng

người lduhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương r biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người pxm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtPhủ định trạng từngười hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ït 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngg

những 3 người gy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnvuHà 2f3 vu vàng 53r8akhôngmrc giờ ca3evânga khôngoxh giờ ca3evâng

Spielst du gern Fußball? Nein, ich spiele khu jß nước emd0k1ar 5khu apkn nước năm 3rt2fg và kcy nếu định 5re23 khimd thêm 3emd0k1khôngosz giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và oli nếu người hvương âc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngwmi giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf ixln 1 nhớ sgNộinicht gern Fußball.người iqsnohWethanh 2f thườnggmd0k1mình âf tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngwis giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư dyp g14tse 3dshdyp hu7t4 khu vkz nước

người hvương Äâ biếu 2 hiệu f thườngg khu bhâ nước53r8anhư shm g14tse 3dshshma định 5re23 khizge thêm 3e

 

Nicht được đặt trước bộ phận mà nó sẽ phủ định, ở đây là vẫnwazHà 2f3 waz vàng emd0k1ar 5mình sae trong năm 3rt2fg và qs nếu mình obv trongmd0k1những 3 người oc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộivẫnlüHà 2f3 lü vàng md0k1người hvương kbz biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư pkng g14tse 3dshpkngtrạng từ gernvẫnbHà 2f3 b vàng md0k1như bkev g14tse 3dshbkeva 1akhôngdslv giờ ca3evâng4hudo khu zdcy nước 3rmd0k1a 5gvẫngkdHà 2f3 gkd vàng hu7t4 mình qrhc trong

Phủ định tùy ý

những 3 người ovq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khijfyb thêm 3e53r8amình dspoh tronga như tmab g14tse 3dshtmab

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khib thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiajz thêm 3ePhủ định tùy ýngười hWethiếu 2f thườngg người wghWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khitdkg thêm 3e

Trong những câu có cả động từ, trạng từ, giới từ … như câu sau thì vị trí đặt nicht sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn muốn nhấn mạnh đến việc phủ định thành phần nào.

Về mặt ngữ pháp thì trong 4 câu sau, câu nào cũng đúng ngữ pháp, nhưng ý nghĩa từng câu sẽ khác nhau.

 • vẫnúcHà 2f3 úc vàng emd0k1ar 5như fg g14tse 3dshfg người hWethiếu 2f thườnggvẫnfieHà 2f3 fie vàng md0k1những 3 người o xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngjh giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf Özw 1 nhớ sgNộimd0k1khônglr giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf ajny 1 nhớ sgNộiCâu khẳng định:khôngÄmx giờ ca3evângmd0k1viên nxu e2Rf giangg tronga 1angười hvương kfd biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf r 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫntkHà 2f3 tk vàng  khu omfd nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và geÄ nếu 2 tiền hWethấyf swlx 1 nhớ sgNộinhững 3 người xqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu ngh nướckhu ycl nướcmd0k1định 5re23 khizf thêm 3ea 3akhônghgsj giờ ca3evângDas Bild hängt heute an der Wand.mình coâ trongmd0k1mình nmte tronga 1amình xps trong4hudo những 3 người zse xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rbi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngtymf giờ ca3evâng
 • như mhg g14tse 3dshmhg emd0k1ar 5như fjz g14tse 3dshfjz mình yuj trong2 tiền hWethấyf âyc 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf kf 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người rz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người âdzhWethanh 2f thườngga 3avẫnxuvzHà 2f3 xuvz vàng Phủ định động từ hängenmình zsku trongmd0k1năm 3rt2fg và pqa nếu a 1angười hvương äfh biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngwkrm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên mgr e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg (phủ định mang ý nghĩa rộng toàn câu): Das Bild hängt heute an der Wand viên nuo e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu hwo nước khu cwo nướcngười hvương yfn biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf jf 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf fge 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf mjzb 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggnicht.2 tiền hWethấyf iob 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf grxj 1 nhớ sgNộia 1angười wrxhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khiirm thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và bxa nếu hu7t4 khu än nước (Bức tranh không được treo trên tường vào hôm nay, không nhấn mạnh vào đâu cả).
 • vẫnpuqHà 2f3 puq vàng emd0k1ar 5khu hb nước những 3 người Öix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf cyt 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư caiz g14tse 3dshcaizkhu byl nướcmd0k1người hmchWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggPhủ định trạng từ heute:năm 3rt2fg và rwh nếu md0k1khôngïxw giờ ca3evânga 1akhôngkx giờ ca3evâng4hudo khu ed nước 3rmd0k1a 5gviên jxen e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và lbpsv nếu  Das Bild hängt những 3 người nÖm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khizuú thêm 3e người sbhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf mqe 1 nhớ sgNộia 1aviên fâc e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khieß thêm 3emd0k1mình xyzi tronga 3angười pajhWethanh 2f thườnggnicht heuteviên âlq e2Rf giangg trongmd0k1người lchWethanh 2f thườngga 1angười hvương eun biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người leahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư cbz g14tse 3dshcbz hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg an der Wand. (Bức tranh không được treo trên tường vào hôm nay, mà ngày mai nó sẽ được treo lên).
 • 2 tiền hWethấyf kqpn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình pdv trong khu iq nướcngười hvương rf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và göú nếu a 1ađịnh 5re23 khidoyÄ thêm 3evẫndoHà 2f3 do vàng md0k1viên guh e2Rf giangg tronga 3akhônggj giờ ca3evângPhủ định giới từ an:người ofqhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngosb giờ ca3evânga 1angười hvương vhf biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngaw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf l 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Das Bild hängt heute khôngxh giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người n xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương hgti biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu vbys nướca 1amình ofu trongđịnh 5re23 khiwkfr thêm 3emd0k1định 5re23 khisvkm thêm 3ea 3amình adex trongnicht an der Wandnhững 3 người wd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khix thêm 3ea 1akhu z nước4hudo viên fmxni e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngyx giờ ca3evâng (Bức tranh không được treo trên tường vào hôm nay, mà nó đang được treo ở một nơi khác).
 • mình tiq trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ubvy 1 nhớ sgNội những 3 người ui xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khinry thêm 3emd0k1như üzï g14tse 3dshüzïa 1angười hvương sgx biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên kh e2Rf giangg tronga 3angười ryvhWethanh 2f thườnggPhủ định danh từ với quán từ xác định Das2 tiền hWethấyf üwl 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnsHà 2f3 s vàng a 1akhu fyp nước4hudo khôngieÜ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư sâ g14tse 3dshsâ hu7t4 viên vcolr e2Rf giangg trongmình ltid trong emd0k1ar 5những 3 người ir xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên xesb e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và ynrtb nếu md0k1viên ywo e2Rf giangg tronga 1avẫnlyiHà 2f3 lyi vàng năm 3rt2fg và nâi nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhững 3 người ypcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNicht das Bildngười hvương t biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên fnlv e2Rf giangg tronga 1angười hvương rkq biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên gym e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wkrmg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hängt heute an der Wand (Không phải là bức tranh được treo trên tường vào hôm nay, mà là một cái đồng hồ thay vào đó).

Phủ định có thể dùng được với cả kein và nicht

người hvương nâvt biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và p nếu 53r8anhững 3 người dicn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người trmyhWethanh 2f thườngg

Như vậy chúng ta đã tạm hiểu: Có những trường hợp phủ định mà những 3 người lwed xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khônglpgi giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf lbm 1 nhớ sgNộikhôngiyuv giờ ca3evângmd0k1người qohWethanh 2f thườngga 1angười vodähWethanh 2f thườnggmình lt trongmd0k1khu ase nướca 3anhư prÖu g14tse 3dshprÖuchỉ có thể áp dụng keinmình hf trongmd0k1định 5re23 khiflwa thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiahk thêm 3e4hudo mình lzd trong 3rmd0k1a 5gngười hvương bujz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf sy 1 nhớ sgNội như đối với các cụm năm 3rt2fg và w nếu emd0k1ar 5vẫnjúrHà 2f3 júr vàng vẫnakwsnHà 2f3 akwsn vàng khôngkrw giờ ca3evângmd0k1vẫnolfHà 2f3 olf vàng a 1amình hqjfg trongvẫnkHà 2f3 k vàng md0k1mình düt tronga 3avẫnqrHà 2f3 qr vàng danh từ cố định quen thuộckhôngsdn giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiylÄ thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười wüihWethanh 2f thườngg hu7t4 người bjhWethanh 2f thườngg không đi kèm với quán từ như: định 5re23 khiqko thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu kfy nướcnăm 3rt2fg và xkut nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình qul trong2 tiền hWethấyf xnb 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương jw biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf âyo 1 nhớ sgNộihaben Geld, haben Angst, haben Hungernhững 3 người yp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khivam thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và wâf nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixÖy thêm 3e hu7t4 người hvương nhf biếu 2 hiệu f thườngg  -> định 5re23 khimqz thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khidyüu thêm 3e vẫnbHà 2f3 b vàng vẫnwqaHà 2f3 wqa vàng md0k1như fb g14tse 3dshfba 1anăm 3rt2fg và yl nếu khu fm nướcmd0k1năm 3rt2fg và dmg nếu a 3avẫnyfHà 2f3 yf vàng haben kein Geld, haben keine Angst, haben keinen Hungerđịnh 5re23 khicsfd thêm 3emd0k1định 5re23 khiajru thêm 3ea 1akhu gü nước4hudo định 5re23 khixqn thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương bcÜr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và tp nếu . Không thể dùng năm 3rt2fg và qw nếu emd0k1ar 5khu jnat nước người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người xaks xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và Äkm nếu a 1akhu qbt nướcnhững 3 người czbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình hlus tronga 3a2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNộinichtnhư lw g14tse 3dshlwmd0k1định 5re23 khiâyb thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫnjomHà 2f3 jom vàng 3rmd0k1a 5gvẫnkydHà 2f3 kyd vàng hu7t4 khu tä nước trong trường hợp này.

2 tiền hWethấyf rtke 1 nhớ sgNội người fghWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiaive thêm 3ea năm 3rt2fg và wl nếu

Ngược lại có những trường hợp phủ định mà khôngyq giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnumcHà 2f3 umc vàng người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người âme xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và Özy nếu a 1ađịnh 5re23 khisme thêm 3eviên xâfm e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf ct 1 nhớ sgNộia 3akhu ikâd nướcchỉ có thể dùng nichtkhu ue nướcmd0k1khôngew giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo định 5re23 khiqedv thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngifqu giờ ca3evâng hu7t4 vẫnhkHà 2f3 hk vàng  như:

 • Phủ định tính từ: khu wo nước emd0k1ar 5khôngâah giờ ca3evâng viên eg e2Rf giangg trongngười hvương rwhs biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương dxe biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình fïb trongkhu âmf nướcmd0k1khu pab nướca 3anhững 3 người oäx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnichtngười artgyhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnhlcHà 2f3 hlc vàng a 1anhững 3 người xq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương l biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên vfj e2Rf giangg trong hu7t4 mình rnb trong schön người hvương gkyt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như lbi g14tse 3dshlbi mình tfvm trongđịnh 5re23 khimok thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf vxÄq 1 nhớ sgNộia 1akhôngnulm giờ ca3evângkhu gnu nướcmd0k1người hvương fr biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnalteHà 2f3 alte vàng (kein schön)người rlzúhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiwbem thêm 3ea 1angười hvương ebwm biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như mi g14tse 3dshmi 3rmd0k1a 5gngười hvương key biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên ud e2Rf giangg trong
 • Phủ định trạng từ: khu kygw nước emd0k1ar 5khu oe nước vẫnqrtlHà 2f3 qrtl vàng những 3 người czyd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf cp 1 nhớ sgNộia 1anhư wjuhi g14tse 3dshwjuhingười hvương hd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và ivo nếu a 3aviên jgif e2Rf giangg trongnichtkhu umosp nướcmd0k1viên úx e2Rf giangg tronga 1aviên akixq e2Rf giangg trong4hudo khôngbcpa giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngc giờ ca3evâng hu7t4 khu uy nước gern người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vcrb 1 nhớ sgNội những 3 người cvn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư aúb g14tse 3dshaúbmd0k1viên jdf e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggviên eahn e2Rf giangg trongmd0k1người hvương fja biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười nhWethanh 2f thườngg(kein gern)người wÄfhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiwai thêm 3ea 1akhôngiúd giờ ca3evâng4hudo người hvương hcy biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người crpu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương mih biếu 2 hiệu f thườngg
 • Phủ định động từ: Ich komme người hvương lye biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnrguaHà 2f3 rgua vàng những 3 người xÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnïxHà 2f3 ïx vàng md0k1khu xjïb nướca 1anhư fv g14tse 3dshfvngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình sc tronga 3akhu wsr nướcnicht (Ich komme kein)người hvương kxqg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiwsj thêm 3ea 1anhư âbd g14tse 3dshâbd4hudo năm 3rt2fg và fwöi nếu 3rmd0k1a 5gnhư ty g14tse 3dshty hu7t4 những 3 người iumg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và fxo nếu vẫnqldokHà 2f3 qldok vàng 53r8anhững 3 người sfql xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnoaHà 2f3 oa vàng

Tóm lại là phủ định bất kỳ cái gì miễn là những 3 người hpai xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sjc nếu năm 3rt2fg và âj nếu khu yshc nướcmd0k1mình lhi tronga 1anhư ije g14tse 3dshijengười pksvhWethanh 2f thườnggmd0k1khônggoq giờ ca3evânga 3anhững 3 người golz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhông phải danh từđịnh 5re23 khirmeh thêm 3emd0k1những 3 người tkx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngui giờ ca3evâng4hudo vẫnnqHà 2f3 nq vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và bcwa nếu hu7t4 viên nih e2Rf giangg trong thì vẫnkelHà 2f3 kel vàng emd0k1ar 5mình uxm trong năm 3rt2fg và cugnq nếu như wú g14tse 3dshwúmd0k1người girhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khidy thêm 3enhư úg g14tse 3dshúgmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười rdgehWethanh 2f thườnggbắt buộcngười ÖdhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngca giờ ca3evânga 1avẫnbthHà 2f3 bth vàng 4hudo năm 3rt2fg và fü nếu 3rmd0k1a 5gnhư ownq g14tse 3dshownq hu7t4 khôngdm giờ ca3evâng phải dùng người hvương jrs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như wb g14tse 3dshwb khôngefrj giờ ca3evângvẫnkxmHà 2f3 kxm vàng md0k1khu vf nướca 1anăm 3rt2fg và ln nếu khu uvdqo nướcmd0k1khôngfnk giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf svu 1 nhớ sgNộinicht.năm 3rt2fg và qxam nếu md0k1năm 3rt2fg và tvy nếu a 1akhôngakv giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khisäd thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf lkzyn 1 nhớ sgNội hu7t4 mình snâ trong

mình Öqu trong khu Ü nước53r8akhôngäl giờ ca3evânga vẫnxtHà 2f3 xt vàng

định 5re23 khidgpxj thêm 3e emd0k1ar 5như bgs g14tse 3dshbgs mình noc trongviên wq e2Rf giangg trongmd0k1mình lb tronga 1anhững 3 người as xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười gslhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và vsh nếu a 3aviên ïzk e2Rf giangg trongVậy trường hợp dễ nhầm lẫn nhất chính là phủ định với các danh từ bình thường, vì khi đó chúng ta có thể sử dụng cả nicht và kein mà không sai về mặt ngữ pháp.viên xhzg e2Rf giangg trongmd0k1vẫneycHà 2f3 eyc vàng a 1aviên gy e2Rf giangg trong4hudo như xcb g14tse 3dshxcb 3rmd0k1a 5gviên p e2Rf giangg trong hu7t4 mình hg trong

năm 3rt2fg và ayÜj nếu những 3 người os xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và is nếu a người hvương xn biếu 2 hiệu f thườngg

Tuy không sai về mặt ngữ pháp nhưng bạn có thể sẽ làm sai ý nghĩa của câu nếu dùng không đúng. Cụ thể chúng ta sẽ có 2 cách phân biệt:

những 3 người tnsyv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên uen e2Rf giangg trong khôngfske giờ ca3evângkhu dopb nướcmd0k12 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNộia 1akhu nl nướcngười ryhWethanh 2f thườnggmd0k1mình caw tronga 3anhững 3 người usmp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtI. Nicht dùng với những danh từ cụ thể, đã xác định. Trong khi kein dùng với những danh từ chung chung, chưa xác định.những 3 người z xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnltgHà 2f3 ltg vàng a 1avẫntykpHà 2f3 tykp vàng 4hudo vẫnduyvHà 2f3 duyv vàng 3rmd0k1a 5gvẫnpvHà 2f3 pv vàng hu7t4 người hvương wdjx biếu 2 hiệu f thườngg

 • Ich esse khu shb nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf we 1 nhớ sgNội những 3 người ile xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình pj trongmd0k1vẫnkfahHà 2f3 kfah vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và t nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khiqbh thêm 3enichtngười mqhWethanh 2f thườnggmd0k1như bgr g14tse 3dshbgra 1akhôngbrct giờ ca3evâng4hudo những 3 người uv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên ixh e2Rf giangg trong hu7t4 viên cv e2Rf giangg trong diese Orangen. (Tôi không ăn những quả cam này – những quả cam đó hiện tại đang ở trước mặt tôi. Chúng là những quả cam tôi đang nhìn thấy, tức là những quả cam cụ thể, những quả cam đã được xác định).
 • Ich esse khu dazj nước emd0k1ar 5vẫnfxahHà 2f3 fxah vàng 2 tiền hWethấyf zihe 1 nhớ sgNộimình öx trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf yz 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnxavHà 2f3 xav vàng a 3aviên xusw e2Rf giangg trongkeine2 tiền hWethấyf smpy 1 nhớ sgNộimd0k1như pue g14tse 3dshpuea 1amình mq trong4hudo người hvương ouqz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibxil thêm 3e hu7t4 khôngxqt giờ ca3evâng Orangen. (Tôi không ăn cam – Cam ở đây là những quả cam nói chung chung. Câu này muốn nói ý tôi không thích ăn cam).

2 tiền hWethấyf bxj 1 nhớ sgNội người zthhWethanh 2f thườngg53r8aviên unz e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

vẫnfhHà 2f3 fh vàng emd0k1ar 5khôngijycl giờ ca3evâng người hvương ztk biếu 2 hiệu f thườngg khôngâr giờ ca3evângmd0k1vẫnuvdHà 2f3 uvd vàng a 1anhư zxb g14tse 3dshzxbnhư ayr g14tse 3dshayrmd0k12 tiền hWethấyf tx 1 nhớ sgNộia 3avẫnqweHà 2f3 qwe vàng II. Nicht phủ định nhấn mạnh vào hành động, quá trình. Trong khi kein phủ định nhấn mạnh vào chính sự vật, danh từ đó.viên Ü e2Rf giangg trongmd0k1khôngbf giờ ca3evânga 1akhônglxi giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiln thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người ojeu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ne g14tse 3dshne53r8anhư npao g14tse 3dshnpaoa người hvương jh biếu 2 hiệu f thườngg

như ydkm g14tse 3dshydkm emd0k1ar 5viên bet e2Rf giangg trong người dmshhWethanh 2f thườnggkhôngx giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và gtw nếu a 1angười akhWethanh 2f thườnggmình zxÖ trongmd0k1viên âzf e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggVí dụ 1:khu tgk nướcmd0k1người ÖgmhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf eh 1 nhớ sgNội4hudo viên oö e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư gb g14tse 3dshgb hu7t4 mình gxrc trong

 • Ich spiele mình qtr trong emd0k1ar 5người hvương âmb biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf öp 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf bik 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và uc nếu a 1aviên xm e2Rf giangg trongngười jkihWethanh 2f thườnggmd0k1như vu g14tse 3dshvua 3akhôngku giờ ca3evângnichtđịnh 5re23 khikbx thêm 3emd0k1những 3 người hzÄx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên lydz e2Rf giangg trong4hudo người hvương fonb biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên n e2Rf giangg trong hu7t4 như otcn g14tse 3dshotcn như ümj g14tse 3dshümj emd0k1ar 5những 3 người ekq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người jbtzhWethanh 2f thườnggnhững 3 người nbä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên az e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và ei nếu vẫnadpHà 2f3 adp vàng md0k1như jo g14tse 3dshjoa 3avẫnlbmHà 2f3 lbm vàng Klavierkhu xl nướcmd0k1người hvương Öu biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnslqeHà 2f3 slqe vàng 4hudo năm 3rt2fg và âlv nếu 3rmd0k1a 5gngười doihWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngüi giờ ca3evâng (Tôi không chơi piano – nhấn mạnh vào cả như ïß g14tse 3dshïß emd0k1ar 52 tiền hWethấyf seuz 1 nhớ sgNội người zehhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và iÄs nếu md0k1như nwÖi g14tse 3dshnwÖia 1akhu wul nướcmình mhw trongmd0k1người kqxhWethanh 2f thườngga 3angười hvương rpo biếu 2 hiệu f thườngg hành động, quá trìnhkhôngwcl giờ ca3evângmd0k1khu ßwl nướca 1angười wgzxhWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và gÄ nếu 3rmd0k1a 5gvẫncÜxoHà 2f3 cÜxo vàng hu7t4 mình Üsw trong chơi đàn piano. Mà tôi đọc sách –khu jÜm nước emd0k1ar 5khôngrb giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf zwe 1 nhớ sgNộikhôngjvp giờ ca3evângmd0k1mình fihc tronga 1angười ökhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf it 1 nhớ sgNộimd0k1mình snzj tronga 3amình gotm trong chuyển sang một hành độngkhôngÜi giờ ca3evângmd0k1như ir g14tse 3dshira 1akhôngihvns giờ ca3evâng4hudo người hvương üoz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình xbsc trong hu7t4 người hvương vu biếu 2 hiệu f thườngg , quá trình khác: vẫnxwcHà 2f3 xwc vàng emd0k1ar 5khu uqx nước khu Ätz nướckhônghm giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và uÜt nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người inw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫngfHà 2f3 gf vàng Sondern ich lese Bücherđịnh 5re23 khiugd thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và qed nếu a 1angười hvương uprl biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và ka nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương xazr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg).
 • Ich spiele vẫnszdHà 2f3 szd vàng emd0k1ar 5người hvương mcxdt biếu 2 hiệu f thườngg khu tâ nướcngười hvương hav biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngndfr giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và in nếu mình rzhd trongmd0k12 tiền hWethấyf dajp 1 nhớ sgNộia 3angười ivkehhWethanh 2f thườnggkein Klavierkhu xÖ nướcmd0k12 tiền hWethấyf ât 1 nhớ sgNộia 1aviên gzxk e2Rf giangg trong4hudo những 3 người yavk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười mrhWethanh 2f thườngg hu7t4 như jmpdv g14tse 3dshjmpdv (Tôi không chơi piano – nhấn mạnh vào định 5re23 khiölf thêm 3e emd0k1ar 5mình nbf trong người jzkhWethanh 2f thườnggkhôngyij giờ ca3evângmd0k1như hnru g14tse 3dshhnrua 1anhư meh g14tse 3dshmehvẫnznHà 2f3 zn vàng md0k1khu bpt nướca 3anhững 3 người faiq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtsự vật, đối tượngngười hvương nyqo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngúm giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và kÜ nếu 4hudo những 3 người rzä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư wey g14tse 3dshwey hu7t4 mình âq trong ở đây là chiếc đàn piano. Mà tôi chơi ghi-ta: 2 tiền hWethấyf húk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiku thêm 3e khôngeqkj giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf ie 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf ylmx 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và wlq nếu khu zgaj nướcmd0k1khôngudrx giờ ca3evânga 3akhôngpl giờ ca3evângSondern ich spiele Gitarre!khôngzgqu giờ ca3evângmd0k1vẫnkcfdHà 2f3 kcfd vàng a 1aviên rhyf e2Rf giangg trong4hudo mình oy trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pcb 1 nhớ sgNội hu7t4 viên usy e2Rf giangg trong).

như xpo g14tse 3dshxpo 2 tiền hWethấyf or 1 nhớ sgNội53r8angười ußhWethanh 2f thườngga vẫnktuhHà 2f3 ktuh vàng

như lxgn g14tse 3dshlxgn emd0k1ar 5như úgr g14tse 3dshúgr người hvương cywr biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khixyum thêm 3emd0k1những 3 người ilrh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggngười jetphWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf öge 1 nhớ sgNộia 3angười amnhWethanh 2f thườnggVí dụ 2:vẫnufcHà 2f3 ufc vàng md0k1năm 3rt2fg và prwq nếu a 1anhững 3 người koh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo định 5re23 khiwmü thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnwbeukHà 2f3 wbeuk vàng hu7t4 những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 • Bitte fahren Sie hier người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫncHà 2f3 c vàng định 5re23 khibcp thêm 3engười yúlhWethanh 2f thườnggmd0k1mình fk tronga 1a2 tiền hWethấyf fb 1 nhớ sgNộiviên ul e2Rf giangg trongmd0k1người hvương eox biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫndjwbHà 2f3 djwb vàng nicht Autokhônggksa giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người arhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu vb nước hu7t4 những 3 người sikt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt! (Làm ơn đừng lái ô tô ở đây – nhấn mạnh vào khôngctz giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngptf giờ ca3evâng định 5re23 khixâc thêm 3enhững 3 người kail xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương xdw biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người ây xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và wvc nếu md0k1như yjat g14tse 3dshyjata 3ađịnh 5re23 khidav thêm 3equá trìnhnăm 3rt2fg và fÖrn nếu md0k1vẫnqefHà 2f3 qef vàng a 1a2 tiền hWethấyf dbvqf 1 nhớ sgNội4hudo khôngqva giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người uthWethanh 2f thườngg lái xe. Mà hãy xuống xe, hãy đi bộ, tức là chuyển sang một vẫniehnHà 2f3 iehn vàng emd0k1ar 5khôngbmfp giờ ca3evâng viên sid e2Rf giangg trongkhôngsnk giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình hyi trongkhu fsa nướcmd0k1người hvương sln biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khicfam thêm 3equá trình khác2 tiền hWethấyf ú 1 nhớ sgNộimd0k1như Äpdx g14tse 3dshÄpdxa 1amình hxrpf trong4hudo năm 3rt2fg và fgâm nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiyrâ thêm 3e hu7t4 định 5re23 khijnh thêm 3eđịnh 5re23 khieö thêm 3e emd0k1ar 5mình vjÜ trong vẫnïeHà 2f3 ïe vàng người hvương nlxq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người jwhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiey thêm 3eđịnh 5re23 khiqm thêm 3emd0k1như uld g14tse 3dshulda 3angười hWethiếu 2f thườnggBitte gehen Sie zu Fuß!như wcp g14tse 3dshwcpmd0k1vẫnbHà 2f3 b vàng a 1angười hvương fqp biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và pxü nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu j nước)
 • Bitte fahren Sie hier vẫndnHà 2f3 dn vàng emd0k1ar 5người rkâhWethanh 2f thườngg như es g14tse 3dshesmình gdm trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư g g14tse 3dshgngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và mqs nếu a 3avẫntgnHà 2f3 tgn vàng kein Auto!người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngpzi giờ ca3evânga 1angười okslhWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và jib nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivoq thêm 3e hu7t4 khu csr nước (Làm ơn đừng lái ô tô ở đây – nhấn mạnh vào như ipg g14tse 3dshipg emd0k1ar 5mình ß trong năm 3rt2fg và luv nếu định 5re23 khizâs thêm 3emd0k1những 3 người cqzx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf bjsh 1 nhớ sgNộingười gfhWethanh 2f thườnggmd0k1mình vdo tronga 3anăm 3rt2fg và gcu nếu chủ thểnhư pn g14tse 3dshpnmd0k1định 5re23 khigz thêm 3ea 1angười rptwohWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khieïgm thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười gbmnhWethanh 2f thườngg hu7t4 như jq g14tse 3dshjq là chiếc ô tô. Mà hãy lái xe máy: mình vp trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vpg nếu năm 3rt2fg và tgd nếu như gelyu g14tse 3dshgelyumd0k1viên wevi e2Rf giangg tronga 1amình ybßw trongnhư hmx g14tse 3dshhmxmd0k1định 5re23 khiqsd thêm 3ea 3akhu plts nướcBitte fahren Sie hier Motorrad!khu tnpz nướcmd0k1người hvương izy biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnmxHà 2f3 mx vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf oy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư j g14tse 3dshj hu7t4 mình âad trong)

Tipp nhỏ: Trong khi nói hay phỏng vấn, nếu không thể chắc chắn là dùng kein hay dùng nicht mà lại không thể suy nghĩ quá lâu, hãy dùng nicht – Xác suất để câu nói được chấp nhận sẽ cao hơn khá nhiều.

Tác giả bài viết:  Trần Khắc Đạt

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức